252/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 15ης/28.06.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 252/2016

Περίληψη : Έγκριση της αριθ. 4/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής – Εξοχής Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» Κλημεντίου – Καισαρίου με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού για τη λειτουργία της έτους 2016» .  

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 28η του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. 9349/24.06.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 22 μέλη , δηλαδή:

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   12 Ζάρκος Δημήτριος    
2 Ρουμπέκας Γεώργιος           Προσήλθε κατά το 5ο θέμα ΗΔ 13 Φιακάς Παναγιώτης    
3 Μαυραγάνη Κυριακή         14 Δομετίου Βασίλειος    
4 Καρακούσης Ευάγγελος                         15 Κελλάρη Ιωάννα      
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων         16 Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.                  
6 Μπούρης Ευάγγελος                                                                                         17 Χρυσικός Παύλος      
7 Τσιάνος Ιωάννης       18 Σπανός Κωνσταντίνος  
8 Μυττάς Ιωάννης     19 Σκαρμούτσος Νικόλαος      
9 Πανάγου Αθανάσιος       20 Σαρχάνης Κωνσταντίνος   Αποχώρησε στο τέλος του 18ου θέματος ΗΔ
10 Σωτηρόπουλος Ιωάννης   21 Μπακόλιας Παναγιώτης Αποχώρησε στο τέλος του 18ου θέματος ΗΔ
11 Αλεξόπουλος Βασίλειος     22 Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Θελερίτης Γεώργιος 2 Ραυτόπουλος Γεώργιος 3 Λαλιώτης Γεώργιος   4 Κελλάρης Βασίλειος
5 Γεώργας Χρήστος                    
                   
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
παρόντες απόντες   παρόντες απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   ουδείς Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Μπασιώτης Ι. (Τιτάνης)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)     Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Ρήγας Ι. (Βελίνας)
        Καλαντζής Π. (Γονούσας)
        Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
        Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
        Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)

ΘΕΜΑ 16ο

Στο 16ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: Έγκριση της αριθ. 4/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής – Εξοχής Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» Κλημεντίου – Καισαρίου με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού για τη λειτουργία της έτους 2016», ο Πρόεδρος κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εν θέμα τι απόφαση η οποία έχει ως εξής:

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 1/14-06-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 04/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:«Πρόσληψη προσωπικού για τη λειτουργία της έτους 2016»      

Στο Κλημέντι Κορινθίας σήμερα στις 14του μήνα Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00΄π.μ το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Γραφεία της, μετά από την πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ), που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και επιδόθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 3 μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 3                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ: 0

1. ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( Πρόεδρος)                                                                     ΚΑΝΕΝΑΣ

2. ΤΣΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3. ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Επομένως υπάρχει νόμιμη απαρτία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε στα μέλη την αριθ. Δ22/οικ.22418/730/18-5-2016 (ΦΕΚ-1488 Β/2016) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί: “Ανάθεσης οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους” και ζήτησε τη λήψη απόφασης για την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού για την λειτουργία της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ -ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ), για το έτος 2016 από το Δήμο Σικυωνίων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Ο αριθμός του προσωπικού που απαιτείται να προσληφθεί για την λειτουργία της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ -ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ) ανέρχεται σε 36 άτομα και με ειδικότητες όπως εμφανίζει αναλυτικά ο παρακάτω πίνακας προσωπικού 2016.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ   2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ 3
ΟΜΑΔΑΡΧΗΣ 10
ΙΑΤΡΟΣ 1
ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ 1
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 2
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 2
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 2
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 1
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 1
ΜΑΓΕΙΡΑΣ 1
ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ 1
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ 1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ 1
ΦΥΛΑΚΑΣ 1
ΕΡΓΑΤΕΣ 7
ΣΥΝΟΛΟ 36

2.To προσωπικό θα προσληφθεί με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως δύο μήνες).

3.Η κατασκήνωση θα λειτουργήσει για μια περίοδο ( 15 ημέρες).

4.Ο αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν ανέρχεται συνολικά σε εκατόν πενήντα (150).

5.Για τη λειτουργία της παιδικής εξοχής-κατασκήνωσης είναι απαραίτητο να επιχορηγηθεί ο Δήμος Σικυωνίων με το ποσό των   33.771,54€.

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 4/2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ                                          

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Δ22/οικ. 22418/730/18.5.2016 (ΦΕΚ Β’ 1488),
  • την αρ. 03/2016 απόφαση του ΔΣ της «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Ε γ κ ρ ί ν ε ι ως έχει την αριθ. 4/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής – Εξοχής Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» Κλημεντίου – Καισαρίου με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού για τη λειτουργία της έτους 2016», όπως αναλυτικά περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 252/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 29 Ιουνίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email