251/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

19η/8 .7. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

251/2022

  12ο θέμα ημερήσιας διάταξης

ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ένδικων μέσων κατά της 121/2021 απόφασης

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατόπιν -γνωμοδότησης-

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 8η Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9952/4.7.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών την από 20/05/2022 γνωμοδότηση του ορισθέντα δικηγόρου κ. Δημητρίου Παπαμεντζελόπουλου που συμπερασματικά αναφέρει ότι «…. γνωμοδοτώ ότι πρέπει να ασκήσει έφεση κατά της 121/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου ».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την 259/ΠΔ259/07.08.2020 αγωγή,
  • την 121/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου,
  • την 46/2022 (65ΩΩΩ1Θ-ΨΝΕ) απόφαση ΟΕ «ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση»
  • την από 20.05.2022 γνωμοδότηση,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την ΑΣΚΗΣΗ έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 121/2021 απόφασης του Πρωτοδικείου Κορίνθου σε υπόθεση 259/ΠΔ259/07.08.2020 αγωγής ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ κατά του Δήμου Σικυωνίων.

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών προκειμένου να εκδοθεί Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης αμοιβής δικηγόρου, για την άσκηση της έφεσης.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 251/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο αντιπρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 8.7.2022

ο αντιπρόεδρος

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

 

Print Friendly, PDF & Email