251/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

29ης/21.09.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 251/2021   6ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την

«Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης των Νομικών Προσώπων

του Δήμου Σικυωνίων, για το έτος 2021»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 21η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                               κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11813/17.09.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες: -Σταματόπουλος Σπυριδων -Τσολάκος Γεώργιος -Σώκος Δημήτριος -Ρουμπέκας Γεώργιος
  -Ζάρκος Δημήτριος -Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
απόντες: 1.            -Λέγγας Μάρκος   1.  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 1ο/20.09.2021 πρακτικό της Επιτροπής παραλαβής, αποσφράγισης, καταγραφής & ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών για το διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης των Νομικών Προσώπων του Δήμου Σικυωνίων, για το έτος 2021» συνολικού π/υ 100.452,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 124.560,48€.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • Τον Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α’).
 • Τον N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’).
 • Τον Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προς. στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 • Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 • Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 • Την αριθ. 01/2021 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. και Πολεοδομίας του Δήμου.
 • Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/13-07-2010) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
 • Την υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
 • Την αριθ. 08/2021 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου.
 • Την αριθ. 177/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 08/2021 μελέτης.
 • Την αριθ. 197/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού της εν λόγω προμήθειας.
 • Την αριθμ. πρωτ. 10309/26-08-2021 (21PROC009118414 2021-08-26) Διακήρυξη
 • Την αριθ. 10307/26-08-2021 (21PROC009118193 2021-08-26) προκήρυξη
 • Την αριθ. 10311/26-08-2021 (Ψ3ΘΩΩ1Θ-ΡΧ9) Περίληψη Διακήρυξης
 • Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν προσφυγές κατά της διακήρυξης και δεν κατατέθηκαν αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων από προμηθευτές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 • Την μοναδική κατατεθείσα προσφορά της κας Λινάρδου Γ. Βασιλικής που διατηρεί πρατήριο καυσίμων στο Βραχάτι Κορινθίας στην ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών, με Α.Φ.Μ. 138251067, ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, τηλ: 2741054040 – 6942542996, φαξ: 2741054040, η οποία κατατέθηκε στις 09-09-2021 σε ηλεκτρονική μορφή με Αριθμό – Α/Α Συστήματος: 238379 και προσκομίστηκε ο σχετικός φάκελος, σφραγισμένος με τα έντυπα δικαιολογητικά και με τις αναγραφόμενες ενδείξεις, εντός 3 εργάσιμων ημερών όπως ορίζεται στη διακήρυξη, ο οποίος πήρε Αριθ. Πρωτ.: 11430/13-09-2021.
 • Το 1ο /20.09.2021 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει το από 1ο/20.09.2021 πρακτικό της Επιτροπής παραλαβής, αποσφράγισης, καταγραφής & ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών για το διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης των Νομικών Προσώπων του Δήμου Σικυωνίων, για το έτος 2021» συνολικού π/υ 100.452,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 124.560,48€.

 

Β. Κηρύσσει -προσωρινό ανάδοχο- για τον 1ο και 2ο Τμηματικό Προϋπολογισμό  της αριθ. 10309/26-08-2021 Διακήρυξης με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης των Νομικών Προσώπων του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2021», την κα Λινάρδου Γ. Βασιλική που διατηρεί πρατήριο καυσίμων στο Βραχάτι Κορινθίας, στην ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών, με Α.Φ.Μ. 138251067, ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, τηλ: 2741054040 – 6942542996, φαξ: 2741054040, με ποσοστό έκπτωσης για τους 1ο και 2ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς: δύο τοις εκατό (2%).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 251/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21.09.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email