251/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 26ης /17.9.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  251/2019

Περίληψη: Ορισμός εκπροσώπων και παροχή εξουσιοδότησης  για   τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Σικυωνίων.

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17ην Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη   και ώρα 20:00 μ.μ.   συνήλθε σε  Τακτική Συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, μετά την με αριθμ. πρωτ. 10899/13-9-2019  έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων 64 του Ν. 3852/2010 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 71 του Ν.4555/2018.  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  27 μέλη δηλαδή:

 

Παρόντες  
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος  Γεώργιος 4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Σώκος Δημήτριος 7. Θελερίτης Γεώργιος 8.Aλεξόπουλος Βασίλειος  
9. Δομετίου Βασίλειος 10.Φιακάς Παναγιώτης 11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.  
13. . Τσιόγκας Νικόλαος 14. Λέγγας Μάρκος 15.Συριάνος Κων/νος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Γαλάνης Βασίλειος  19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Μαστοράκης Δημήτριος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22.Κατσιμπούλας Αντώνιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος  
25. Μπακόλιας Παναγιώτης 26. Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι  Κοινοτήτων
Παρόντες:  1.Λεονάρδου Α.(Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)

(αν. Αρλέτης Ιωάννης)

3. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)

 

4. Ραυτόπουλος Παν. (Πασίου)

 

5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου) 7. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 11. Σκούπας Α. (Μποζικών)
12. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 13. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 14. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής) 15. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
16. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

17. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 18. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 19.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
20. Παναγόπουλος (Πανοράματος 21. Κοτσίρης Β. (Στενού) 22. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 23.Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)
 
Απόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)

 

4. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 5. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 6. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

7. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
8. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

9. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
12. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 13. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδείς 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

5ο Θέμα  Ημερήσιας Διάταξης  

 

Στο 5ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Ορισμός εκπροσώπων και παροχή εξουσιοδότησης  για   τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Σικυωνίων», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 5-9-2019 εισήγηση της Δ/νσης οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                             Κιάτο, 5 Σεπτεμβρίου 2019

                                                                                                                                ΠΡΟΣ

 • κ. Πρόεδρο Δ.Σ.
 • κ. Αντ/ρχο Οικονομικών
 • κ. Γεν. Γραμματέα

ΘΕΜΑ:  Ορισμός   εκπροσώπων   και   παροχή   εξουσιοδότησης   για   τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Σικυωνίων.

 

Μετά την εγκατάσταση από 1.9.2019 της νέας δημοτικής αρχής που προέκυψε από τις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές και την εκλογή των προεδρείων των συλλογικών οργάνων διοίκησης (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής), απαιτείται να ληφθεί Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως κατ’ εξοχήν κυρίαρχο όργανο διοίκησης, για τον εκ νέου ορισμό εκπροσώπων και παροχής εξουσιοδότησης για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Σικυωνίων.

Ο Δήμος μας τηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς όψεως στις τράπεζες: Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., από το έτος 2015 δε, έχει μεταφέρει μέρος των ταμειακών του διαθεσίμων στην Τράπεζα Ελλάδος, σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης.

Επίσης και προκειμένου να πραγματοποιούνται οι πληρωμές από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικό σκέλος και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα), ο Δήμος τηρεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, λογαριασμούς στην Τράπεζα Ελλάδος για κάθε έργο, ούτως ώστε μέσω του εκεί ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμών, να διεκπεραιώνονται οι απαιτήσεις των προμηθευτών του Δήμου.

Υπενθυμίζουμε ότι με τις διατάξεις των άρθρων 203 και 204 του ν. 4555/2018 (Α’ 133), εισάγονται νέες ρυθμίσεις σε θέματα διατάκτη στους ΟΤΑ α βαθμού, καθώς και εκκαθάρισης δαπανών – εντολής πληρωμών.

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 204 του εν λόγω νόμου αναφέρεται:.. 1. «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος ο δήμαρχος παύει να έχει την ιδιότητα του εκκαθαριστή των δαπανών και του εντολέα των πληρωμών. Όπου στις διατάξεις του β.δ. της 17.5/15.6.1959 και του ν. 3463/2006 ορίζεται ότι ο δήμαρχος υπογράφει ή συνυπογράφει πράξεις εκκαθάρισης και χρηματικά εντάλματα πληρωμής ή ότι εκδίδει χρηματικά εντάλματα, νοείται στη θέση του ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ή τα ιεραρχικώς υφιστάμενα  όργανα που  εξουσιοδοτούνται από αυτόν. Οι πράξεις εκκαθάρισης και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής φέρουν επίσης την υπογραφή του συντάκτη τους».

Στη δε παράγραφο 6 αναφέρεται ρητώς ότι «Η έκδοση ή συνυπογραφή ή παραλαβή ή εξόφληση επιταγών από τον δήμαρχο για λογαριασμό του δήμου και γενικά η ανάμιξή του σε διαχειριστικές ενέργειες της ταμειακής υπηρεσίας δεν επιτρέπονται».

 

Περαιτέρω, ήδη με την υπ’ αριθ. πρωτ. 13/9/3-1-2011 Απόφαση Δημάρχου, ορίσθηκε η τακτική υπάλληλος μας Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού, ως Δημοτική Ταμίας με τα καθήκοντα και τις ευθύνες που περιγράφονται αναλυτικά στο Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (Α’ 114) «περί Οικονομικής Διαχειρίσεως και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», αναπληρούμενη σε όλα τα καθήκοντά της σε περίπτωσης απουσίας ή κωλύματός της, από την επίσης τακτική υπάλληλό μας Χάϊδω Κλουτσινιώτη του Κωνσταντίνου του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού. Ήδη με την υπ’ αριθ. 5200/130/23-5-2018 Απόφαση Δημάρχου, ορίσθηκε ως Προϊσταμένη του νεοσυσταθένος με τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, Τμήματος Ταμείου, η ως άνω αναφερόμενη τακτική υπάλληλος Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού.

Επίσης με την υπ’ αριθ. 452/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ορίσθηκε η τακτική υπάλληλός μας Χαρίκλεια Λούτα του Ιωάννη του κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού Α’ βαθμού, ως υπόλογος για τις πληρωμές όλων των έργων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που πραγματοποιούνται από την Τράπεζα Ελλάδος.

Τέλος ο Δήμος μας ήδη συμμετέχει στα προγράμματα ηλεκτρονικής τραπεζικής (winbank / ebanking) των συνεργαζόμενων εμπορικών τραπεζών, έχοντας ορίσει την τακτική υπάλληλό μας, Προϊσταμένη του Τμήματος Ταμείου και Δημοτική Ταμία Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού αναπληρούμενη από την επίσης τακτική υπάλληλο Χάϊδω Κλουτσινιώτη του Κωνσταντίνου του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού, ως υπεύθυνη για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιεί ο Δήμος μέσω των συστημάτων αυτών.

Προκειμένου λοιπόν να συνεχιστεί απρόσκοπτα και ομαλά η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Σικυωνίων, εισηγούμαστε:

 

 • Τον ορισμό και την εξουσιοδότηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Ταμείου και Δημοτική Ταμία Παναγιώτας Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού ως νόμιμου εκπροσώπου στους λογαριασμούς του Δήμου Σικυωνίων, για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται με την Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και με τα πιστωτικά ιδρύματα Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε και που απαιτούνται για την οικονομική διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων του δήμου, οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα είναι:

α) Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε αριθμό και είδος ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου και διαχείριση αυτών

β) παραλαβή μπλοκ επιταγών και χρήση αυτών

γ)  έντυπες  εντολές  του  δήμου  για  εκτέλεση  εμβασμάτων  και  πληρωμών  σε  προμηθευτές, πιστωτές, μισθωτούς, δημόσιους οργανισμούς – αρχές, ασφαλιστικά ταμεία κλπ δικαιούχους

δ) έντυπες εντολές του Δήμου για εκτέλεση μεταφοράς ποσών μεταξύ των ιδίων τραπεζικών λογαριασμών για λογιστική τακτοποίηση

ε) λήψη τραπεζικών επιστολών και εγγυήσεων

στ) χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών (winbank/e-banking) για εισπράξεις, πληρωμές, μεταφορές ποσών, ενημέρωση κινήσεων των λογαριασμών

η) λήψη αντιγράφων κινήσεων λογαριασμών

και γενικά κάθε διενέργεια συναλλαγών που αφορά τους λογαριασμούς, που κινεί ο δήμος.

Αναπληρώτρια της ανωτέρω για όλες τις ως άνω αναφερόμενες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συναλλαγές, ορίζεται η επίσης τακτική υπάλληλός μας Χάϊδω Κλουτσινιώτη του Κωνσταντίνου του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού.

 

 • Τον ορισμό της προϊσταμένης του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας Χαρίκλειας Λούτα του Ιωάννη του κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού Α΄ βαθμού ως νόμιμου εκπροσώπου και Υπεύθυνου Λογαριασμού του υπολόγου Δήμου Σικυωνίων στην Τράπεζα της Ελλάδος, για όλους τους λογαριασμούς, καθώς και για όποιον άλλον προκύψει στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, προκειμένου να προβαίνει στις απαιτούμενες κάθε φορά ενέργειες διαχείρισης και εκπροσώπησης του δήμου έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος δεσμεύοντας αυτόν με την υπογραφή της καθώς και στη διεκπεραίωση πάσης φύσεως τραπεζικών συναλλαγών.

Αναπληρώτρια της ανωτέρω για όλες τις ως άνω αναφερόμενες ενέργειες, ορίζεται η επίσης τακτική υπάλληλός μας και Προϊσταμένη του Τμήματος Ταμείου, Δημοτική Ταμίας Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού.

 

 • Την εξουσιοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημάρχου βάσει των διατάξεων του άρθρου 58 παρ. 1 περιπτ. β΄ & δ΄ του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα του Παναγιώτη ως εκπρόσωπο του δήμου και Υπολόγου Λογαριασμού, ο οποίος θα υπογράψει την απαιτούμενη από την Τράπεζα Ελλάδος «Δήλωση Ορισμού Υπεύθυνου Λογαριασμού» και θα εξουσιοδοτήσει ως Υπεύθυνο Λογαριασμού (με την έννοια του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 44009/ΔΕ5154/8.10.2013 Κ.Υ.Α.– ΦΕΚ Β’ 2595/15.10.2013) την προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας Χαρίκλειας Λούτα του Ιωάννη του κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού Α΄ βαθμού, προκειμένου  να κινεί τον λογαριασμό και κυρίως να δίνει ηλεκτρονικά εντολές προς την Τράπεζα Ελλάδος για την διενέργεια εμβασμάτων από τον Λογαριασμό προς τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων που τηρούνται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Εφόσον ολοκληρωθεί η ειδική διαδικτυακή εφαρμογή στην Τράπεζα της Ελλάδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 της υπ’ αριθ. οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/21-01-2019 Υ.Α. (Β’ 104), για την ασφαλή και αποτελεσματική μεταφορά κεφαλαίων από το λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που τηρούμε εκεί προς λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούμε στα πιστωτικά ιδρύματα ή σε λογαριασμούς τρίτων, με νέα απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο, θα κληθεί να παράσχει τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις και να ορίσει τους χρήστες καθώς και τα αντίστοιχα επίπεδα πρόσβασης στην εισαγωγή και καταχώρισης στοιχείων.

 

 • Την παροχή εξουσιοδότησης στο Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δημοσθένη Βοϊδήλα του Γεωργίου του κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού Α’ βαθμού, προκειμένου να ενημερώνεται για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις όλων των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου τόσο στην Τράπεζα Ελλάδος όσο και στις εμπορικές τράπεζες συνεργασίας (Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.), μη έχοντας δικαίωμα εισαγωγής και καταχώρισης λογαριασμών και γενικότερα κινήσεων επί των λογαριασμών που δεσμεύουν το Δήμο Σικυωνίων. Ο εν λόγω εξουσιοδοτείται επιπλέον, να υπογράφει επιστολές προς τα ως άνω αναφερόμενα τραπεζικά ιδρύματα, προκειμένου να λαμβάνει στοιχεία τόσο για την ενημέρωσή του όσο και για την ενημέρωση φυσικών ή νομικών προσώπων ή φορέων του Δημοσίου (π.χ. Ελεγκτικό Συνέδριο, Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ορκωτοί λογιστές – ελεγκτές κλπ.) που είναι εκ του νόμου επιφορτισμένοι για τον οικονομικό έλεγχο των Δήμων.

Ο Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών

    Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

             ΠΕ 1 Δ/κού / Α’

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

 • Την ισχύουσα νομοθεσία
 • Την από 5-9-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, -και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       Ομόφωνα

 

 1. Ορίζει&Εξουσιοδοτεί,τη Δημοτική υπάλληλο κ. Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού ,  Προϊσταμένη του Τμήματος Ταμείου και Δημοτική Ταμία ως νόμιμη  εκπρόσωπος  στους λογαριασμούς του Δήμου Σικυωνίων, για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται με την Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και με τα πιστωτικά ιδρύματα Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε και που απαιτούνται για την οικονομική διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων του δήμου, οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα είναι:
 •  Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε αριθμό και είδος ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες

               του Δήμου και διαχείριση αυτών.

 

 • Παραλαβή μπλοκ επιταγών και χρήση αυτών.

 

 • Έντυπες  εντολές  του  δήμου  για  εκτέλεση  εμβασμάτων  και  πληρωμών  σε  προμηθευτές, πιστωτές, μισθωτούς, δημόσιους οργανισμούς – αρχές, ασφαλιστικά ταμεία κλπ δικαιούχους.

 

 • Εντυπες εντολές του Δήμου για εκτέλεση μεταφοράς ποσών μεταξύ των ιδίων τραπεζικών λογαριασμών για λογιστική τακτοποίηση.

 

 • Λήψη τραπεζικών επιστολών και εγγυήσεων.

 

 • Χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών (winbank/e-banking) για εισπράξεις, πληρωμές, μεταφορές ποσών, ενημέρωση κινήσεων των λογαριασμών.

 

 • Λήψη αντιγράφων κινήσεων λογαριασμών και γενικά κάθε διενέργεια συναλλαγών που αφορά τους λογαριασμούς, που κινεί ο δήμος.

 

Αναπληρώτρια της ανωτέρω για όλες τις ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συναλλαγές, ορίζεται η επίσης Δημοτική  υπάλληλός μας Χάϊδω Κλουτσινιώτη του Κωνσταντίνου του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού.

 

 1. 2. Ορίζει,την προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας κ. Χαρίκλεια Λούτα του Ιωάννη του κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού Α΄ βαθμού ως νόμιμη εκπρόσωπος και Υπεύθυνου Λογαριασμού του υπολόγου Δήμου Σικυωνίων στην Τράπεζα της Ελλάδος, για όλους τους λογαριασμούς, καθώς και για όποιον άλλον προκύψει στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, προκειμένου να προβαίνει στις απαιτούμενες κάθε φορά ενέργειες διαχείρισης και εκπροσώπησης του δήμου έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος δεσμεύοντας αυτόν με την υπογραφή της καθώς και στη διεκπεραίωση πάσης φύσεως τραπεζικών συναλλαγών.

 

Αναπληρώτρια της ανωτέρω για όλες τις αναφερόμενες ενέργειες, ορίζεται η επίσης τακτική υπάλληλός μας και Προϊσταμένη του Τμήματος Ταμείου, Δημοτική Ταμίας κ. Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού.

 

 1. 3. Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ι ,το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλο του Παναγιώτη ως εκπρόσωπο του Δήμου και Υπολόγου Λογαριασμού, ο οποίος θα υπογράψει την απαιτούμενη από την Τράπεζα Ελλάδος «Δήλωση Ορισμού Υπεύθυνου Λογαριασμού» και εξουσιοδοτεί ως Υπεύθυνη  Λογαριασμού (με την έννοια του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 44009/ΔΕ5154/8.10.2013 Κ.Υ.Α.– ΦΕΚ Β’ 2595/15.10.2013) την προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας κ. Χαρίκλεια Λούτα του Ιωάννη του κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού Α΄ βαθμού,  βάσει των διατάξεων του άρθρου 58 παρ. 1 περιπτ. β΄ & δ΄ του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),  προκειμένου  να κινεί τον λογαριασμό και κυρίως να δίνει ηλεκτρονικά εντολές προς την Τράπεζα Ελλάδος για την διενέργεια εμβασμάτων από τον Λογαριασμό προς τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων που τηρούνται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

 

 1. Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί,το Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δημοσθένη Βοϊδήλα του Γεωργίου του κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού Α’ βαθμού, προκειμένου να ενημερώνεται για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις όλων των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου τόσο στην Τράπεζα Ελλάδος όσο και στις εμπορικές τράπεζες συνεργασίας (Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.), μη έχοντας δικαίωμα εισαγωγής και καταχώρισης λογαριασμών και γενικότερα κινήσεων επί των λογαριασμών που δεσμεύουν το Δήμο Σικυωνίων.

Ο εν λόγω εξουσιοδοτείται επιπλέον, να υπογράφει επιστολές προς τα ως άνω αναφερόμενα τραπεζικά ιδρύματα, προκειμένου να λαμβάνει στοιχεία τόσο για την ενημέρωσή του όσο και για την ενημέρωση φυσικών ή νομικών προσώπων ή φορέων του Δημοσίου (π.χ. Ελεγκτικό Συνέδριο, Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ορκωτοί λογιστές – ελεγκτές κλπ.) που είναι εκ του νόμου επιφορτισμένοι για τον οικονομικό έλεγχο των Δήμων.

 

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 251/2019

Ο Πρόεδρος                                  Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17.09.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email