251/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 15ης/28.06.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 251/2016

Περίληψη : Έγκριση της αριθ. 3/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής – Εξοχής Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» Κλημεντίου – Καισαρίου με θέμα: «Σύνταξη προϋπολογισμού έτους 2016».  

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 28η του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. 9349/24.06.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 22 μέλη , δηλαδή:

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   12 Ζάρκος Δημήτριος    
2 Ρουμπέκας Γεώργιος           Προσήλθε κατά το 5ο θέμα ΗΔ 13 Φιακάς Παναγιώτης    
3 Μαυραγάνη Κυριακή         14 Δομετίου Βασίλειος    
4 Καρακούσης Ευάγγελος                         15 Κελλάρη Ιωάννα      
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων         16 Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.                  
6 Μπούρης Ευάγγελος                                                                                         17 Χρυσικός Παύλος      
7 Τσιάνος Ιωάννης       18 Σπανός Κωνσταντίνος  
8 Μυττάς Ιωάννης     19 Σκαρμούτσος Νικόλαος      
9 Πανάγου Αθανάσιος       20 Σαρχάνης Κωνσταντίνος   Αποχώρησε στο τέλος του 18ου θέματος ΗΔ
10 Σωτηρόπουλος Ιωάννης   21 Μπακόλιας Παναγιώτης Αποχώρησε στο τέλος του 18ου θέματος ΗΔ
11 Αλεξόπουλος Βασίλειος     22 Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Θελερίτης Γεώργιος 2 Ραυτόπουλος Γεώργιος 3 Λαλιώτης Γεώργιος   4 Κελλάρης Βασίλειος
5 Γεώργας Χρήστος                    
                   
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
παρόντες απόντες   παρόντες απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   ουδείς Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Μπασιώτης Ι. (Τιτάνης)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)     Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Ρήγας Ι. (Βελίνας)
        Καλαντζής Π. (Γονούσας)
        Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
        Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
        Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)

ΘΕΜΑ 15ο

Στο 15ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: Έγκριση της αριθ. 3/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής – Εξοχής Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» Κλημεντίου – Καισαρίου με θέμα: «Σύνταξη προϋπολογισμού έτους 2016», ο Πρόεδρος κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εν θέμα τι απόφαση η οποία έχει ως εξής:

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 1/14-06-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 03/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Σύνταξη του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016.      

Στο Κλημέντι Κορινθίας σήμερα στις 14του μήνα Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00΄π.μ το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Γραφεία της, μετά από την πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ), που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και επιδόθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 3 μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 3                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ: 0

1. ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( Πρόεδρος)                                                                     ΚΑΝΕΝΑΣ

2. ΤΣΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3. ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Επομένως υπάρχει νόμιμη απαρτία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε στα μέλη τις διατάξεις του άρθρου 12 της αριθ. Δ22/οικ.22418/730/18-5-2016 (ΦΕΚ-1488 Β/2016) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί “ Ανάθεσης οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους”, και ζήτησε τη σύνταξη Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ) οικ. έτους 2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει τον Προϋπολογισμό της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ) οικ. έτους 2016, ως εξής:    

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
                                   ΕΣΟΔΑ  
1 Επιχορήγηση 2016 33.771,54€
2 Συμμετοχή Κατασκηνωτών              800,00€
3 Χρηματικό Υπόλοιπο 33.721,93 €
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 68.293,47 €
                                ΕΞΟΔΑ  
1 Τροφοδοσία 15.000,00 €
2 Μισθοδοσία          27.000,00€
3 Μεταφορικά – Έξοδα κίνησης 0,00 €
4 Μη αναλώσιμα – Αναλώσιμα            3.000,00€
5 Ύδρευση-Φωτισμός-Τηλέφωνο          4.000,00€
6 Είδη καθαριότητας – Γραφική ύλη           2.000,00€
7 Καύσιμα                                
8 Δαπάνες ψυχαγωγίας και εορτών            1.000,00€
9 Επισκευή κτιρίου και υλικού          3.000,00€
10 Συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας 1.500,00€
11 Διάλυση και συγκέντρωση υλικού 0,00 €
12 Μίσθωση χώρου κατασκήνωσης 0,00 €
13 Εκτέλεση έργων και εργασιών            6000,00€
14 Αμοιβές Διοικητικών Συμβουλίων 0,00 €
15 Φαρμακευτικό υλικό          1.000,00€
16 Καθαριστήριο( πλύσιμο κουβέρτες, σεντόνια κλπ) 1.500,00€
17 Έξοδα Διαχειριστή 293,47 €
18 Απεντόμωση – Μυοκτονία 1.000,00€
19 Αποθεματικό (για τυχόν ενίσχυση πιστώσεων ή δημιουργία πιστώσεων για απρόβλεπτες δαπάνες)          2.000,00€
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 68.293,47 €

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 3/2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ                                          

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Δ22/οικ. 22418/730/18.5.2016 (ΦΕΚ Β’ 1488),
  • την αρ. 03/2016 απόφαση του ΔΣ της «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Ε γ κ ρ ί ν ε ι ως έχει την αριθ. 3/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής – Εξοχής Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» Κλημεντίου – Καισαρίου με θέμα: «Σύνταξη προϋπολογισμού έτους 2016», όπως αναλυτικά περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 251/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 29 Ιουνίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email