250/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

29ης/21.09.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 250/2021   5ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την

«Προμήθεια Τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες

του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών του Προσώπων».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 21η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                               κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11813/17.09.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες: -Σταματόπουλος Σπυριδων -Τσολάκος Γεώργιος -Σώκος Δημήτριος -Ρουμπέκας Γεώργιος
  -Ζάρκος Δημήτριος -Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
απόντες: 1.            -Λέγγας Μάρκος   1.  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 1ο/07.09.2021 πρακτικό της Επιτροπής παραλαβής, αποσφράγισης, καταγραφής & ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών για το διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»  συνολικού π/υ 41.341,35€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι 46.715,73€.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • Τον Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α’).
 • Τον N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’).
 • Τον Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προς. στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 • Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 • Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 • Την αριθ. 01/2021 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. και Πολεοδομίας του Δήμου.
 • Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/13-07-2010) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
 • Την 304/21REQ008860828 2021-07-05 ΑΑΥ του Δήμου Σικυωνίων.
 • Την 43/ΩΓ2ΙΟΚΣ9-ΨΨ7 05-07-2021 ΑΑΥ του ΝΠΙΔ “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”.
 • Την 24/2021 (ΑΔΑ:Ω877ΟΚΣ9-ΗΣΣ, ΑΔΑΜ:21REQ008884298 2021-07-08) ΑΔΣ του ΝΠΙΔ “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”.
 • Την 21/2021 (ΑΔΑ: ΨΣΩ7ΟΚΣ8-Θ0Γ 2021-07-09) ΑΔΣ του ΝΠΔΔ “Η ΜΗΚΩΝΗ”.
 • Την 33/2021(REQ008894520 2021-07-09) ΑΑΥ του ΝΠΔΔ “Η ΜΗΚΩΝΗ”.
 • Την 198/2021 (9ΓΡΤΩ1Θ-4ΒΚ) απόφαση ΟΕ «έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων».
 • Την 9484/10-08-2021 Διακήρυξη (21PROC009058325 2021-08-10).
 • Την 9492/11-08-2021 Περίληψη Διακήρυξης (Ω2ΤΝΩ1Θ-ΔΞ0) και σε 1 τοπική εφημερίδα.
 • Την 76928/09.07.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3075/13-07-2021 Β’) με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)”.
 • Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν ενστάσεις ή προσφυγές κατά της διακήρυξης και δεν κατατέθηκαν αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων από προμηθευτές.
 • Την κατατεθείσα προσφορά της εταιρείας «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.», η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, στις 07-09-2021 στο Πρωτόκολλο του Δήμου και πήρε Αριθ. Πρωτ.: 11031/07-09-2021, ο δε φάκελος ήταν σφραγισμένος και με τις αναγραφόμενες ενδείξεις όπως ορίζεται στην διακήρυξη.
 • Την κατατεθείσα προσφορά «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, στις 07-09-2021 στο Πρωτόκολλο του Δήμου και πήρε Αριθ. Πρωτ.: 11054/07-09-2021, ο δε φάκελος ήταν σφραγισμένος και με τις αναγραφόμενες ενδείξεις όπως ορίζεται στην διακήρυξη.
 • Το 1ο /07.09.2021 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει το από 1ο/07.09.2021 πρακτικό της Επιτροπής παραλαβής, αποσφράγισης, καταγραφής & ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών για το διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»  συνολικού π/υ 41.341,35€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι 46.715,73€.

 

Β. Κηρύσσει τον διαγωνισμό – άγονο – για τον  1ο και 2ο Τμηματικό Προϋπολογισμό της αριθ. 9484/10-08-2021 Διακήρυξης συνολικού προϋπολογισμού 25.348,95€ με ΦΠΑ 13% ήτοι 28.644,31€, για τους οποίους δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά και την ματαίωση της διαδικασίας για τα συγκεκριμένα τμήματα σύμφωνα με το άρθρο 106, παρ. 1α του Ν. 4412/2016.

 

Γ. Την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τα συγκεκριμένα τμήματα, σύμφωνα με τα άρθρα 26, παρ. 6 και 32 του Ν.4412/2016 και χωρίς τροποποίηση των όρων της ανωτέρω διακήρυξης.

 

Δ. Κηρύσσει -προσωρινό ανάδοχο- για τον 3ο Τμηματικό Προϋπολογισμό της ως άνω προμήθειας την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Ν. ΙΚΟΝΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, στην οδό Μαρίας Κιουρί 328, Τ.Κ. 18863, (υποκατάστημα στην ΚΑΤΩ ΟΒΡΥΑ ΠΑΤΡΩΝ, Καλαβρύτων & Νοταρά), με ΑΦΜ 094475700, ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Πειραιά, τηλ: 2610525810 – 2610524776, φαξ: 2610525757, e-mail: diro-pat@otenet.gr, έναντι συνολικού ποσού 3.368,10€ πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι 3.805,95€ .

 

Ε. Κηρύσσει -προσωρινό ανάδοχο- για τον 4ο Τμηματικό Προϋπολογισμό της  ως άνω προμήθειας την εταιρεία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.», με τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Κόρινθο, στο 80ο χλμ Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, Τ.Κ. 20100, με ΑΦΜ 093252125, ΔΟΥ Κορίνθου, τηλ: 2741083535-24581-25204, φαξ: 2741072455, e-mail: info@mandrekas.gr έναντι συνολικού ποσού 10.192,80€ πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι 11.517,86€.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 250/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21.09.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email