250/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 27ης/16-11-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( μέσω  Τηλεδιάσκεψης).

Αρ. Απόφασης:  250/2020

Περίληψη: Λήψη απόφασης περί τεκμηρίωσης σκοπιμότητας υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η  του μηνός Νοεμβρίου  έτους 2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή      Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   μέσω  Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 11737/12-11-2020, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  19 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Τσιόγκας Νικόλαος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Δομετίου Βασίλειος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 10. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 11. Λέγγας Μάρκος 12. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
13. Κατσιμπούλας Αντώνιος 14. Παπαγεωργίου Δημήτριος 15. Παπαβασιλείου Νικόλαος 16. Μπακόλιας Παναγιώτης  
17. Γαλάνης Βασίλειος 18.Χουσελάς  Ευάγγελος 19. Νανοπουλος Βασιλειος .  
         
ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Θελερίτης Γεώργιος 2.  Φιακάς Παναγιώτης 3.  Μυττάς Ιωάννης  
4. Aλεξόπουλος Βασίλειος 5. Συριάνος Κων/νος 6. Γκούμας Σταμάτιος 7. Μαστοράκης Δημήτριος  
8. Ρουμπέκας Γεώργιος        
         
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)      
 ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12. Σκούπας Α. (Μποζικών)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)  
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

 

17. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)  
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

30 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

31. . Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)  
32. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 33. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 34. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

35. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Λέγγας αποχώρησε μετά την συζήτηση του 10ο θέματος της Η.Δ.

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση   των πρακτικών.

Θέμα  9ο   

Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Λήψη απόφασης περί τεκμηρίωσης σκοπιμότητας υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 6-11-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

         Κιάτο: 06/11/2020
Δ/ΝΣΗ ΤΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

 
 

 
Ταχ. Δ/νση : Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δ.Σ.
Ταχ. Κώδικας : 20 200

 

Δήμου Σικυωνίων
Πληροφορίες : Φίλη Κων/να    
Τηλέφωνο : 27423-60119    
Fax : 27420-23562    
Email : d-sikyon@otenet.gr    

 

ΘΕΜΑ:   «Λήψη απόφασης περί τεκμηρίωσης σκοπιμότητας υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

 

Έχοντας Υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. Την με Α.Π.: 14577/24-07-2020 Πρόσκληση ΑΤ09 με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία καλούνται οι Δήμοι της χώρας όπως υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία Της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια».
 3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σικυωνίων, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», και συγκεκριμένα, στον Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία Της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια», δύναται να υποβάλει την ακόλουθη πρόταση:

 

Τίτλος Πράξης:      «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

 

Η προτεινόμενη πράξη απαρτίζεται από 2 υποέργα ως ακολούθως:

 • Μελέτη κατασκευής φράγματος στον Κύριλλο ποταμό του Δήμου Σικυωνίων,

Προβλέπεται εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης σε οριστική φάση για την κατασκευή φράγματος για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών αναγκών γεωργικής γης και εξασφάλιση οικολογικής παροχής στον ποταμό Κύριλλο.

 • Μελέτη κατασκευής φράγματος στον ποταμό Ελισσώνα του Δήμου Σικυωνίων

Προβλέπεται εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης σε οριστική φάση για την κατασκευή φράγματος για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών αναγκών γεωργικής γης και εξασφάλιση οικολογικής παροχής στον ποταμό Ελισσώνα.

 1. Την Βεβαίωση της Δ/νσης ΤΥ & Πολ/μιας περί αδυναμίας εκτέλεσης των ανωτέρω μελετών.
 2. Το γεγονός ότι υφίστανται ανάγκη εκπόνησης των ας άνω μελετών, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα επιφανειακά ύδατα της περιοχής, τα οποία δεν έχουν εκμεταλλευτεί ιδιαίτερα, συγκριτικά και με την εκμετάλλευση των υπόγειων υδάτων, με σκοπό την άρδευση καλλιεργειών.

Επιπλέον η διαχείριση των επιφανειακών υδάτων θα αντιμετωπίσει και πλημμυρικά φαινόμενα με καταστροφικές συνέπειες σε υποδομές, ιδιοκτησίες, καλλιέργειες, κλπ., όπως πρόσφατα συνέβη στον Δήμο Σικυωνίων με τη θεομηνία της 29ης & 30ης/09/2018.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

τη λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου:

περί τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», η οποία αποτελείται από τα κάτωθι υποέργα:

 • Μελέτη κατασκευή φράγματος στον Κύριλλο ποταμό του Δήμου Σικυωνίων και

(2) Μελέτη κατασκευή φράγματος στον ποταμό Ελισσώνα του Δήμου Σικυωνίων

προκειμένου να υποβληθούν για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία Της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια», στο πλαίσιο της Πρόσκληση ΑΤ09 με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος».

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • την από 6-11-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  , – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα  

 

Εγκρίνει, την  τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», η οποία αποτελείται από τα κάτωθι υποέργα:

 1. Μελέτη κατασκευή φράγματος στον Κύριλλο ποταμό του Δήμου Σικυωνίων και
 2. Μελέτη κατασκευή φράγματος στον ποταμό Ελισσώνα του Δήμου Σικυωνίων

προκειμένου να υποβληθούν για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία Της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια», στο πλαίσιο της Πρόσκληση ΑΤ09 με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος».

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 250/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 16.11.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email