250/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

26/27.11.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης 250/2019   Θέμα: Έγκριση της 63/2019 & 69/2019 απόφασης ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων «Τροποποίηση Π/Υ τρέχοντος έτους»

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 27η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, Προεδρία του Δημάρχου                κ.Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14242/22.11.2019 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Ρουμπέκας Γεώργιος (Μέλος)
2.   1 Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 2. Λέγγας Μάρκος (Μέλος)
3.     Μυττάς Ιωάννης (Μέλος)    
4.     Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)    
5.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

γ’ θέμα

προ ημερήσιας διάταξης

Έγκριση της 63/2019 & 69/2019 απόφασης ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων «Τροποποίηση Π/Υ τρέχοντος έτους»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το ως άνω θέμα και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018. λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Εν συνεχεία o Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, τις αριθμ. 63/2019 & 69/2019 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με τις οποίες τροποποιούν τον προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την 473/2018 (75ΩΕΩ1Θ-0ΩΟ) απόφαση ΔΣ,
  • την 33313/26.02.2019 (Ψ7Φ2ΟΡ1Φ-Μ03) απόφαση του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Δ/σης,
  • την 63/2019 (6365ΟΛΩ5-ΡΘ8) απόφαση ΝΠΔΔ,
  • την 69/2019 (ΩΠ9ΣΟΛΩ5-ΖΛΨ) απόφαση ΝΠΔΔ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί τo θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Εγκρίνει ως έχουν συνταχθεί & υπογραφεί αρμοδίως τις αριθμ. 63/2019 & 69/2019 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων περί τροποποίησης Π/Υ τρέχοντος έτους.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 250/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27.11.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email