250/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 33ο/31-07-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 250/2018

 

Περίληψη:
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για μείωση και επαύξηση πιστώσεων για εκτέλεση έργων του προγράμματος LIFE – STYMFALIA και αλλαγή πηγής χρηματοδότησης

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31η Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00’ μ.μ. συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7989/31-07-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης ενημερώνοντας την Επιτροπή ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω αναγκαιότητας άμεσης δημοπράτησης έργου και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει.

            Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010.

   Στο 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για μείωση και επαύξηση πιστώσεων για εκτέλεση έργων του προγράμματος LIFE – STYMFALIA και αλλαγή πηγής χρηματοδότησης» ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 31.07.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο ακολουθεί:

*********************************************************

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για: α) μείωση πίστωσης και προφορική εντολή του Δημάρχου για αλλαγή πηγής χρηματοδότησης στο έργο «Ανασκαφή 5 μικρών λιμνών – Κατασκευή 3 τεχνητών νησίδων Πρόγραμμα LIFE – STYMFALIA (LIFE12 NAT/GR/000275)}» και β) διόρθωση τίτλου έργου, αύξηση πίστωσης και προφορική εντολή του Δημάρχου για αλλαγή πηγής χρηματοδότησης στο έργο «Έργο ρύθμισης εισροών στη λίμνη Στυμφαλία (Θέση Πασσαλοσανίδες πηγών Δρίζας) {Πρόγραμμα LIFE – STYMFALIA (LIFE12 NAT/GR/000275)}», προτείνεται η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και   προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Ανασκαφή 5 μικρών λιμνών – Κατασκευή 3 τεχνητών

νησίδων

Πρόγραμμα LIFE – STYMFALIA (LIFE12 NAT/GR/000275)}

         ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

LIFE έτους 2014=15.931,98€

LIFE έτους 2015=30.968,02€

ΣΑΤΑ 2012=23.100,00€                                                                                                  €     70.000,00

ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

LIFE έτους 2014=15.931,98€

LIFE έτους 2015=30.968,02€ – 6.900,00€=24.068,02€

ΣΑΤΑ 2012=23.100,00€                                                                                                   €     63.100,00

ΑΛΛΑΓΗ ΠΗΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

LIFE έτους 2015               =     927,03€ +

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2016= 38.172,00€ +

ΣΑΤΑ 2012                       = 23.100,00€ +

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ                     =     900,97€                                                                           €     63.100,00

Έργο ρύθμισης εισροών στη λίμνη Στυμφαλία

(Θέση Πασσαλοσανίδες πηγών Δρίζας)

{Πρόγραμμα LIFE – STYMFALIA (LIFE12 NAT/GR/000275)}

           ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΙΤΛΟΥ

Έργο ρύθμισης εισροών στη λίμνη Στυμφαλία

{Πρόγραμμα LIFE – STYMFALIA (LIFE12 NAT/GR/000275)}

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

LIFE έτους 2014       =   3.181,05€

LIFE έτους 2015       =     845,98€  

ΚΑΠ ΕΠ. ΔΑΠ. 2016= 38.172,00€

ΕΣΟΔΑ                     =     900,97€                                                                                       €     43.100,00

ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

LIFE έτους 2014       =   3.181,05€

LIFE έτους 2015       =     845,98€ + 6.900,00€=7.745,98

ΚΑΠ ΕΠ. ΔΑΠ. 2016= 38.172,00€

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ             =     900,97€                                                                                   €     50.000,00

ΑΛΛΑΓΗ ΠΗΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Από LIFE έτους 2014=19.113,03€ +

Από LIFE έτους 2015=30.886,97€                                                                                  €     50.000,00

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Μείωση και επαύξηση πίστωσης

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.70.7326.006 με τίτλο «Ανασκαφή 5 μικρών λιμνών – Κατασκευή 3 τεχνητών νησίδων {Πρόγραμμα LIFE – STYMFALIA (LIFE12 NAT/GR/000275)} ποσού 70.000,00 € με χρηματοδότηση προερχόμενη από πιστώσεις LIFE έτους 2014 με το ποσό των 15.931,98€, από πιστώσεις LIFE έτους 2015 με το ποσό των 30.968,02€ και από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 23.100,00€

μεταφέρει στο αποθεματικού πίστωση ποσού 6.900,00 € προερχόμενη από LIFE έτους 2015, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 63.100,00 €

προερχόμενη από πιστώσεις LIFE έτους 2014 με το ποσό των 15.931,98€ , από πιστώσεις LIFE έτους 2015 με το ποσό των 24.068,02€ και από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 23.100,00€.

Μέσω του Αποθεματικού μεταφέρουμε στον Κ.Α. 02.70.7326.009 με   τίτλο μετά την διόρθωση «Έργο ρύθμισης εισροών στη λίμνη Στυμφαλία {Πρόγραμμα LIFE – STYMFALIA (LIFE12 NAT/GR/000275)}» ποσό 6.900,00 €   προερχόμενο από πιστώσεις LIFE έτους 2015, ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 43.100,00€ προερχόμενη από πιστώσεις LIFE έτους 2014 με το ποσό των 3.181,05€, από πιστώσεις LIFE έτους 2015 με το ποσό των 7.745,98€ από πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ έτους 2016 με το ποσό των 38.172,00€ και από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με το ποσό των 900,97€.

Αλλαγή πηγής χρηματοδότησης

Στην πίστωση του Κ.Α. 02.70.7326.006 με τίτλο «Ανασκαφή 5 μικρών λιμνών – Κατασκευή 3 τεχνητών νησίδων {Πρόγραμμα LIFE – STYMFALIA (LIFE12 NAT/GR/000275)} ποσού 63.100,00 € χρηματοδοτούμενη από πιστώσεις LIFE έτους 2014 με το ποσό των 15.931,98€ , από πιστώσεις LIFE έτους 2015 με το ποσό των 24.068,02€ και από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 23.100,00€.

τροποποιεί τα ποσά των χρηματοδοτήσεων ως εξής:

α) από πιστώσεις LIFE έτους 2015 με το ποσό των 927,03€ β) από πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 38.172,00€ γ) από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 23.100,00€ και δ) από   ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με το ποσό των 900,97€.

Στην πίστωση του Κ.Α. 02.70.7326.009 με τίτλο μετά την διόρθωση «Έργο ρύθμισης εισροών στη λίμνη Στυμφαλία {Πρόγραμμα LIFE – STYMFALIA (LIFE12 NAT/GR/000275)}» ποσού   50.000,00 €   χρηματοδοτούμενη από πιστώσεις LIFE έτους 2014 με το ποσό των 3.181,05€ , από πιστώσεις LIFE έτους 2015 με το ποσό των 7.745,98€ , από πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ έτους 2016 με το ποσό των 38.172,00€ και από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με το ποσό των 900,97€.

τροποποιεί τα ποσά των χρηματοδοτήσεων ως εξής:

α) από πιστώσεις LIFE έτους 2014 με το ποσό των 19.113,03€ και β) από LIFE έτους 2015 με το ποσό των 30.886,97€.

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Κιάτο 31 Ιουλίου 2018

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου         Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

   Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

   (Τ.Υ.)                                                                (Τ.Υ.)

*********************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • το από 31.07.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θ ε ω ρ ε ί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010, λόγω αναγκαιότητας άμεσης δημοπράτησης έργου.

B. Τροποποιείτο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018 ως κατωτέρω:

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ανασκαφή 5 μικρών λιμνών –

Κατασκευή 3 τεχνητών νησίδων

ΠΙΣΤΩΣΗ                                                                                                           € 70.000,00

Πρόγραμμα LIFESTYMFALIA (LIFE12 NAT/GR/000275)}

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

LIFE έτους 2014 = 15.931,98€

LIFE έτους 2015 = 30.968,02€

ΣΑΤΑ 2012 = 23.100,00€

ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ                                                                                         € 63.100,00

LIFE έτους 2014 = 15.931,98€

LIFE έτους 2015=30.968,02€ – 6.900,00€ = 24.068,02€

ΣΑΤΑ 2012 = 23.100,00€

ΑΛΛΑΓΗ ΠΗΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ                                                         € 63.100,00

LIFE έτους 2015 =       927,03€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2016 = 38.172,00€

ΣΑΤΑ 2012 = 23.100,00€

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ =     900,97€

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Έργο ρύθμισης εισροών στη λίμνη Στυμφαλία

(Θέση Πασσαλοσανίδες πηγών Δρίζας)  

{Πρόγραμμα LIFE – STYMFALIA (LIFE12 NAT/GR/000275)}

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΙΤΛΟΥ σε

Έργο ρύθμισης εισροών στη λίμνη Στυμφαλία

ΠΙΣΤΩΣΗ                                                                                                          € 43.100,00

{Πρόγραμμα LIFESTYMFALIA (LIFE12 NAT/GR/000275)}

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

LIFE έτους 2014 =   3.181,05€

LIFE έτους 2015 =       845,98€  

ΚΑΠ ΕΠ. ΔΑΠ. 2016 = 38.172,00€

ΕΣΟΔΑ =         900,97€

ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ                                                                                     € 50.000,00

LIFE έτους 2014 =   3.181,05€

LIFE έτους 2015 = 845,98€ + 6.900,00€ =     7.745,98€

ΚΑΠ ΕΠ. ΔΑΠ. 2016 = 38.172,00€

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ =     900,97€

ΑΛΛΑΓΗ ΠΗΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ                                                         € 50.000,00

Από LIFE έτους 2014 = 19.113,03€

Από LIFE έτους 2015 = 30.886,97€

 

Γ. Τροποποιεί το Προϋπολογισμό έτους 2018 ως κατωτέρω:

 

1

Από ΚΑ 02.70.7326.006 με     τίτλο «Ανασκαφή 5 μικρών λιμνών – Κατασκευή 3 τεχνητών νησίδων {Πρόγραμμα LIFE – STYMFALIA (LIFE12 NAT/GR/000275)} ποσού 70.000,00€ με χρηματοδότηση προερχόμενη από:

LIFE έτους 2014 με το ποσό των 15.931,98€

LIFE έτους 2015 με το ποσό των 30.968,02€

ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 23.100,00€

μεταφέρει στο αποθεματικού πίστωση ποσού 6.900,00€   προερχόμενη από LIFE έτους 2015, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 63.100,00 €

προερχόμενη από

LIFE έτους 2014 με το ποσό των 15.931,98€

LIFE έτους 2015 με το ποσό των 24.068,02€

ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 23.100,00€.

Μεταφέρει

μέσω
αποθεματικού

πίστωση ποσού

6.900,00€

1α

Στον ΚΑ 02.70.7326.009 με τίτλο μετά την διόρθωση «Έργο ρύθμισης εισροών στη λίμνη Στυμφαλία {Πρόγραμμα LIFE – STYMFALIA (LIFE12 NAT/GR/000275)}» ποσό 6.900,00 € προερχόμενο από πιστώσεις LIFE έτους 2015, ενισχύοντας την υπάρχουσα πίστωση του ποσού των 43.100,00€ και διαμορφώνοντάς την στο ποσό των 50.000,00€ προερχόμενη από

LIFE έτους 2014 με το ποσό των 3.181,05€,  

LIFE έτους 2015 με το ποσό των 7.745,98€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ έτους 2016 με το ποσό των 38.172,00€

ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με το ποσό των 900,97€.

Αλλαγή πηγής χρηματοδότησης

1] Στον ΚΑ 02.70.7326.006 με     τίτλο «Ανασκαφή 5 μικρών λιμνών – Κατασκευή 3 τεχνητών νησίδων {Πρόγραμμα LIFE – STYMFALIA (LIFE12 NAT/GR/000275)} ποσού 63.100,00 € χρηματοδοτούμενη από :

 • LIFE έτους 2014                                   με το ποσό των 15.931,98€
 • LIFE έτους 2015                                   με το ποσό των 24.068,02€
 • ΣΑΤΑ 2012                                            με το ποσό των 23.100,00€.

τροποποιεί τα ποσά των χρηματοδοτήσεων ως εξής:

 • LIFE έτους 2015                                   με το ποσό των 927,03€
 • ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 38.172,00€
 • ΣΑΤΑ 2012                                            με το ποσό των 23.100,00€
 • ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ                                     με το ποσό των 900,97€.

2] Στον ΚΑ 02.70.7326.009 με τίτλο μετά την διόρθωση «Έργο ρύθμισης εισροών στη λίμνη Στυμφαλία {Πρόγραμμα LIFE – STYMFALIA (LIFE12 NAT/GR/000275)}» ποσού   50.000,00 €   χρηματοδοτούμενη από:

 • LIFE έτους 2014                                     με το ποσό των 3.181,05€
 • LIFE έτους 2015                                     με το ποσό των 7.745,98€
 • ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 38.172,00€
 • ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ                                     με το ποσό των 900,97€

τροποποιεί τα ποσά των χρηματοδοτήσεων ως εξής:

 • LIFE έτους 2014                                     με το ποσό των 19.113,03€
 • LIFE έτους 2015                                     με το ποσό των 30.886,97€

Δ.Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 250/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Ζάρκος Δημήτριος
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 31-07-2018

Print Friendly, PDF & Email