250/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 24ης/05.07.2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 250/2018

Περίληψη : Αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου ιδιοκτησίας Γεωργίου & Νικολάου Κωστούρου για δημιουργία πολιτιστικού Κέντρου στην ΤΚ Καισαρίου της Δ.Ε. Στυμφαλίας μετά την 3/2018 απόφαση της εν λόγω ΤΚ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 5η Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 6821/05.07.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Πανάγου Αθανάσιος
17. Καρακούσης Ευάγγελος 18. Ζάρκος Δημήτριος 19. Σπανός Κωνσταντίνος 20. Γεώργας Χρήστος
21. Λαλιώτης Γεώργιος   22. Ρουμπέκας Γεώργιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Μπακόλιας Παναγιώτης
25. Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος    

Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2.Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 3.Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
4.   Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 5. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)  
Απόντες: 1. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)      

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
Απόντες: 1.Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 2. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 3.Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3o

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου ιδιοκτησίας Γεωργίου & Νικολάου Κωστούρου για δημιουργία πολιτιστικού Κέντρου στην ΤΚ Καισαρίου της Δ.Ε. Στυμφαλίας μετά την 3/2018 απόφαση της εν λόγω ΤΚ, ενημέρωσε το Συμβούλιο για το έκτακτο και κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος αυτής, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την 3/2018 απόφαση της ΤΚ Καισαρίου η οποία ακολουθεί:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 2/19-6-2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου – Αγορά του όμορου στην Πλάτεια ακινήτου ιδιοκτησίας Κωστούρου Γεώργιου του Νικολάου »

Στο Καίσαρι Κορινθίας σήμερα στις 19 του μήνα Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 6:30μμ. το Τοπικό Συμβούλιο Καισαρίου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημα του Τ. Σ, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Τ. Συμβουλίου της Τ.Κ Καισαρίου, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τ. Κ. και επιδόθηκε στους Τοπ. Συμβούλους νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης Πρόεδρος του Τ. Σ. διαπίστωσε ότι σε σύνολο 3 συμβούλων: Παρευρέθησαν     3   , ήτοι:

Παρόντες                                                                                   Απόντες: Κανένας

1.Ράπτης Νικόλαος                                                                  

2.Κόικας Βασίλειος

3.Λεπεσιώτης Ευάγγελος

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ΄οψιν των μελών του πως η Τοπική Κοινότητα παρουσιάζει έλλειψη χώρων συγκέντρωσης. Συγκεκριμένα, κρίνεται αναγκαία και επιτακτική η απόκτηση χώρου για τη δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου, όπου οι κάτοικοι θα μπορούν να συγκεντρώνονται ανά πάσα ώρα και στιγμή προκειμένου να εκφράσουν σκέψεις, απόψεις προκειμένου να ψυχαγωγηθούν. Για το σκοπό αυτό ως πλέον ενδεδειγμένη λύση εμφανίζεται η απόκτηση του όμορου στην πλατεία ακινήτου ιδιοκτησίας Κωστούρου Γεώργιου του Νικολάου, καθ΄ότι αυτό βρίσκεται σε προνομιακή θέση στο κέντρο του χωριού.  

Για τους λόγους αυτούς το Τ.Σ  

αποφασίζει ομόφωνα

Να προτείνει προς το Δήμο Σικυωνίων την αγορά του συγκεκριμένου ακινήτου.

Η απόφαση αυτή πήρε α. α. 3/2018.

Συντάχτηκε η παρούσα και υπογράφεται ως έπεται:

Καίσαρι, 19-6-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                                       Τα Μέλη                                                    

                                                                                

1.ΚΟΪΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

                                                                                                                                                               2. ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

Στη συνέχεια ενημέρωσε το συμβούλιο ότι το ακίνητο με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσης το καθιστούν ιδανικό και μοναδικό διαθέσιμο με σκοπό τη δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου που μέχρι σήμερα δεν διαθέτει η κοινότητα, προσφέροντας οφέλη στους κατοίκους, αναβαθμίζοντας την κοινωνική ζωή τους με δημιουργική ενασχόληση.

Σύµφωνα µε την §1 του άρθρου 186 Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 12 §3 Ν.4018/11 ισχύει ότι: «Ειδικά στην περίπτωση αγοράς ακινήτου, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε απόφασή του που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου των µελών του, µπορεί να κρίνει ότι το ακίνητο αυτό είναι το µόνο κατάλληλο για την εκπλήρωση δηµοτικού σκοπού και να αποφασίσει την απευθείας αγορά».

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • τις διατάξεις της § του άρθρου 186 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) όπως τροποποιήθηκε με

την § του άρθρου 12 του ν. 4018/2011 (Α’ 215),

  • την 3/2018 απόφαση ΤΚ Καισαρίου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Με τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου ΤΚ Καισαρίου κ. Νικολάου Ράπτη

1.Αποδέχεταιτο έκτακτο & κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του ανωτέρου θέματος αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2. Εγκρίνει ως έχει την 3/2018 απόφαση της ΤΚ Καισαρίου με θέμα: «Δημιουργία πολιτιστικού Κέντρου-Αγορά όμορου στην πλατεία ακινήτου ιδιοκτησίας Κωστούρου».

3. Διαπιστώνει την αναγκαιότητα απόκτησης του ακινήτου ιδιοκτησίας Γεωργίου & Νικολάου Κωστούρου που βρίσκεται στην ΤΚ Καισαρίου, με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται παρακάτω και τα οποία το καθιστούν ιδανικό και μοναδικό διαθέσιμο με σκοπό τη δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου που μέχρι σήμερα δεν διαθέτει η κοινότητα, προσφέροντας οφέλη στους κατοίκους, αναβαθμίζοντας την κοινωνική ζωή τους με δημιουργική ενασχόληση.

  • ισόγειο κατάστημα εμβαδού 33,43μ2
  • μεθ’ υπογείου εμβαδού 33,43μ2
  • εντός οικοπέδου εκτάσεως 79,09μ2
  • όμορο της κοινοτικής Πλατείας
  • εύκολη πρόσβαση από όλους καθώς βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού
  • δυνατότητα ύπαρξης χώρου στάθμευσης
  • δεν υπάρχει άλλο ακίνητο που να διατίθεται προς πώληση

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 250/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 05.07.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email