25/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   7    /  26  –  9  –  2022

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    25  /  2022

 

 

ΘΕΜΑ: 1oν  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ      

«Περί  εγκρίσεως κανονιστικής απόφασης για έκδοση  Κανονισμό Λειτουργίας  Περιπτέρων  στην Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου.»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα την  26ην  Σεπτεμβρίου έτους  2022    ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, υπό την Προεδρία  του κ. Μυττά  Ιωάννη  (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  14922/22-09-2022  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   5  –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης       Μυττάς                     (Πρόεδρος)               1.-  Σταμάτιος    Γκούμας                       (Μέλος)

2.- Κων/νος      Σαρχάνης               (Αντιπρόεδρος)           2.- Βασιλική     Μπουζιάνη – Τσαντίλα    (Μέλος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος                (Μέλος)

4.- Αντώνιος     Κατσιμπούλας              (Μέλος)

5.- Δημήτριος   Σώκος                           (Μέλος)

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Αναστ. Λεονάρδου Πρόεδρος Κοινότητας             1.- Γ. Κοτούλας  Πρόεδρος Κοινότητας Μουλκίου

Σικυώνος-Κιάτου.                                                   2.- Α. Τρίμης      Πρόεδρος Κοινότητας Κλημεντίου

                                                                                                       

 

——————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα   1ον   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

O  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το 1ον θέμα  της  ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: «Περί  εγκρίσεως κανονιστικής απόφασης για έκδοση  Κανονισμό Λειτουργίας  Περιπτέρων  στην Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου» ανέφερε τα εξής:

 

Το  Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  του Δήμου μας, με το από 15-09-2022 σχετικό έγγραφό του  μας  υπέβαλε   σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας  Περιπτέρων που έχει ως εξής:

 

 

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

 

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο – Σκοπός του Κανονισμού.

 1. Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η θέσπιση προϋποθέσεων, προδιαγραφών και κανόνων, για την κατασκευή των περιπτέρων και τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί ή παραχωρούνται για εγκατάσταση και εκμετάλλευση της λειτουργίας περιπτέρων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σικυωνίων, ο οποίος θα δεσμεύει τις δημοτικές υπηρεσίες και τα πρόσωπα στους οποίους παραχωρήθηκε θέση περιπτέρου.
 2. Σκοπός του κανονισμού αυτού είναι:

α. Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου Σικυωνίων.

β. Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.

γ. Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης πεζών στους κοινόχρηστους χώρους, των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), αλλά και των οχημάτων που κινούνται πλησίον αυτών.

 

 

Άρθρο 2ο

Νομικό πλαίσιο.

Ο παρών κανονισμός στηρίζεται στις εξής διατάξεις:

α. Το Ν. 3463 / 2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α’), άρθρο 79 όπως ισχύει,

β. Το Ν. 3852 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’), άρθρα 73 και 83 όπως ισχύουν,

γ. Του παλαιού Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.

δ. Το από 24-9 / 20-10-1958 Β.Δ. άρθρα 13 και 73 όπως ισχύουν,

δ. Το Ν. 4257 / 2014 (Φ.Ε.Κ. 93 Α’) άρθρο 76 όπως ισχύει,

στ. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων (ΦΕΚ 1398 Β’ / 2018).

ζ. Το Ν. 2696 / 1999 (Φ.Ε.Κ. 57 Α’) άρθρα 34, 47 και 48 όπως ισχύουν,

η. Τον Αστικό Κώδικα, άρθρα 970 και 971, όπως ισχύουν.

 

Άρθρο 3ο

Αρμοδιότητες Διαδικασίες.

Εκτός του Δήμου Σικυωνίων και του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων, ουδεμία άλλη αρχή έχει δικαίωμα και αρμοδιότητα να παραχωρεί τους κοινόχρηστους χώρους που ανήκουν σ’ αυτόν ή έχουν παραχωρηθεί για εκμετάλλευση περιπτέρου.

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διαχειρίζεται τα θέματα παραχώρησης των θέσεων εκμετάλλευσης περιπτέρων και των σχετικών διαδικασιών εκμίσθωσης του χώρου που καταλαμβάνει κάθε περίπτερο ως και της επιβολής των τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου ή και προστίμων, αντίστοιχα.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας προβαίνει σε ελέγχους των εγκαταστάσεων ώστε να διαπιστώνεται η εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους παραβάσεων, προβαίνει σε επιβολή προστίμων ή άλλων προβλεπομένων κυρώσεων κατά την κείμενη νομοθεσία.

Το Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρων και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίμων.

 

Άρθρο 4ο

Γενικές αρχές.

 1. Στα πεζοδρόμια όπου έχουν τοποθετηθεί περίπτερα ή που θα παραχωρηθούν για τοποθέτηση περιπτέρου πρέπει να εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,50μ. Η ζώνη αυτή θα ισχύει σε όλο το μήκος της εμπρόσθιας πλευράς του περιπτέρου.

Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό τότε δεν θα παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για τοποθέτηση περιπτέρου.

 1. Δεν επιτρέπεται να εμποδίζεται η ανάδειξη, η προβολή μνημείων της πόλης ή σημείων με εξαιρετική σημασία.
 2. Απαγορεύεται η κατάληψη οδοστρώματος προς όφελος χρήσης από ιδιοκτήτη ή εκμισθωτή περιπτέρου.
 3. Η συνολική παρέμβαση θα τυγχάνει της έγκρισης του Δήμου, πριν από την έναρξη της λειτουργίας του περιπτέρου, κατόπιν υποβολής σχεδίων όπου θα εμφαίνεται ο υπό κατάληψη χώρος, με τα λειτουργικά του στοιχεία. Οποιαδήποτε μεταβολή της διάταξης των λειτουργικών στοιχείων απαιτεί την έγκριση των υπηρεσιών του Δήμου.

 

 

 

Άρθρο 5ο

Τύπος και διαστάσεις.

 1. Ο τύπος και οι διαστάσεις του σώματος των περιπτέρων καθορίζονται όπως παρακάτω:

α. Το μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος 1,70μ Χ 1,50μ.

Οι διαστάσεις αυτές συνεχίζονται από τη βάση του περιπτέρου μέχρι τη βάση της στέγης και για κάθε οριζόντια τομή αυτού.

β. Το μέγιστο ύψος του περιπτέρου δύναται να φθάνει τα 2,60μ. ως εξής:

– Ύψος βάσεως περιπτέρου (από μπετόν) 0,10μ.

– Ύψος από τη βάση μέχρι τις θυρίδες 0,90μ.

– Από της βάσεως των θυρίδων μέχρι της στέγης 1,40μ.

– Ύψος κωνικής στέγης 0,20μ.

γ. Το συνολικό ύψος από τη στάθμη του πεζοδρομίου 2,60μ.

 1. Οποιαδήποτε παραπάνω διάσταση του σώματος του περιπτέρου θα λογίζεται ως αυθαίρετη και θα αποτελεί λόγο αποβολής, του τυχόντος αδείας εκμετάλλευσης περιπτέρου, οποτεδήποτε διαπιστωθεί.
 2. Στις εμπρόσθιες και πλάγιες παρειές κάθε περιπτέρου κατασκευάζονται έως τρεις (3) συνολικά θυρίδες για τις συναλλαγές με το κοινό, πίσω δε από την πλευρά της οδού κατασκευάζεται η θύρα του περιπτέρου.
 3. Ραφές οι οποίες εξέχουν πέραν των διαστάσεων που καθορίστηκαν (1,70μ. Χ1,50μ.), απαγορεύονται απολύτως.
 4. Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος (τέντας) με στήριξη μόνο επάνω στα περίπτερα, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, εκ των οποίων το κάθε στήριγμα δύναται να προεξέχει το μέγιστο κατά 1,50μ. σε οριζόντια προβολή από αυτό και 0,50μ. εσώτερα του άκρου του πεζοδρομίου.
 5. Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφανών ανεμοφρακτών (νάιλον) μόνο κατά τις ημέρες που υπάρχει βροχόπτωση ή χαμηλή θερμοκρασία (< 12-14º C) για την προστασία των εμπορευμάτων και του συνόλου των περιπτέρων.
 6. Επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών διαφημίσεων όπως αυτές προβλέπονται από το Ν. 2946 / 2001 (Φ.Ε.Κ. 224 Α’) «Περί υπαίθριας διαφήμισης», όπως ισχύει.
 7. Το περίπτερο προστατεύεται με ρολά κατασκευαζόμενα εντός των καθοριζομένων, δια του παρόντος κανονισμού, διαστάσεων.
 8. Τα περίπτερα εφόσον είναι απαραίτητο θα ελαιοχρωματίζονται εξωτερικώς με χρώμα πολύ ανοιχτό καφέ (μπεζ).
 9. Η κατασκευή οποιουδήποτε άλλου τύπου περιπτέρου απαγορεύεται.

 

Άρθρο 6ο

Ειδικές περιπτώσεις κατασκευής.

Είναι δυνατή η εγκατάσταση σε περίπτερα, φωτοβολταϊκών συστημάτων, κατάλληλου μεγέθους αποκλειστικά για την κάλυψη των ιδίων ενεργειακών τους αναγκών. Στην περίπτωση αυτή ο τύπος και οι διαστάσεις των περιπτέρων, οι κατασκευαστικές επεμβάσεις για την αύξηση των διαστάσεων υφιστάμενων περιπτέρων, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και του συνοδευτικού εξοπλισμού εντός του περιπτέρου, καθώς και η σχετική σήμανση ως «ηλιακό περίπτερο», καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

Άρθρο 7ο

Όροι παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου.

Oι ιδιοκτήτες ή οι εκμισθωτές δύνανται να χρησιμοποιούν επιπλέον κοινόχρηστο χώρο, πέραν του απαιτούμενου για τον οικίσκο του περιπτέρου τους για την εγκατάσταση ψυκτικών θαλάμων (ψυγεία) και προθηκών έκθεσης των προς πώληση τυποποιημένων τροφίμων και ποτών έξω από το περίπτερο, υπό την προϋπόθεση ότι θα εφάπτονται του οικίσκου ή θα αποτελούν ενιαίο χώρο με αυτόν, μπορούν δε να προστατεύονται με κατάλληλη τέντα από την έκθεση στον ήλιο ή την σκόνη. Ο συνολικά  χρησιμοποιούμενος  κοινόχρηστος  χώρος (οικίσκος περιπτέρου, ψυγεία και προθήκες)  δεν θα υπερβαίνει  σε καμία περίπτωση τα οχτώ (8) τ.μ.

Εφόσον από το περίπτερο διατίθενται εφημερίδες και περιοδικός τύπος επιτρέπεται η τοποθέτηση  ενός (1) σταντ και η διάθεση τριών (3) τ.μ. κοινόχρηστου χώρου.

Για την τοποθέτηση παιχνιδιών ή παιχνιδομηχανών δύναται να παραχωρηθεί (εφόσον υπάρχει διαθέσιμος) κοινόχρηστος χώρος τριών (3) τ.μ. Μετά την παραχώρηση αυτή ο ιδιοκτήτης ή ο εκμισθωτής θα πρέπει να αιτηθεί την χορήγηση  άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας από το Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, με την κατάθεση: α)  της άδειας παραχώρησης του κοινόχρηστου χώρου, β) πιστοποιητικών ασφαλείας (παιχνιδιών, εξοπλισμού κ.λ.π.), γ) πρόσφατη βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση & λειτουργία τους και δ) πρόσφατη βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Η διάρκεια της άδειας αυτής θα είναι ετήσια όπως η άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και θα ανανεώνεται με την κατάθεση των ίδιων δικαιολογητικών.

Ο χώρος του σταντ και των παιχνιδιών ή των παιχνιδομηχανών θα αποτελεί συνέχεια του ενιαίου χώρου οικίσκου, ψυγείων και προθηκών.

Ο συνολικά παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος (οικίσκος περιπτέρου, ψυγεία, προθήκες, 1 σταντ και παιχνίδια ή παιχνιδομηχανών) θα ανέρχεται στα δεκατέσσερα (14) τ.μ.

 

Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση των πεζών.

Στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή όπως υποστυλώματα, δάπεδα ή καθίσματα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.

Η καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου θα είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του εκμισθωτή.

 

Η χρήση του παραχωρηθέντος κοινόχρηστου χώρου προϋποθέτει την έκδοση άδειας, ετήσιας διάρκειας, από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Στην αίτηση για τη χορήγηση της άδειας αυτής, που θα πρέπει να γίνεται στο τέλος του έτους για το επόμενο έτος ή στις αρχές του νέου έτους, ο ενδιαφερόμενος μεταξύ άλλων θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέτει σχεδιάγραμμα κάτοψης του προς χρήση χώρου, εγκεκριμένο από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο θα εμφανίζεται η ακριβής διάταξη των αντικειμένων που πρόκειται να τοποθετηθούν (οικίσκος, ψυγεία, σταντ κ.λ.π.) καθώς και ο απαραίτητος διάδρομος διέλευσης πεζών. Σε περίπτωση που έχει καταθέσει σχεδιάγραμμα με προηγούμενου έτους αίτηση, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 / 86 υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί μη μεταβολής στη διάταξη των αντικειμένων του κατατεθέντος σχεδιαγράμματος.

Η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου θα χορηγείται από την ανωτέρω αρμόδια Δ/νση μετά τη συναίνεση του Α.Τ. Κιάτου και τη καταβολή του  αναλογούντος τέλους.

 

Ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος θα οριοθετείται – διαγραμμίζεται με κίτρινη γραμμή, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να καθίσταται ευχερής η διενέργεια των σχετικών ελέγχων.

Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης του κοινόχρηστου χώρου θα επιβάλλονται τα πρόστιμα και οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία, άρθρο 6 του Ν. 1900 / 1990 (Φ.Ε.Κ. 125 Α’) όπως ισχύει.

 

Άρθρο 8ο

Κυρώσεις – πρόστιμα.

Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου επιβάλλονται οι κυρώσεις και τα πρόστιμα που προβλέπονται στον Κανονισμό Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου.

Σε περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών επιβάλλονται οι κυρώσεις και τα πρόστιμα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Άρθρο 9ο

Μεταβατικές διατάξεις.

Τα περίπτερα που βρίσκονται σε λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, υπόκεινται γενικά στους όρους του, οι δε φορείς εκμεταλλεύσεως τους οφείλουν να προσαρμόσουν τις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων στους ανωτέρω όρους εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση του από τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα.

 

Άρθρο 10°

Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων και το Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων, κατά περίπτωση.

 

 

Ακολούθως η Κοινότητα Σικυώνος Κιάτου, μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 35/2022 απόφασή της, όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, όπου ομόφωνα     

 

 Α. Προτείνει ο συνολικά  χρησιμοποιούμενος  κοινόχρηστος  χώρος (οικίσκος περιπτέρου, ψυγεία και προθήκες)  δεν θα υπερβαίνει  σε καμία περίπτωση τα δώδεκα (12) τ.μ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά:

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Τον από  15-09-2022 Κανονισμό Λειτουργίας Περιπτέρων  από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής

ανάπτυξης του Δήμου μας.

4.-   Την θετική εισήγηση της Κοινότητας Σικυώνος -Κιάτου  με  αριθμό  απόφασης 35/2022 και ύστερα

από διαλογική συζήτηση.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί   θετικά και  εγκρίνει    τον Κανονισμό Λειτουργίας Περιπτέρων ως ακολούθως:

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

 

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο – Σκοπός του Κανονισμού.

 1. Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η θέσπιση προϋποθέσεων, προδιαγραφών και κανόνων, για την κατασκευή των περιπτέρων και τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί ή παραχωρούνται για εγκατάσταση και εκμετάλλευση της λειτουργίας περιπτέρων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σικυωνίων, ο οποίος θα δεσμεύει τις δημοτικές υπηρεσίες και τα πρόσωπα στους οποίους παραχωρήθηκε θέση περιπτέρου.
 2. Σκοπός του κανονισμού αυτού είναι:

α. Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου Σικυωνίων.

β. Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.

γ. Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης πεζών στους κοινόχρηστους χώρους, των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), αλλά και των οχημάτων που κινούνται πλησίον αυτών.

 

 

Άρθρο 2ο

Νομικό πλαίσιο.

Ο παρών κανονισμός στηρίζεται στις εξής διατάξεις:

α. Το Ν. 3463 / 2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α’), άρθρο 79 όπως ισχύει,

β. Το Ν. 3852 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’), άρθρα 73 και 83 όπως ισχύουν,

γ. Του παλαιού Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.

δ. Το από 24-9 / 20-10-1958 Β.Δ. άρθρα 13 και 73 όπως ισχύουν,

δ. Το Ν. 4257 / 2014 (Φ.Ε.Κ. 93 Α’) άρθρο 76 όπως ισχύει,

στ. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων (ΦΕΚ 1398 Β’ / 2018).

ζ. Το Ν. 2696 / 1999 (Φ.Ε.Κ. 57 Α’) άρθρα 34, 47 και 48 όπως ισχύουν,

η. Τον Αστικό Κώδικα, άρθρα 970 και 971, όπως ισχύουν.

 

Άρθρο 3ο

Αρμοδιότητες Διαδικασίες.

Εκτός του Δήμου Σικυωνίων και του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων, ουδεμία άλλη αρχή έχει δικαίωμα και αρμοδιότητα να παραχωρεί τους κοινόχρηστους χώρους που ανήκουν σ’ αυτόν ή έχουν παραχωρηθεί για εκμετάλλευση περιπτέρου.

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διαχειρίζεται τα θέματα παραχώρησης των θέσεων εκμετάλλευσης περιπτέρων και των σχετικών διαδικασιών εκμίσθωσης του χώρου που καταλαμβάνει κάθε περίπτερο ως και της επιβολής των τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου ή και προστίμων, αντίστοιχα.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας προβαίνει σε ελέγχους των εγκαταστάσεων ώστε να διαπιστώνεται η εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους παραβάσεων, προβαίνει σε επιβολή προστίμων ή άλλων προβλεπομένων κυρώσεων κατά την κείμενη νομοθεσία.

Το Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρων και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίμων.

 

Άρθρο 4ο

Γενικές αρχές.

 1. Στα πεζοδρόμια όπου έχουν τοποθετηθεί περίπτερα ή που θα παραχωρηθούν για τοποθέτηση περιπτέρου πρέπει να εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,50μ. Η ζώνη αυτή θα ισχύει σε όλο το μήκος της εμπρόσθιας πλευράς του περιπτέρου.

Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό τότε δεν θα παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για τοποθέτηση περιπτέρου.

 1. Δεν επιτρέπεται να εμποδίζεται η ανάδειξη, η προβολή μνημείων της πόλης ή σημείων με εξαιρετική σημασία.
 2. Απαγορεύεται η κατάληψη οδοστρώματος προς όφελος χρήσης από ιδιοκτήτη ή εκμισθωτή περιπτέρου.
 3. Η συνολική παρέμβαση θα τυγχάνει της έγκρισης του Δήμου, πριν από την έναρξη της λειτουργίας του περιπτέρου, κατόπιν υποβολής σχεδίων όπου θα εμφαίνεται ο υπό κατάληψη χώρος, με τα λειτουργικά του στοιχεία. Οποιαδήποτε μεταβολή της διάταξης των λειτουργικών στοιχείων απαιτεί την έγκριση των υπηρεσιών του Δήμου.

 

Άρθρο 5ο

Τύπος και διαστάσεις.

 1. Ο τύπος και οι διαστάσεις του σώματος των περιπτέρων καθορίζονται όπως παρακάτω:

α. Το μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος 1,70μ Χ 1,50μ.

Οι διαστάσεις αυτές συνεχίζονται από τη βάση του περιπτέρου μέχρι τη βάση της στέγης και για κάθε οριζόντια τομή αυτού.

β. Το μέγιστο ύψος του περιπτέρου δύναται να φθάνει τα 2,60μ. ως εξής:

– Ύψος βάσεως περιπτέρου (από μπετόν) 0,10μ.

– Ύψος από τη βάση μέχρι τις θυρίδες 0,90μ.

– Από της βάσεως των θυρίδων μέχρι της στέγης 1,40μ.

– Ύψος κωνικής στέγης 0,20μ.

γ. Το συνολικό ύψος από τη στάθμη του πεζοδρομίου 2,60μ.

 1. Οποιαδήποτε παραπάνω διάσταση του σώματος του περιπτέρου θα λογίζεται ως αυθαίρετη και θα αποτελεί λόγο αποβολής, του τυχόντος αδείας εκμετάλλευσης περιπτέρου, οποτεδήποτε διαπιστωθεί.
 2. Στις εμπρόσθιες και πλάγιες παρειές κάθε περιπτέρου κατασκευάζονται έως τρεις (3) συνολικά θυρίδες για τις συναλλαγές με το κοινό, πίσω δε από την πλευρά της οδού κατασκευάζεται η θύρα του περιπτέρου.
 3. Ραφές οι οποίες εξέχουν πέραν των διαστάσεων που καθορίστηκαν (1,70μ. Χ1,50μ.), απαγορεύονται απολύτως.
 4. Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος (τέντας) με στήριξη μόνο επάνω στα περίπτερα, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, εκ των οποίων το κάθε στήριγμα δύναται να προεξέχει το μέγιστο κατά 1,50μ. σε οριζόντια προβολή από αυτό και 0,50μ. εσώτερα του άκρου του πεζοδρομίου.
 5. Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφανών ανεμοφρακτών (νάιλον) μόνο κατά τις ημέρες που υπάρχει βροχόπτωση ή χαμηλή θερμοκρασία (< 12-14º C) για την προστασία των εμπορευμάτων και του συνόλου των περιπτέρων.
 6. Επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών διαφημίσεων όπως αυτές προβλέπονται από το Ν. 2946 / 2001 (Φ.Ε.Κ. 224 Α’) «Περί υπαίθριας διαφήμισης», όπως ισχύει.
 7. Το περίπτερο προστατεύεται με ρολά κατασκευαζόμενα εντός των καθοριζομένων, δια του παρόντος κανονισμού, διαστάσεων.
 8. Τα περίπτερα εφόσον είναι απαραίτητο θα ελαιοχρωματίζονται εξωτερικώς με χρώμα πολύ ανοιχτό καφέ (μπεζ).
 9. Η κατασκευή οποιουδήποτε άλλου τύπου περιπτέρου απαγορεύεται.

 

Άρθρο 6ο

Ειδικές περιπτώσεις κατασκευής.

Είναι δυνατή η εγκατάσταση σε περίπτερα, φωτοβολταϊκών συστημάτων, κατάλληλου μεγέθους αποκλειστικά για την κάλυψη των ιδίων ενεργειακών τους αναγκών. Στην περίπτωση αυτή ο τύπος και οι διαστάσεις των περιπτέρων, οι κατασκευαστικές επεμβάσεις για την αύξηση των διαστάσεων υφιστάμενων περιπτέρων, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και του συνοδευτικού εξοπλισμού εντός του περιπτέρου, καθώς και η σχετική σήμανση ως «ηλιακό περίπτερο», καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

Άρθρο 7ο

Όροι παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου.

Oι ιδιοκτήτες ή οι εκμισθωτές δύνανται να χρησιμοποιούν επιπλέον κοινόχρηστο χώρο, πέραν του απαιτούμενου για τον οικίσκο του περιπτέρου τους για την εγκατάσταση ψυκτικών θαλάμων (ψυγεία) και προθηκών έκθεσης των προς πώληση τυποποιημένων τροφίμων και ποτών έξω από το περίπτερο, υπό την προϋπόθεση ότι θα εφάπτονται του οικίσκου ή θα αποτελούν ενιαίο χώρο με αυτόν, μπορούν δε να προστατεύονται με κατάλληλη τέντα από την έκθεση στον ήλιο ή την σκόνη. Ο συνολικά  χρησιμοποιούμενος  κοινόχρηστος  χώρος (οικίσκος περιπτέρου, ψυγεία και προθήκες)  δεν θα υπερβαίνει  σε καμία περίπτωση τα οχτώ (8) τ.μ.

Εφόσον από το περίπτερο διατίθενται εφημερίδες και περιοδικός τύπος επιτρέπεται η τοποθέτηση  ενός (1) σταντ και η διάθεση τριών (3) τ.μ. κοινόχρηστου χώρου.

Για την τοποθέτηση παιχνιδιών ή παιχνιδομηχανών δύναται να παραχωρηθεί (εφόσον υπάρχει διαθέσιμος) κοινόχρηστος χώρος τριών (3) τ.μ. Μετά την παραχώρηση αυτή ο ιδιοκτήτης ή ο εκμισθωτής θα πρέπει να αιτηθεί την χορήγηση  άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας από το Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, με την κατάθεση: α)  της άδειας παραχώρησης του κοινόχρηστου χώρου, β) πιστοποιητικών ασφαλείας (παιχνιδιών, εξοπλισμού κ.λ.π.), γ) πρόσφατη βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση & λειτουργία τους και δ) πρόσφατη βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Η διάρκεια της άδειας αυτής θα είναι ετήσια όπως η άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και θα ανανεώνεται με την κατάθεση των ίδιων δικαιολογητικών.

Ο χώρος του σταντ και των παιχνιδιών ή των παιχνιδομηχανών θα αποτελεί συνέχεια του ενιαίου χώρου οικίσκου, ψυγείων και προθηκών.

Ο συνολικά παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος (οικίσκος περιπτέρου, ψυγεία, προθήκες, 1 σταντ και παιχνίδια ή παιχνιδομηχανών) θα ανέρχεται στα δεκατέσσερα (14) τ.μ.

 

Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση των πεζών.

Στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή όπως υποστυλώματα, δάπεδα ή καθίσματα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.

Η καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου θα είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του εκμισθωτή.

 

Η χρήση του παραχωρηθέντος κοινόχρηστου χώρου προϋποθέτει την έκδοση άδειας, ετήσιας διάρκειας, από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Στην αίτηση για τη χορήγηση της άδειας αυτής, που θα πρέπει να γίνεται στο τέλος του έτους για το επόμενο έτος ή στις αρχές του νέου έτους, ο ενδιαφερόμενος μεταξύ άλλων θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέτει σχεδιάγραμμα κάτοψης του προς χρήση χώρου, εγκεκριμένο από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο θα εμφανίζεται η ακριβής διάταξη των αντικειμένων που πρόκειται να τοποθετηθούν (οικίσκος, ψυγεία, σταντ κ.λ.π.) καθώς και ο απαραίτητος διάδρομος διέλευσης πεζών. Σε περίπτωση που έχει καταθέσει σχεδιάγραμμα με προηγούμενου έτους αίτηση, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 / 86 υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί μη μεταβολής στη διάταξη των αντικειμένων του κατατεθέντος σχεδιαγράμματος.

Η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου θα χορηγείται από την ανωτέρω αρμόδια Δ/νση μετά τη συναίνεση του Α.Τ. Κιάτου και τη καταβολή του  αναλογούντος τέλους.

 

Ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος θα οριοθετείται – διαγραμμίζεται με κίτρινη γραμμή, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να καθίσταται ευχερής η διενέργεια των σχετικών ελέγχων.

Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης του κοινόχρηστου χώρου θα επιβάλλονται τα πρόστιμα και οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία, άρθρο 6 του Ν. 1900 / 1990 (Φ.Ε.Κ. 125 Α’) όπως ισχύει.

 

Άρθρο 8ο

Κυρώσεις – πρόστιμα.

Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου επιβάλλονται οι κυρώσεις και τα πρόστιμα που προβλέπονται στον Κανονισμό Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου.

Σε περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών επιβάλλονται οι κυρώσεις και τα πρόστιμα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Άρθρο 9ο

Μεταβατικές διατάξεις.

Τα περίπτερα που βρίσκονται σε λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, υπόκεινται γενικά στους όρους του, οι δε φορείς εκμεταλλεύσεως τους οφείλουν να προσαρμόσουν τις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων στους ανωτέρω όρους εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση του από τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα.

 

 

 

 

Άρθρο 10°

Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων και το Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων, κατά περίπτωση, επίσης

Προτείνει ο συνολικά  χρησιμοποιούμενος  κοινόχρηστος  χώρος (οικίσκος περιπτέρου, ψυγεία και προθήκες)  δεν θα υπερβαίνει  σε καμία περίπτωση τα δέκα πέντε  (15) τ.μ. και

 

 

2.- Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Επιτροπής ποιότητας Ζωής κ. Μυττά Ιωάννη για την υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου μας, προκειμένου να κάνει τις περαιτέρω ενέργειες.

 

 

 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    25 / 2022    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο   26-09-2022

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

ΜYΤΤΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email