25/2021 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                   ΑΔΑ:63ΑΗΟΚ3Ξ-6Χ4

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

                                                               Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

  Από το πρακτικό της 09/07-10-2021 έκτακτης και κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 Αριθμός Απόφασης 25/2021

Περίληψη: Παραχώρηση προαυλίου χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για πραγματοποίηση συναυλίας αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη με διοργανωτή την Τομεακή Επιτροπή Κορινθίας του  Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.).

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 07 Οκτωβρίου του έτους  2021 ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη  και ώρα 11:00 συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:105/06-10-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος ηλεκτρονικά  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε συνδυασμό με τα ισχύοντα μέτρα και ρυθμίσεις στα πλαίσια  της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID -19.

Διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  αφού σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10  δηλαδή:

 

                             ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                  ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                               Τσαμαντά Ελένη
 2. Δομετίου Βασίλειος   Γκούμας Σταμάτιος
 3. Πάτσιου Ιωάννα           Αθανασούλη Ελένη
 4. Καλφαντή Βασιλική Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5. Μπόκιας Βασίλειος
 6. Ρουμελιώτη Βασιλική
 7. Ζάρκος Ευάγγελος
 8. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 9. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 10. Μπουζιάνη Τσαντίλα –Βασιλική

 

      Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού  για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούμενος  το μοναδικό  θέμα με τίτλο «Παραχώρηση προαυλίου χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για πραγματοποίηση συναυλίας αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη με διοργανωτή την Τομεακή Επιτροπή Κορινθίας του  Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.). πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010 όπως ισχύει.

Ο  Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών.

 1. Την με αριθ. 8440/25-02-2011(ΦΕΚ τεύχος Β΄) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α& ΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών  και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» όπως ισχύει.
 2. Το άρθρο 41 του Ν.1566/85 σχετικά με τις παραχωρήσεις σε φορείς, σχολικών χώρων και αιθουσών.
 3. Το αριθ.πρωτ:Φ.20/2662/3565/δι-13-01-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παραχώρηση και χρήση Σχολικών χώρων σε τρίτους».
 4. Την αριθ. πρωτ: 12875/01-10-2021 αίτηση του εκπροσώπου της Τομεακής Επιτροπής Κορινθίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) με θέμα: Παραχώρηση προαυλίου χώρου  1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 5. Το αριθμ.πρωτ:Φ.2.1/176/06-10-2021 έγγραφο του Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου με θέμα: Παραχώρηση αύλειου χώρου 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου σε εκδήλωση.

                                 Η Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις των μελών  και αφού έλαβε υπόψη  τα παραπάνω εκτεθέντα

                                          Αποφασίζει  Ομόφωνα

 1. Θεωρεί το θέμα έκτακτο και κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.
 2. Εγκρίνει την παραχώρηση του προαύλιου χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου  στην Τομεακή Επιτροπή Κορινθίας του  Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.), προκειμένου να πραγματοποιηθεί  συναυλία  αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18:00-23:00.

Η Τομεακή Επιτροπή Κορινθίας του  Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.),   οφείλει να:

 • Φροντίζει, ώστε ο χώρος που της παραχωρείται , να παραδοθεί καθαρός.
 • Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου .
 • Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου ο παραπάνω φορέας κατά τη διάρκεια λειτουργίας της προαναφερόμενης συναυλίας.

Επίσης επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ:Φ.2.1/176/06-10-2021 έγγραφο του Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, ο κλωβός παροχής ρεύματος που υπάρχει στο προαύλιο του σχολείου διαθέτει τριφασικό ρεύμα και δύο εξωτερικές πρίζες για τις ανάγκες ανάλογων εκδηλώσεων, έχει κλειδωθεί και οι εξωτερικές πρίζες έχουν απομονωθεί. Σε συνεννόηση με το Διευθυντή του σχολείου και τους ηλεκτρολόγους του Δήμου οι πρίζες μπορούν να ενεργοποιηθούν για τις ανάγκες της  προαναφερόμενης εκδήλωσης. Μετά την ολοκλήρωση της συναυλίας όμως οι εξωτερικές πρίζες πρέπει να απενεργοποιηθούν άμεσα από τους ηλεκτρολόγους του Δήμου, διότι τίθεται σοβαρό  θέμα ασφάλειας και κινδύνου των μαθητών/τριών που παίζουν στο προαύλιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  25/2021  και υπογράφεται ως έπεται.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Καλφαντή Βασιλική
 3. Μπόκιας Βασίλειος
 4. Ρουμελιώτη Βασιλική
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 7. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική
 8. Πάτσιου Ιωάννα
 9. Ζάρκος Ευάγγελος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  07-10-2021

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

 

Print Friendly, PDF & Email