25/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

4ης/10.02.2021

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 25/2021   Θέμα 3ο

Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της εξωδικαστική επίλυσης διαφοράς ή μη με τους Θεόδωρο, Αθανάσιο & Νικόλαο ΜΠΑΣΔΕΛΗ.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 10η Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1180/10.02.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Ζάρκος Δημήτριος 4. Σώκος Δημήτριος
  5. Σωτηρόπουλος Ι. 6. Ρουμπέκας Γεώργιος    
απόντες: 1.Λέγγας Μάρκος      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, υπενθυμισε στα μέλη ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως, λόγω χρονοβόρας διαδικασίας και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών την αρ. πρωτ. 697/26.01.2021 αίτηση των ενδιαφερομένων με την οποία συναινούν στην εξωδικαστική επίλυσης διαφοράς  (καθορισμό της τιμής εισφοράς σε χρήμα) προκειμένου να τακτοποιηθεί το ακίνητο                   (ΟΤ 90Α) ιδιοκτησίας τους, για την έκδοση οικοδομικής άδειας .

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την αρ. πρωτ. 456/19.01.2021 αίτηση του ενδιαφερομένου
  • την 1436/2013 Γονική Παροχή
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λόγω χρονοβόρας διαδικασίας.

 

Β. Ορίζει τη δικηγόρο Γεωργούλια Κωνσταντίνα προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί της εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς ή μη, με τους Θεόδωρο, Αθανάσιο & Νικόλαο ΜΠΑΣΔΕΛΗ.

 

Γ. Για την παραπάνω γνωμοδότηση δεν θα απαιτηθεί δαπάνη, διότι η δικηγόρος θα γνωμοδοτήσει δωρεάν για το Δήμο Σικυωνίων.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 25/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10.02.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email