25/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της 2ης/23-02-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( μέσω  Τηλεδιάσκεψης).

Αρ. Απόφασης:  25/2021

Περίληψη: Επί του από 11/2/2021 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου με θέμα: «Κοπή δένδρων επί της οδού Σωτ. Πούλου  έμπροσθεν του Κλειστού Γυμναστηρίου».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η  του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2021 ημέρα Τρίτη   και ώρα 16:00  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή      Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   μέσω Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.1590/18-02-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  22 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Τσιόγκας Νικόλαος                         7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Μυττάς Ιωάννης   
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων

 

10. Φιακάς Παναγιώτης  11. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 12. Σαρχάνης Κων/νος
13. Aλεξόπουλος Βασίλειος 14.Μπακόλιας Παναγιώτης 

 

15. Λέγγας Μάρκος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
17. Γαλάνης Βασίλειος 18. Παπαγεωργίου Δημήτριος 19. Κατσιμπούλας Αντώνιος 20. Μαστοράκης Δημήτριος
21. Χουσελάς  Ευάγγελος 22.  Νανοπουλος Βασιλειος    
       
ΑΠΟΝΤΕΣ:   1. Θελερίτης Γεώργιος  2. Συριάνος Κων/νος                          3.  Ρουμπέκας Γεώργιος
  4. Γκούμας Σταμάτιος 5. Παπαβασιλείου Νικόλαος  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)    
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
35. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς  

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 7ο  Θέμα ημερήσιας διάταξης

 

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί του από 11/2/2021 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου με θέμα: «Κοπή δένδρων επί της οδού Σωτ. Πούλου  έμπροσθεν

του Κλειστού Γυμναστηρίου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαοςεισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 11-2-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Κιάτο 11/2/2021

Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ.

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2,  202 00, ΚΙΑΤΟ

Πληροφορίες: Μ. Μαθιόπουλος,, Κ. Πέππα

Τηλ. 27423-60115, 27423-60104

Fax  27420-23562

ΠΡΟΣ:

Κο Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων

 

ΚΟΙΝ.:

Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής

 

ΘΕΜΑ :  Κοπή δένδρων επί της οδού Σωτ. Πούλου έμπροσθεν κλειστού Γυμναστηρίου Κιάτου

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Την υπ’ αρ. 02/18  Μελέτη του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 700.000,00 €
 2. Την με αρ. πρωτ. 4087/26.05.2020 Σύμβαση Κατασκευής Έργου
 3. Τις Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για Όλους» του Γραφείου Μελετών για ΑμΕΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ και την υπ’ αρ. 8303/8-2-2008 Εγκύκλιο 6 του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται ως Ελεύθερη Ζώνη Όδευσης Πεζών η επιφάνεια του πεζοδρομίου που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας πεζών, με ελάχιστο πλάτος 1,50m και ελάχιστο καθαρό ύψος 2,20m
 4. Την υφιστάμενη κατάσταση του πεζοδρομίου της οδού Σωτηρίου Πούλου (έμπροσθεν του κλειστού γυμναστηρίου), επί του οποίου είναι δυσχερής η διέλευση πεζών και αδύνατη η διέλευση αναπηρικών αμαξιδίων λόγω των υφιστάμενων δένδρων, οι ρίζες των οποίων έχουν ανασηκώσει τις πλάκες πεζοδρομίου και τα οποία μειώνουν το ελεύθερο πλάτος του πεζοδρομίου κάτω του επιτρεπτού, καθιστώντας το μη λειτουργικό (βλ. Φωτ. 1).
 5. Το γεγονός ότι στη σχετική μελέτη προβλέπεται η ανακατασκευή του πεζοδρομίου και η δημιουργία όδευσης τυφλών, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη 2η πλάκα από την άκρη του πεζοδρομίου, ήτοι στη θέση που βρίσκονται τώρα τα δένδρα (βλ. Φωτ. 2).
 6. Το γεγονός, ότι σύμφωνα με τη μελέτη θα γίνει φύτευση 8 νέων δένδρων στον χώρο.

Εισηγούμαστε

όπως εγκρίνετε την κοπή πέντε (5) δένδρων επί της οδού Σωτ. Πούλου (έμπροσθεν  του κλειστού Γυμναστηρίου), προκειμένου να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στη σχετική μελέτη και να εφαρμοστεί το νομοθετικό πλαίσιο περί ελεύθερης κίνησης ΑΜΕΑ στους κοινόχρηστους χώρους.

Σημειώνεται ότι:

 1. Προς αποκατάσταση των δένδρων που θα κοπούν, θα φυτευτούν τα προβλεπόμενα από την σχετική μελέτη πλησίον των παλαιών, η θέση των οποίων θα καθοριστεί, έτσι ώστε να πληρούνται οι σχετικές προδιαγραφές.
 2. Με την αρ. 145/20 απ. Δ.Σ. έχει εγκριθεί η κοπή του υφιστάμενου 6ου δένδρου (Φωτ. 3)

 

 

Οι επιβλέποντες του έργου

 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδ.
Μ. Μαθιόπουλος

Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΤΕ4

Κων/να Πέππα

Μηχ/κός Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφ/κής Ανάπτυξης

Β. Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχ. ΠΕ3

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • την από 11-2-2021 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νικ. Ζαχαρόπουλου   

 

Ε γ κ ρ ί ν ε ι , την κοπή πέντε (5) δένδρων επί της οδού Σωτ. Πούλου (έμπροσθεν  του κλειστού Γυμναστηρίου), στην πόλη του Κιάτου προκειμένου να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στη σχετική μελέτη και να εφαρμοστεί το νομοθετικό πλαίσιο περί ελεύθερης κίνησης ΑΜΕΑ στους κοινόχρηστους χώρους σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών και Πολεοδομίας όπως αυτή αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 25/2021

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 23.02.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email