25/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                          ΑΔΑ:Ψ4ΗΒΟΚ3Ξ-Μ5Ο

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 7/10-7-2020  τακτικής δημόσιας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Αριθμός Απόφασης 25/2020

 

Περίληψη: «Συγκρότηση Επιτροπών  Ελέγχου Λειτουργίας  Σχολικών Κυλικείων στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

 

 

        Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 10 Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή   και ώρα 14:00  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:185/06-7-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε  κάθε ένα μέλος χωριστά.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10 ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                             Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική
 2. Δομετίου Βασίλειος    Τσαμαντά Ελένη
 3. Γκούμας Σταμάτιος                                   Αθανασούλη Ελένη
 4. Καλφαντή Βασιλική      Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5. Πάτσιου Ιωάννα
 6. Ρουμελιώτη Βασιλική
 7. Ζάρκος Ευάγγελος
 8. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 9. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 10. Μπόκιας Βασίλειος

 

Επίσης στη συνεδρίαση   παραβρέθηκε  η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος  εισηγούμενος το 4ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συγκρότηση Επιτροπών  Ελέγχου Λειτουργίας  Σχολικών Κυλικείων στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Στην παρ.27 της υπ’αριθ. 64321/Δ4/16-05-2008 (ΦΕΚ 1003//30-05-2008 τ.Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται  πως με  απόφαση της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής του σχολείου συγκροτείται η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργίας του  σχολικού κυλικείου, η οποία  αποτελείται σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση από πέντε μέλη με τα αναπληρωματικά τους ως εξής :

α) Το Διευθυντή του σχολείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

β) Ένα μέλος του συλλόγου γονέων με τον αναπληρωτή του.

γ) Ένα μέλος της Σχολικής Επιτροπής με τον αναπληρωτή του.

δ) Ένα μέλος της Μαθητικής Κοινότητας με τον αναπληρωτή του.

ε) Έναν Εκπαιδευτικό του σχολείου με τον αναπληρωτή του.

 

Πρόεδρος της παραπάνω Επιτροπής είναι ο Διευθυντής του σχολείου ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος, καλεί τα μέλη σε συνεδρίαση για τη συζήτηση διαφόρων προβλημάτων λειτουργίας του κυλικείου.

Για τις συνεδριάσεις τηρούνται σχετικά πρακτικά σε ειδικό βιβλίο  πράξεων.

Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του κυλικείου, η διάθεση από αυτό των προβλεπόμενων και οριζόμενων ειδών από τις ισχύουσες διατάξεις, όπως αυτές  κάθε  φορά  ισχύουν.

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου Λειτουργίας των Σχολικών Κυλικείων, ορίζονται από το άρθρο 28 της Κ.Υ.Α. 64321/Δ4 του ΦΕΚ 1003/30.05.2008 όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 28 της Κ.Υ.Α. 64321/Δ4 του ΦΕΚ 1003/30.05.2008

2.Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)

3.Την υπ’ αριθ. 8440/24-2-2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α.& ΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των   Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» όπως ισχύει

4.Την ΚΥΑ. 64321/Δ4/16-05-2008 του (ΦΕΚ 1003//30-05-2008 τ.Β΄)περί «Λειτουργίας κυλικείων Δημοσίων σχολείων».

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

 1. Συγκροτεί τις παρακάτω Επιτροπές Ελέγχου λειτουργίας Σχολικών  Κυλικείων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων ως εξής:
  Επιτροπή Ελέγχου λειτουργίας σχολικού κυλικείου  2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου αποτελούμενη από τους:
 • Δημήτριο Ντρίμερη, Διευθυντή του σχολείου ως Πρόεδρο, με αναπληρωματικό μέλος την Αικατερίνη Κεφιλή, Υποδιευθύντρια του σχολείου.
 • Βάϊα Βλάχα Μέλος, Πρόεδρο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου, με αναπληρωματικό μέλος τον Κωνσταντίνο Φιλίππου Αντιπρόεδρο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου
 • Γκούμα Σταμάτιο  τακτικό μέλος της Σχολικής Επιτροπς με αναπληρωματικό μέλος τον Ευάγγελο Ζάρκο.
 • Πουτακίδη Χριστίνα Μέλος, Εκπαιδευτικό του σχολείου με αναπληρωματικό μέλος την Κωνσταντίνα Καρδαράκου Εκπαιδευτικό του Σχολείου.

 

  Επιτροπή Ελέγχου λειτουργίας σχολικού κυλικείου 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου αποτελούμενη από τους:
 • Τσαμαντά Ελένη    Διευθύντρια   του   σχολείου   ως   Πρόεδρο  με αναπληρωματικό μέλος την Κόντου Χρυσάνθη.
 • Μέλος τον Εκπρόσωπο  του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου  Δεληστάθη Κωνσταντίνο   με αναπληρωματικό μέλος την Καραμάνη Σοφία.
 • Μέλος τακτικό τον Σαρχάνη Κωνσταντίνο της Σχολικής Επιτροπής με αναπληρωματικό μέλος τον Δομετίου Βασίλειο.
 • Μέλος τον Εκπαιδευτικό  του σχολείου Σταματόπουλο Βλάσιο  με αναπληρωματικό μέλος την Εκπαιδευτικό  του Σχολείου Κωστή  Τατιάνα.

.

Επιτροπή Ελέγχου λειτουργίας σχολικού κυλικείου 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου αποτελούμενη από τους:
 • Στέκα  Φωκίωνα     Διευθυντή  του   σχολείου   ως   Πρόεδρος  με αναπληρωματικό μέλος την Αναπληρώτρια  Διευθύντρια Παγκάλου Όλγα.
 • Μέλος την  Εκπαιδευτικό του σχολείου Παπαχρήστου Σοφία   με αναπληρωματικό μέλος  την Εκπαιδευτικό  του Σχολείου Πουρνατζή Στυλιανή.
 • Μέλος τακτικό την Μπουζιάνη –Τσαντίλα Βασιλική   της Σχολικής Επιτροπής με αναπληρωματικό μέλος τον Σωτηρόπουλο Ιωάννη Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής.
 • Μέλος την Πρόεδρο του Συλλόγου γονέων Ναννοπούλου Κυριακή  με αναπληρωματικό μέλος   την ταμία  Μουστάκα Μαγδαληνή.
Επιτροπή Ελέγχου λειτουργίας σχολικού κυλικείου 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου αποτελούμενη από τους:
 • Κακκαβάκη  Φωτεινή  Διευθύντρια  του   σχολείου   ως   Πρόεδρος  με αναπληρωματικό μέλος τον εκπαιδευτικό  κ Φίλου Ευτυχία.
 • Μέλος την Εκπαιδευτικό  του σχολείου Πανάγου Ελένη    με αναπληρωματικό μέλος

την Εκπαιδευτικό  του Σχολείου Ζερβού Ελένη

 • Μέλος  τακτικό τον Δομετίου Βασίλειο    της Σχολικής Επιτροπής με αναπληρωματικό μέλος τον  Κουτρέτση Σπυρίδωνα .
 • Μέλος την  Πρόεδρο   του Συλλόγου γονέων Σπυροπούλου Χριστίνα  με αναπληρωματικό μέλος   τον Αντιπρόεδρο Κατσούκη Ευάγγελο.

.

Επιτροπή Ελέγχου λειτουργίας σχολικού κυλικείου 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου αποτελούμενη από τους:

 • Χαρβούρο Ευάγγελο Διευθυντή του Σχολείου ως Πρόεδρος με αναπληρωματικό μέλος την  Κεφαλά Ελένη
 • Μέλος η Πρόεδρος του Συλλόγου γονέων Καραβέλα Αγγελική    με αναπληρωματικό μέλος   την  ταμία Μηλιώτη Ανδρονίκη
 • Μέλος τακτικό Καλφαντή Βασιλική της Σχολικής Επιτροπής με αναπληρωματικό μέλος την Μπουζιάνη –Τσαντίλα Βασιλική.
  • Μέλος ο Εκπαιδευτικός  του σχολείου Μουρίκας Ιωάννης    με αναπληρωματικό          μέλος   την Εκπαιδευτικό  του Σχολείου Κωνσταντοπούλου Νικολίτσα.

Η παρούσα  απόφαση ισχύει μέχρι τροποποιήσεως ή ανακλήσεως.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 25/2020 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

 

Ο Πρόεδρος                                                             Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Γκούμας Σταμάτιος
 3. Καλφαντή Βασιλική
 4. Μπόκιας Βασίλειος
 5. Ρουμελιώτη Βασιλική
 6. Ζάρκος Ευάγγελος
 7. Κουτρέτσης   Σπυρίδων
 8. Σαρχάνης  Κωνσταντίνος
 9. Πάτσιου  Ιωάννα

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  14-7-2020

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email