25/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

3/17.02.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

25/2020

  Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 17η Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1302/13.02.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων 1. Τσολάκος Γεώργιος
2.   1 Μυττάς Ιωάννης 2. Ζάρκος Δημήτριος
3.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
4.     Λέγγας Μάρκος    
5.     Ρουμπέκας Γεώργιος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

17ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικονομικού έτους 2018

του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τον ανωτέρω απολογισμό που σύμφωνα με την 51/2019 έχει ως εξής:

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικονομικού έτους 2018

του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Σικυωνίων

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 74.138,57€
Έσοδα από επιχορηγήσεις & τόκους 172.963,52€
Γενικά έσοδα 1.994,06€
Έξοδα 172.664,55€
Υπόλοιπο 76.431,60€

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την 51/2019 (6Γ7ΣΟΚ3Ξ-ΜΡΝ) απόφαση ΝΠΔΔ Σχ. Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Σικυωνίων,
  • την 3/2020 (Ψ526Ω1Θ-ΙΩ8) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σικυωνίων,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει τον ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων ως έχει συνταχθεί και υπογραφεί αρμοδίως σύμφωνα με την 51/2019 απόφαση του ΝΠΔΔ και η οποία έχει εγκριθεί με την 3/2020 απόφαση της ΔΕΠ, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 25/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 17.02.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email