25/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   11    /  10  –  11  –   2020

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    25  /  2020

 

 

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Έγκριση απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με δημοτική οδό (Πάροδος Πετμεζά), για  είσοδο- έξοδο, στην  εγκατάσταση Πλυντηρίου – Λιπαντηρίου  Αυτοκινήτων, εντός του οικοπέδου εκμετάλλευσης Χρήστου Μπάνο, της Κοινότητας Κιάτου του Δ. Σικυωνίων.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    10ην  Νοεμβρίου  του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα 10:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σταματόπουλου  Σπυρίδωνα (Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και νυν  Δημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  11418/6-11-2020  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος  (Πρόεδρος)                                             1.-  Βασιλική Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

2.- Δημήτριος  Σώκος            (Αντιπρόεδρος)                                          2.- Σταμάτιος Γκούμας                       (Μέλος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος     (Μέλος)                                                  3.- Αντώνιος    Κατσιμπούλας           (Μέλος)

4.- Κων/νος     Σαρχάνης            (Μέλος)

 

Στη  συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν και οι πρόεδροι των Κοινοτήτων 1.- Σικυώνος (Κιάτου) κ. Λεονάρδου Αναστάσιος, 2.- Καλλιάνων κ. Σελέκος  Κων/νος και  3.- Κυλλήνης κ. Δρόλιας  Πανταζής –Παντελής και δεν παρευρέθηκαν.

 

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   1ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 1ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Έγκριση απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με δημοτική οδό (Πάροδος Πετμεζά), για  είσοδο- έξοδο, στην  εγκατάσταση Πλυντηρίου – Λιπαντηρίου  Αυτοκινήτων, εντός του οικοπέδου εκμετάλλευσης Χρήστου Μπάνο, της Κοινότητας Κιάτου του Δ. Σικυωνίων» ανέφερε τα  εξής:

 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας υπέβαλε την υπ’ αριθ.  10150/13-10-2020  σχετική εισήγησή  της, σχετικά με την, απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με δημοτική οδό (Πάροδος Πετμεζά), για  είσοδο- έξοδο, στην  εγκατάσταση Πλυντηρίου – Λιπαντηρίου  Αυτοκινήτων, εντός του οικοπέδου εκμετάλλευσης Χρήστου Μπάνο, της Κοινότητας Κιάτου του Δ. Σικυωνίων, όπου  αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, όπου  εγκρίνει την εν λόγω απότμηση.

 

Ακολούθως , ο Πρόεδρος της Επιτροπής  εξέθεσε ότι   η   Κοινότητα  Σικυώνος – Κιάτου,  με την  υπ’ αριθ. 44/2020  απόφασή της,    συμφωνεί με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την  υπ’ αριθ. 10150/13-10-2020  εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου μας.

 3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την υπ’ αριθ.  44/2020  εισήγηση του Προέδρου της Κοινότητας Σικυώνος -Κιάτου  και ύστερα από

διαλογική συζήτηση.

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     O  μ  ό φ ω ν  α

 

 

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί  θετικά και  εγκρίνει   την  απότμηση – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου στην είσοδο- έξοδο για αντιπροσωπευτικό όχημα στην  εγκατάσταση του Πλυντηρίου – Λιπαντηρίου  αυτοκινήτων, εντός του οικοπέδου εκμετάλλευσης Χρήστου Μπάνο, της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου του Δ. Σικυωνίων με πρόσωπο σε Δημοτική οδό, όπως αυτή εμφανίζεται στο σχέδιο της υποβληθείσας μελέτης που συνέταξε ο Μηχανολόγος Μηχανικός Αθανάσιος Καλογεράκης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης έγκρισης.

                                                                       και

 

2.-  Εξουσιοδοτεί  τον πρόεδρο  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σταματόπουλο Σπυρίδωνα, για την  υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     25 / 2020    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  10-11-2020

                                                  Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής          

 

 

 

                                                                         ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

Print Friendly, PDF & Email