25/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της     6  / 10-6-2019   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης  25 / 2019

     ΘΕΜΑ: 6ον «Περί  παραχωρήσεως φωτοαντιγραφικού μηχανήματος στο Γυμνάσιο και Λυκειακές Τάξεις   

                         Καλλιανών»

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  10ην  Ιουνίου  του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα   και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 136/06-06-2019  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ.  Ζάρκος                (Πρόεδρος)                                         1.- Ν.  Σκαρμούτσος

2.- Α.  Λούτα                      Μέλος                                              2.- Γ.   Κουκουμέλης

3.- Β.  Kελλάρης                   «                                                   3.- Δ.  Ασβεστόπουλος

4.- Α.  Βυτινιώτης                  «                                                  4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Α.  Λεονάρδου                 «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης  Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ     6ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  6ον θέμα

της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί  παραχωρήσεως φωτοαντιγραφικού μηχανήματος στο Γυμνάσιο και

Λυκειακές Τάξεις Καλλιανών» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Η  Διευθύντρια του Γυμνασίου και Λυκειακών Τάξεων Καλλιανών κα Αναγνωστοπούλου Αικατερίνη    υπέβαλε στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την υπ’ αριθ. 207/29-05-2019  αίτησή της ,με την οποία μας ζητεί να προμηθεύσουμε το Γυμνάσιο και Λυκειακές Τάξεις Καλλιανών με ένα φωτοαντιγραφικό μηχάνημα ,καθότι το υπάρχον είναι παλαιό και υπέστη βλάβη.

Ο Πρόεδρος λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Σχολικής Επιτροπής  με αύξοντα αριθμό 17 / 2019  με θέμα ‘’Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης’’ προτείνει την παραχώρηση φωτοαντιγραφικού μηχανήματος στο Γυμνάσιο και Λυκειακές Τάξεις Καλλιανών

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική  Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα  που αναφέρονται παραπάνω .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

     Την παραχώρηση φωτοαντιγραφικού μηχανήματος στο Γυμνάσιο και Λυκειακές Τάξεις Καλλιανών.

                            Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    25  / 2019  και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

1.- Λούτα                    Αικατερίνη

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                    2.- Βυτινιώτης             Αλέξιος

3.- Λεονάρδου            Αναστάσιος

4.- Κελλάρης              Βασίλειος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο  10-06-2019

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email