25/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                       OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

2/12.02.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 25/2019   Θέμα: Έγκριση 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ επιτροπής αποσφράγισης & αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς για την «Προμήθεια ενός καινούριου, αυτοκινούμενου, αναρροφητικού σαρώθρου για το Δήμο Σικυωνίων».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 12η Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1449/08.02.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

θέμα 18ο

ημερήσιας διάταξης

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ επιτροπής αποσφράγισης & αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς για την «Προμήθεια ενός καινούριου, αυτοκινούμενου, αναρροφητικού σαρώθρου για το Δήμο Σικυωνίων», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 30.01.2019 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής που ακολουθεί:

 

3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός καινούργιου, αυτοκινούμενου, αναρροφητικού σαρώθρου

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 64362)

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 30η Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2019 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4

2/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4

3/ Νταγκαζίδη Μιχαήλ, τακτικό μέλος, κλάδου ΠΕ Περιβαλλοντολλόγων

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 367/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς της “Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.”, για την «Προμήθεια ενός καινούργιου, αυτοκινούμενου, αναρροφητικού σαρώθρου για τον Δήμο Σικυωνίων», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 200.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 • Το 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].
 • Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε & ισχύει.
 • Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 • To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε & ισχύει.
 • Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 • Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 • Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 • Την αριθ. 15/2018 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.
 • Την αριθμ. πρωτ. 11758/23-11-2018 Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18PROC003890720 2018-10-24.
 • Την με αρ. 56902/215 (Β’ 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
 • Την μοναδική κατατεθείσα προσφορά από την εταιρεία “Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε.Β.Τ.Ε.” με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 117034.
 • Τα από 23-11-2018 και 14-01-2019 Πρακτικά του διαγωνισμού.
 • Την αριθ. 04/2019 ΑΟΕ (ΑΔΑ: 6Υ3ΦΩ1Θ-ΞΛ2) περί έγκρισης των ανωτέρω πρακτικών του διαγωνισμού.
 • Την από 24-01-2019 ανακοίνωση αποσφράγισης της Οικονομικής Προσφοράς της «Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε.Β.Τ.Ε.»

προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς της εταιρείας “Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.” μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Ο ηλεκτρονικός (υπό)φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς της «Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε.Β.Τ.Ε.» αποτελείται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα Οικονομικής Προσφοράς του συστήματος ορθά συμπληρωμένη και ψηφιακά υπογεγραμμένη και η προσφερόμενη τιμή για την εν λόγω προμήθεια είναι 160.800,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2 της Διακήρυξης η τιμή Λ υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

Λ = Συγκριτική τιμή προσφοράς
Συνολική βαθμολογία Τεχνικής προσφοράς (U)

όπου U= 10000 και Συγκριτική τιμή προσφοράς=160.800,00, ήτοι:

Λ = 160.800,00 => Λ= 16,08
10000

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε την αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς της «Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» και διαπίστωσε την αρτιότητά της,

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

ότι η Οικονομική Προσφορά της «Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» είναι ικανοποιητική και συμφέρουσα για το Δήμο και

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ενός καινούργιου, αυτοκινούμενου, αναρροφητικού σαρώθρου για τον Δήμο Σικυωνίων», την «Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Λένορμαν 210, Τ.Κ. 104 43, με Α.Φ.Μ. 094079008, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ: 2105146411-2-3 φαξ: 2105146434.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Κιάτο 30 Ιανουαρίου 2019

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Στούκας Νικόλαος 2/ Τσιοκάρας Ιωάννης 3/ Νταγκαζίδης Μιχαήλ

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 172 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’114),
 • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87),
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (ΦΕΚ A’133),
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 367/2018 (Ω5Σ8Ω1Θ-ΔΣΕ) απόφαση ΟΕ «Συγκρότηση αρμόδιας Επιτροπής»,
 • την 4/2019 (6Υ3ΦΩ1Θ-ΞΛ2) απόφαση ΟΕ με την οποία εγκρίθηκε το 1ο & 2ο πρακτικό της επιτροπής παραλαβής, αποσφράγισης & ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την «Προμήθεια ενός καινούριου, αυτοκινούμενου, αναρροφητικού σαρώθρου για το Δήμο Σικυωνίων»
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το από 30.01.2019 3ο πρακτικό της επιτροπής αποσφράγισης & αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς για την «Προμήθεια ενός καινούριου, αυτοκινούμενου, αναρροφητικού σαρώθρου για το Δήμο Σικυωνίων» ως έχει συνταχθεί & υπογραφεί αρμοδίως.

 

Β. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο της ανωτέρω προμήθειας την εταιρεία                                               «Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Λένορμαν 210, ΤΚ 104 43, με ΑΦΜ 094079008, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ , με προσφερόμενη τιμή 160.800,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

 

Γ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3.4 της Διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 25/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12.02.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email