25/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   5    /  07   –  08 –   2019

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    25  /  2019

 

 

ΘΕΜΑ:4ΟΝ   « Ανάκληση  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. επί της οδού Κλεισθένους 15 στο Κιάτο».

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την   7ην  Αυγούστου του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη   και ώρα 10:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Ιωάννη Τσιάνου, (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  9251/2-8-2019  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης          Τσιάνος            (Πρόεδρος)                       1.- Χρήστος         Γεώργας              (Μέλος)

2.- Ιωάννης          Μυττάς              (Μέλος)                             2.- Παύλος          Χρυσικός             (Μέλος)

3 .-Βασίλειος      Αλεξόπουλος    (Μέλος)                          3.- Κων/νος        Σαρχάνης           (Αντιπρόεδρος)

4.- Βασίλειος      Δομετίου           (Μέλος)

 

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα   4ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

   Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 4ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Ανάκληση  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. επί της οδού Κλεισθένους 15 στο Κιάτο» ανέφερε τα εξής:

 

Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής  Ανάπτυξης  του Δήμου μας, μας υπέβαλε την  υπ’ αριθ. 9269/02-08-2019  εισήγησή του, με την οποία μας προτείνει την αναστολή της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. του ανωτέρου, για το λόγο ότι δεν έχει κατατεθεί πιστοποιητικού ενεργειακής πυροπροστασίας ούτε απόψεις ή αντιρρήσεις.

 

Ακολούθως ο πρόεδρος προτείνει την αναβολή του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση, αφού σε συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο, μου υποσχέθηκε πως σε διάστημα δέκα (10) ημερών θα προσκομίσει στην υπηρεσία μας το εν λόγο πιστοποιητικού ενεργειακής πυροπροστασίας.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την  υπ’ αριθ. 9269/02-08-2019  εισήγησή του Τμ. Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης.

 3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω ν α

Την αναβολή του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση, αν δεν προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος το πιστοποιητικού ενεργειακής πυροπροστασίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     25   / 2019 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  07 -08 –  2019

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

 

ΤΣΙΑΝΟΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Print Friendly, PDF & Email