25/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 2ης/24.01.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης: 24/2019

Περίληψη : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» με αρ. μελέτης 8/2018.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 24  Ιανουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου  σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 622/18.01.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010,  σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  16 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3.  Τσιάνος Ιωάννης 4.  Μυττάς Ιωάννης
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Aλεξόπουλος Βασίλειος
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Φιακάς Παναγιώτης 11. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 12.  Ρουμπέκας Γεώργιος
13. Γεώργας Χρήστος 14. Μπακόλιας Παναγιώτης 15. Κελλάρης Βασίλειος 16. Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντα
1. Σπανός Κωνσταντίνος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Κελλάρη Ιωάννα 4.  Κουκουμέλης Γεώργιος
5. Χρυσικός  Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Ραυτόπουλος Γεώργιος 8. Σκαρμούτσος Νικόλαος
9.Λαλιώτης Γεώργιος 10. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.  11. Ζάρκος Δημήτριος  
Πρόεδροι  Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα)      
       
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίο
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Σπηλιώτης  Δ. (Κλημεντίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Κλειούφη Γεωργία 10. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
       
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος  Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ο Δημοτ. Σύμβουλος κ. Σαρχάνης Κων/νος Ραυτόπουλος Γ. αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική  υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 24ο  

Στο 24ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» με αρ. μελέτης 8/2018, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 14/12/2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, η οποία ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ. Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Τ. Ε. – Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

Κιάτο 14-12-2018
Πληροφορίες: Γ. Μαστέλλου ΠΡΟΣ:

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΘΕΜΑ:Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου.

ΣΧΕΤ: Αίτηση με αριθ. πρωτ. 14084/14-12-2018 της Ευφροσύνης Σαρλά Ε.Δ.Ε., αναδόχου του έργου:«Αποπεράτωση πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας»

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου : «Αποπεράτωση πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας »

Έχοντας υπόψη τα στοιχεία του έργου :

Μελέτη:  8/ 2018 της Τ.Υ

Συμφωνητικό:  Αρ. Πρωτ. 11408/16-10-2018

Προθεσμία περαίωσης έργου: τρεις (3) μήνες δηλ. έως 16-01-2019

Πηγή χρηματοδότησης:Κ.Α. 02.30.7322.010 ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 15.999,98 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβάνεται 24% Φ.Π.Α.)

Ποσό συμφωνητικού: 11.905,55 ΕΥΡΩ (δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. )

Ανάθεση: Συνοπτικός Διαγωνισμός (254/2018 Απόφαση Α.Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων)

Επιβλέπουσα του έργου:  Γ.Μαστέλλου

Εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου «Αποπεράτωση πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας» σύμφωνα με την 8/2018 μελέτη της Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων, χωρίς αναθεώρηση τιμών, σύμφωνα με την αίτηση του αναδόχου  δυο (2) μήνες, ήτοι τις 16-3-2019, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση της κ. Ευφροσύνης Σαρλά Ε.Δ.Ε.

Ο   Διευθυντής Τ.Υ. & Πολ/μίας

Β. Παπαβασιλείου

Πολ. Μηχ. ΠΕ3

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147),
  • την 8/2018 μελέτη του έργου,
  • την 14084/14.12.2018 αίτηση του αναδόχου Ευφροσύνης Σαρλά Ε.Δ.Ε.,
  • την από 14/12/2018 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ  Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» με την 8/2018 μελέτη της Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων, χωρίς αναθεώρηση τιμών, σύμφωνα με την αίτηση του αναδόχου  δυο (2) μήνες, έως 16-3-2019, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση της κ. Ευφροσύνης Σαρλά Ε.Δ.Ε.

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  24/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 24.01.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email