25/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4 / 30-06-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   25 / 2017

                                  

ΘΕΜΑ: 2Ο «Αποδοχή πίστωσης ποσού 23.000,00€ προερχόμενη από το Δήμο Σικυωνίων ως τακτική

                 επιχορήγηση για   το έτος 2017 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των

                 Σχολικών Κοινοτήτων.»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30ην Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 56/26-06-2017   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                         1.- Ο.   Πανδής

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                          2.- Ν.   Σκαρμούτσος

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                 3.- Β. Kελλάρης

4.- Δ. Ασβεστόπουλος         «                                               4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

5.- Γ.   Κουκουμέλης             «                                                               

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ    2ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αποδοχή πίστωσης ποσού 23.000,00€ προερχόμενη από το Δήμο Σικυωνίων ως τακτική επιχορήγηση για   το έτος 2017 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων»εξέθεσε ότι:

    

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί αποδοχή πίστωσης ποσού (23.000,00)€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως τακτική επιχορήγηση για το έτος 2017, κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων και εξουσιοδότηση του Προέδρου για την είσπραξη των χρημάτων από τον Δήμο.»   εξέθεσε ότι:

  1. Mε την υπ’ αριθ. 96/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, έγινε συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ενιαίο ΝΠΔΔ με την Επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/βθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων», όπου στην παρ. β του άρθρου 2 (Πόροι του Νομικού Προσώπου) αναφέρεται και η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου ποσού (23.000)€ και
  2. Η ανωτέρω απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ με υπ’ αριθ 1324/16-6-2011, που αφορά τη συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ενιαίο Πρόσωπο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

             και πρέπει με απόφασή μας.

1.- Να αποδεχτούμε το ανωτέρω ποσό, των 23.000,00€   2) Να κάνουμε την σχετική κατανομή στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και 3) Να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη των χρημάτων από το Δήμο.

                                                          

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1.- Την εισήγηση του προέδρου.

2.- Την υπ’ αρ.96/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη συγχώνευση των σχολικών επιτροπών

     καθώς και

3.- Το υπ’ αριθ. 1324/16-06-2011 ΦΕΚ.

                                                          

                                    

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

      

Α.- Αποδέχεται το ποσό των   είκοσι τριών χιλιάδων (23.000,00 ) € το οποίο προέρχεται από ετήσια τακτική

     επιχορήγηση του Δήμου Σικυωνίων έτους 2017 .

Β.- Κατανέμει το ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων (23.000,00 )€ στo Ταμείο της Σχολικής Επιτροπής για να καλύψει τις ανάγκες της ως εξής:  

Α/Α ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ                                ΠΟΣΟΝ ΣΕ     ΕΥΡΩ
1 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 23.000,00
  Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 23.000,00

Γ.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, όπως εισπράξει από την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό, των είκοσι τριών χιλιάδων (23.000,00)€

               Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    25 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                                                      

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 30-06-2017

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email