25/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  6/18-6-2019 τακτικής  δημόσιας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Αριθμός Απόφασης 25/2019

 

Περίληψη: «Προκήρυξη -πρόσκληση ενδιαφέροντος για 1( μία) θέση  καθαρίστριας/ καθαριστή στο Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου και συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής  για την επιλογή της θέσης  καθαρίστριας/καθαριστή».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 18 Ιουνίου  του έτους  2019 της εβδομάδας  Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του  Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ πρωτ: 160/12-6-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010)  σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -7-δηλαδή:

        

              

                      ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                            ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                   Κουκουμέλης  Γεώργιος
 2. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική Τσαμαντά Ελένη
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων Παπαθανασίου Ελένη
 4. Πανάγου Αθανάσιος Χρήστος  Γεώργας
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Ντρίμερης Δημήτριος
 7. Βυτινιώτης Αλέξιος

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού  για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος  εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Προκήρυξη -πρόσκληση ενδιαφέροντος για 1( μία) θέση  καθαρίστριας/ καθαριστή στο Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου και συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής  για την επιλογή της θέσης   καθαρίστριας/καθαριστή»,

έθεσε υπόψη των μελών, ότι στην σχολική μονάδα του Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου λόγω συνταξιοδότησης της καθαρίστριας που ήταν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου  είναι απαραίτητο να καλυφθεί η θέση το συντομότερο δυνατό, προκειμένου ν’ αντιμετωπισθεί το πρόβλημα καθαριότητας της προαναφερόμενης σχολικής μονάδας με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το διδακτικό έτος 2019-2020  σύμφωνα με την ισχύουσα  Νομοθεσία.

Οι συμβάσεις  που θα υπογραφούν θα   διέπονται από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 113 του Ν.1892/90 της παραφρ.15 του άρθρου 5 του Ν.1894/90  και τις διατάξεις  του Αστικού  Κώδικα με σύμβαση  μίσθωσης έργου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την «Προκήρυξη -πρόσκληση ενδιαφέροντος καθαρίστριας/ καθαριστή στο  Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου θα αναφερθούν λεπτομερώς στη προκήρυξη που θα αναρτηθεί α)στην είσοδο της σχολικής μονάδας, β)στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος  γ) στην Ιστοσελίδα του Δήμου και δ) στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο έλεγχος των καταστάσεων των αιτήσεων καθώς και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων για την παραπάνω θέση θα γίνει με κοινωνικοοικονομικά  κριτήρια, δεδομένου ότι τα κριτήρια επιλογής δεν είναι καθορισμένα, με την έννοια ότι δεν προβλέπεται από κάποια διάταξη νόμου,  στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, από τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά αντίστοιχα μέλη της Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του  Δήμου Δικυανίων.

 

 

 

Τακτικά Μέλη:

 

 • Κωνσταντίνος  Σαρχάνης
 • Γεώργιος Κουκουμέλης
 • Μπουζιάνη  -Τσαντίλα Βασιλική

 

Αναπληρωματικά Μέλη

 • Δημήτριος Ντρίμερης
 • Χρήστος Γεώργας
 • Ελένη Τσαμαντά

 

 

                         Η Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ύστερα από διαλογική  συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Εγκρίνει την πλήρωση της κενής θέσης   στο Δημοτικό Σχολείο  Κρυονερίου.
 2. Την συγκρότηση  τριμελούς επιτροπής για  τον έλεγχο των καταστάσεων των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων και την σύνταξη οποιουδήποτε εγγράφου  προκύψει ,προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης.

Η διαδικασία για την παραπάνω θέση θα γίνει με κοινωνικοοικονομικά  κριτήρια, δεδομένου, ότι τα κριτήρια επιλογής δεν είναι καθορισμένα, με την έννοια ότι δεν προβλέπεται από κάποια διάταξη νόμου,  στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, από τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Σχολικής  Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων.

 

 

 

 

Τακτικά Μέλη:

 

 • Κωνσταντίνος  Σαρχάνης
 • Γεώργιος Κουκουμέλης
 • Μπουζιάνη  -Τσαντίλα Βασιλική

 

Αναπληρωματικά Μέλη

 • Δημήτριος Ντρίμερης
 • Χρήστος Γεώργας
 • Ελένη Τσαμαντά

 

 1. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την, Προκήρυξη -πρόσκληση ενδιαφέροντος για  (1) θέση  καθαρίστριας/ καθαριστή στο Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου, θα αναφερθούν λεπτομερώς στη προκήρυξη που θα αναρτηθεί α)στην είσοδο της σχολικής μονάδας, β)στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος  γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου και δ) στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 25 /2019 και υπογράφεται ως έπεται.

 

Ο Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη

 1. Μπουζιάνη -Τσαντίλα Βασιλική
 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 2. Ντρίμερης Δημήτριος
 3. Βυτινιώτης Αλέκος
 4.    Πανάγου Αθανάσιος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20-6-2019

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

 

 

Ιωάννης  Σωτηρόπουλος

 

 

Print Friendly, PDF & Email