Απόφαση 44/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ TOY ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 17/19-12-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   44/2013

                                  

Περίληψη: « Περί αποδοχή πίστωσης ποσού 22. 294,56€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων, ως Δ΄ κατανομή νέων

                     λειτουργικών δαπανών έτους 2013 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια Σχολικών

                     Κοινοτήτων.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19ην Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη

και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 69/19-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη – 6- ήτοι:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                          ΑΠΟΝΤΑ

1.-Δημήτρης       Ζάρκος     (Πρόεδρος)                               1.- Ελένη                   Καππαή – Καλπαξή

2.-Αναστάσιος     Λεονάρδος                                                   2.- Γεώργιος             Κουκουμέλης

3.-Αλέξιος           Βυτινιώτης                                                   3.- Εκπρόσωπος       μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  

4.-Παναγιώτης     Μεγαρίτης                                                    

5.- Κων/νος         Κελλάρης          

6.- Ελένη           Παπαθανασίου

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί αποδοχή πίστωσης ποσού (22.294, 56)€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2013,και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Ο Δήμος Σικυωνίων μας κοινοποίησε την με υπ’ αριθ.443 /12-12-2013 απόφασή του, όπου κατανέμει το ποσό των   (22.294,56) €, (Δ΄ Κατανομή) στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων και πρέπει με απόφασή μας.

1.- Να αποδεχτούμε το ανωτέρω ποσό και 2) Να κάνουμε την σχετική κατανομή σε όλα τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και 3) Να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη των χρημάτων από το Δήμο.

   Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-2011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

1.- Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων και

2.- Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό που μας κατανεμήθηκε για το έτος 2013 ως (Δ΄ Κατανομή).

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Α.- Αποδέχεται το ποσότων είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι λεπτών(22.294,56) και € το οποίο προέρχεται από κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2013 (Δ’ Κατανομή) και  

Β.- Κατανέμει το ποσότων είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι λεπτών(22.294,56))€   στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων ως εξής:  

Α/Α

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

                                  ΠΟΣΟΝ ΣΕ     ΕΥΡΩ

1

1ον   ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΚΙΑΤΟΥ

2.200,00

2

2ον ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

1.500,00

3

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

2.000,00

4

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ

1.200,00

5

1ον   ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ

2.000,00

6

1ον ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ.Σ –ΣΕΚ-2ον ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ.

                                           5.000,00

7

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΓΚΟΥΡΑΣ

1.500,00

8

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                             6.894,56  

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν

                                         22.294,56

      

Και Γ.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, όπως εισπράξει από την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό, των είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι λεπτών(22.294,56))€ €

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 44/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

       Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος       Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                     2.- Βυτινιώτης       Αλέξιος

                                                                                                       3.- Μεγαρίτης       Παναγιώτης

                                                                                                      4.- Κελλάρης         Κων/νος

                                                                                                       5.- Παπαθανασίου Ελένη

                                                                                                      

                                                                                                      

 

                                                            Ακριβές Απόσπασμα

                                                                 Κιάτο 19-12-2013

                                                 Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

                                                                  

                                                                        Ζάρκος   Δημήτριος

           

                                                                                               

                                               

                                                                       

                                                           

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 43/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16/28-11-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 43 / 2013

Περίληψη: «Περί παραχωρήσεως χρήσης των αιθουσών του Γυμνασίου Κρυονερίου στο σώμα

                     Ελλήνων Προσκόπων από 26/12 έως και 30/12 του έτους 2013.»

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28ην Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη  και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 67/22-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –6- ήτοι:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                      ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δημήτριος       Ζάρκος               (Πρόεδρος)             1.- Γεώργιος         Κουκουμέλης

2.- Kων/νος         Kελλάρης                                         2.- Ελένη                Καππαή – Καλπαξή

3 .- Παναγιώτης   Μεγαρίτης                                         3.- Εκπρόσωπος μαθητών του 1ου ΕΠΑ. Λ

4.- Αλέξιος           Βυτινιώτης                                           

5.- Αναστάσιος     Λεονάρδος

6.- Ελένη              Παπαθανασίου

     -Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί παραχωρήσεως χρήσης των αιθουσών του Γυμνασίου Κρυονερίου στο σώμα Ελλήνων Προσκόπων από 26/12 έως και 30/12 του έτους 2013» εξέθεσε ότι :

   Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (26ο Σύστημα Προσκόπων Αθηνών) με το από 6ην Νοεμβρίου 2013 έγγραφό του,  μας ζητάει όπως τις ημερομηνίες 26-30/12/2013   τους παραχωρήσουμε για πέντε (5) ημέρες κάποιο χώρο για προσκοπικές εμπειρίες να αξιοποιήσουν τις διακοπές τους, γνωρίζοντας νέους τόπους και παραδόσεις και να ξεφύγουν από την Αθήνα και την καθημερινότητά της.

Και κάλεσε την σχολική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά, η σχολική επιτροπή, αφού:

1.- Άκουσε την εισήγηση του προέδρου.

            

2. – Διάβασε το από 6-11-2013 έγγραφο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.

                                      

 

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ

 

Τη παραχώρηση χρήσης του Γυμνασίου Κρυονερίου στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (26ον Σύστημα Προσκόπων Αθηνών) στις 26, 27, 28, 29, και 30 Δεκεμβρίου του έτους 2013 , για προσκοπικές εμπειρίες για να αξιοποιήσουν τις διακοπές τους, γνωρίζοντας νέους τόπους και να ξεφύγουν από την Αθήνα και την καθημερινότητά τους, αφού έρθουν σε συνεννόηση με τον Δ/ντη του Γυμνασίου Κρυονερίου κ. Βυτινιώτη Χαρίλαο (Κιν. 6945688105).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   43/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               ΤΑ     ΜΕΛΗ

Ζάρκος   Δημήτριος                                                                          

                                                                                                           1.- Α.. Λεονάρδος

                                                                                                           2.- Π.   Μεγαρίτης

                                                                                                            3.- Α.. Βυτινιώτης

                                                                                                           4.- Κ.  Κελλάρης

                                                                                                            5.- Ε.   Παπαθνασίου

                                                   Ακριβές Αντίγραφο

                                                    Κιάτο 29-11-2013

                                                    O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                           Ζαρκος Δημήτριος 

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 42/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16/28-11-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 42 / 2013

Περίληψη: «Περί συγκροτήσεως Επιτροπής ελέγχου λειτουργίας Κυλικείου του 1ου Γενικού Λυκείου

                     Κιάτου.»

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28ην Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη  και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 67/22-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –6- ήτοι:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                      ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δημήτριος       Ζάρκος               (Πρόεδρος)             1.- Γεώργιος         Κουκουμέλης

2.- Kων/νος         Kελλάρης                                         2.- Ελένη               Καππαή – Καλπαξή

3 .- Παναγιώτης   Μεγαρίτης                                         3.- Εκπρόσωπος μαθητών του 1ου ΕΠΑ. Λ

4.- Αλέξιος           Βυτινιώτης                                           

5.- Αναστάσιος     Λεονάρδος

6.- Ελένη               Παπαθανασίου

     -Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί συγκροτήσεως Επιτροπής ελέγχου λειτουργίας Κυλικείου του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου» εξέθεσε ότι :

Το 1ο Γενικό Λύκειο Κιάτου με το υπ’αριθ. 486/16-10-2013 έγγραφο του, μας απέστειλε για ανασυγκρότηση της επιτροπής ελέγχου λειτουργίας κυλικείου, λόγω αποχώρησης μελών.

Και κάλεσε την σχολική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά, η σχολική επιτροπή, αφού:

1.- Άκουσε την εισήγηση του προέδρου.

            

                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ

 

Την συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου λειτουργίας Κυλικείου στο 1ο Γενικό Λύκειο Κιάτου και τροποποίηση της 1/2012 (Μερικώς):

1.Γκινάλας Γεράσιμος (ΠΕ04) Υποδ/ντής Σχολείου ως πρόεδρος

2.Τζίμου Μαρία ως τακτικό μέλος και την Αλεξοπούλου Αικατερίνη ως αναπληρωματικό μέλος Συλλόγου Γονέων

3.Βυτινιώτης Αλέξιος ως τακτικό μέλος και Παπαθανασίου Ελένη ως Αναπληρωματικό μέλος Σχολικής Επιτροπής

4.Βαλκάνου Ελένη ως τακτικό μέλος και Δριτσόπουλο Αθανάσιο ως Αναπληρωματικό μέλος Μαθητικών Κοινοτήτων

5.Κουλουπά Αγγέλα (ΠΕ03) ως τακτικό μέλος και Κοντογιάννη Γεωργία (ΠΕ02) ως Αναπληρωματικό μέλος Συλλόγου Καθηγητών.

                                                

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   42/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               ΤΑ     ΜΕΛΗ

Ζάρκος   Δημήτριος                                                                          

                                                                                                            1.- Α.. Λεονάρδος

                                                                                                          2.- Π.   Μεγαρίτης

                                                                                                           3.- Α.. Βυτινιώτης

                                                                                                            4.- Κ.  Κελλάρης

                                                                                                           5.- Ε.   Παπαθνασίου

                                                   Ακριβές Αντίγραφο

                                                   Κιάτο 29-11-2013

                                                     O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                           Ζαρκος Δημήτριος 
                                    

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 41/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16/28-11-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 41 / 2013

Περίληψη: «Περί παραχωρήσεως χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου,

                       στην Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας , για υλοποίηση σεμιναρίου

                       Περιβαλλοντικής εκ/σης .»

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28ην Νοεμβρίου  του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη   και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 67/22-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –6- ήτοι:

              

                    ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                      ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δημήτριος         Ζάρκος               (Πρόεδρος)             1.- Γεώργιος         Κουκουμέλης

2.- Kων/νος           Kελλάρης                                          2.- Ελένη               Καππαή – Καλπαξή

3 .- Παναγιώτης     Μεγαρίτης                                         3.- Εκπρόσωπος μαθητών του 1ου ΕΠΑ. Λ

4.- Αλέξιος             Βυτινιώτης                                            

5.- Αναστάσιος     Λεονάρδος

6.- Ελένη               Παπαθανασίου

     -Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 3ο θέμα   της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί παραχωρήσεως χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου , για υλοποίηση σεμιναρίου περιβαλλοντικής εκπ/σης » εξέθεσε ότι :

     Η Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την από 21-11-2013 αίτησή της, μας παρακαλεί όπως παραχωρήσουμε το αμφιθέατρο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, καθώς επίσης και τις τουαλέτες και το εργαστήριο της πληροφορικής , ώστε να υλοποιηθεί το επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 4.45 – 8.30μ.μ.

Και κάλεσε την σχολική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά, η σχολική επιτροπή, αφού:

1.- Άκουσε την εισήγηση του προέδρου.

            

2. – Διάβασε την από 21-11-2013 αίτηση της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Κορινθίας

                                      

 

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ

 

   Την παραχώρηση χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στην Δ/νση της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Κορινθίας , για την υλοποίηση του σεμιναρίου περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που θα πραγματοποιηθούν στις 04-12-2013 και ώρα 4.45 – 08.30μμ

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   41/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΤΑ     ΜΕΛΗ

Ζάρκος   Δημήτριος                                                                            

                                                                                                           1.- Α.. Λεονάρδος

                                                                                                          2.- Π.   Μεγαρίτης

                                                                                                           3.- Α..   Βυτινιώτης

                                                                                                          4.- Κ.   Κελλάρης

                                                                                                           5.- Ε.   Παπαθανασίου

                                                             Ακριβές Αντίγραφο

                                                             Κιάτο 29-11-2013

                                                        

                                                               O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                         ΖάρκοςΔημήτριος                                                 

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 40/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16/28-11-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 40 / 2013

Περίληψη: «Περί παραχωρήσεως χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, για

                     ξυλορακέτα.»

 

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28ην Νοεμβρίου  του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη   και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 67/22-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –6- ήτοι:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                       ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δημήτριος       Ζάρκος               (Πρόεδρος)             1.- Γεώργιος         Κουκουμέλης

2.- Kων/νος           Kελλάρης                                           2.- Ελένη               Καππαή – Καλπαξή

3 .- Παναγιώτης   Μεγαρίτης                                          3.- Εκπρόσωπος μαθητών του 1ου ΕΠΑ. Λ

4.- Αλέξιος             Βυτινιώτης                                            

5.- Αναστάσιος     Λεονάρδος

6.- Ελένη               Παπαθανασίου

     -Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 2ο θέμα   της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί παραχωρήσεως χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου , για ξυλορακέτα» εξέθεσε ότι :

Ο Σύλλογος ξυλορακέτας , ( KIATOBEACHRACKETCLUB& ACADEMY ), με την από 14-10-2013 αίτησή του, μας παρακάλεσε όπως μεριμνήσουμε για την παραχώρηση αθλητικού χώρου ,1 έως 2 ώρες εβδομαδιαίως, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των προπονήσεων των παιδιών της ακαδημίας , προτείνοντας ως καταλληλότερο χώρο το παλιό Γυμναστήριο ( κλειστό) που είναι στο χώρο του πρώτου Γυμνασίου Κιάτου. Η διοίκηση της ακαδημίας αναλαμβάνει την ευθύνη της καθαριότητας καθώς και τυχόν ζημιών κατά τις ώρες χρήσεως.

Και κάλεσε την σχολική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά, η σχολική επιτροπή, αφού:

1.- Άκουσε την εισήγηση του προέδρου.

            

2. – Διάβασε την από 14-10-2013 αίτηση του συλλόγου ξυλορακέτας ( KIATOBEACHRACKET

CLUB& ACADEMY )

                                      

 

                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ

 

     Την παραχώρηση χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, για ξυλορακέτα, αφού προηγουμένως υπάρξει συνεννόηση με την Διευθύντρια του σχολείου , για τις ώρες χρήσεως του γυμναστηρίου και την καθαριότητα του χώρου

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   40/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΤΑ     ΜΕΛΗ

Ζάρκος   Δημήτριος                                                                            

                                                                                                           1.- Α.. Λεονάρδος

                                                                                                            2.- Π.   Μεγαρίτης

                                                                                                           3.- Α.. Βυτινιώτης

                                                                                                          4.- Κ.   Κελλάρης

                                                                                                           5.- Ε.   Παπαθανασίου

                                                            Ακριβές Αντίγραφο

                                                             Κιάτο 29-11-2013

                                                        

                                                               O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                       Ζάρκος Δημήριος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 39/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16/28-11-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 39 / 2013

Περίληψη: «Περί παραχωρήσεως χρήσης της αίθουσας θεάτρου του 1ου Λυκείου Κιάτου στο

                     Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του ίδιου Σχολείου.»

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28ην Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη  και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 67/22-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –6- ήτοι:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                      ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δημήτριος       Ζάρκος               (Πρόεδρος)             1.- Γεώργιος         Κουκουμέλης

2.- Kων/νος         Kελλάρης                                         2.- Ελένη               Καππαή – Καλπαξή

3 .- Παναγιώτης   Μεγαρίτης                                         3.- Εκπρόσωπος μαθητών του 1ου  ΕΠΑ. Λ

4.- Αλέξιος           Βυτινιώτης                                           

5.- Αναστάσιος     Λεονάρδος

6.- Ελένη               Παπαθανασίου

     -Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί παραχωρήσεως χρήσης της αίθουσας θεάτρου του 1ου Λυκείου Κιάτου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του ίδιου Σχολείου» έθεσε υπόψη των μελών την από 22/12/2013 αίτηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Α Λυκείου Κιάτου η οποία έχει ως ακολούθως:

Παρακαλούμε να μας παραχωρήσετε την αίθουσα Θεάτρου του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου το Σάββατο 27-12-2013 για πραγματοποίηση σχολικού χορού.

Και κάλεσε την σχολική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά, η σχολική επιτροπή, αφού:

1.- Άκουσε την εισήγηση του προέδρου.

            

                                      

 

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ

 

Την παραχώρηση της χρήσης αίθουσας θεάτρου του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του ίδιου Σχολείου για πραγματοποίηση σχολικού χορού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   39/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               ΤΑ     ΜΕΛΗ

Ζάρκος   Δημήτριος                                                                            

                                                                                                            1.- Α.. Λεονάρδος

                                                                                                            2.- Π.   Μεγαρίτης

                                                                                                           3.- Α.. Βυτινιώτης

                                                                                                          4.- Κ.  Κελλάρης

                                                                                                           5.- Ε.   Παπαθανασίου

                                                 Ακριβές Αντίγραφο

                                                    Κιάτο 29-11-2013

                                                     O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                      

                       Ζαρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 35/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ TOY ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14/10-10-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   35/2013

                                  

Περίληψη: «Περί παραχωρήσεως xρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου στο Γυμνάσιο Γκούρας .»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10ην Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη

και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 62/10-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη – 6- ήτοι:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                          ΑΠΟΝΤΑ

1.-Δημήτρης       Ζάρκος     (Πρόεδρος)                                1.- Ελένη                   Καππαή – Καλπαξή

2.-Αναστάσιος     Λεονάρδος                                                   2.- Γεώργιος             Κουκουμέλης

3.-Αλέξιος           Βυτινιώτης                                                     3.- Εκπρόσωπος       μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  

4.-Παναγιώτης     Μεγαρίτης                                                    

5.- Κων/νος         Κελλάρης          

6.- Ελένη             Παπαθανασίου

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης << Περί παραχωρήσεως χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου στο Γυμνάσιο Γκούρας>> εξέθεσε ότι :

   Με τηνυπ’αριθμ. 26/2013 Απόφαση το Διοικητικό συμβούλιο είχε αποφασίσει ομοφώνως

Α) Την θετική εισήγηση παραχώρησης προς χρήση στον Αθλητικό Σύλλογο ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ (ΟΛΥΜΠΙΟ) το

     Γυμναστήριο του Γυμνασίου και Λυκείου Γκούρας, για το χρονικό διάστημα κάθε Σάββατο πρωί και ώρες από 11:00            

     π.μ. έως 14:00 μ. μ. χωρίς να παρεμποδίζεται η λειτουργία του Σχολείου, για την εκμάθηση πολεμικών τεχνών        

            (ΚΑΡΑΤΕ).

Β) Η παραχώρηση χρήσης θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας.

Γ) Την υποβολή της παρούσας στο αρμόδιο Σχολικό Συμβούλιο για τη σχετική γνωμοδότηση και ο Δ/ντης της οικίας  

            σχολικής Μονάδας να συμφωνήσει με τα ανωτέρω.  

       Αφού ο ενδιαφερόμενος θα επιβαρυνθεί με όλα τα λειτουργικά έξοδα του Γυμναστηρίου όπως (Θέρμανση-Καθαριότητα-     Ηλεκτρικό Ρεύμα και Ύδρευση)

   Εν συνεχεία ο Διευθυντής του Γυμνασίου Γκούρας, με έγγραφο που μας απέστειλε στις 23-09-13 , σε απάντηση του υπ’αριθμ 42/3-7-2013 ,μας ενημερώνει ότι συμφωνεί με την παραχώρηση του κλειστού Γυμναστηρίου για την υλοποίηση μαθημάτων καράτε κατά την διάρκεια των Σαββατοκύριακων για το σχολικό έτος 2013-2014, δεδομένου ότι οι εξωσχολικές –αθλητικές πνευματικές και πολιτιστικές δραστηριότητες είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες . Επίσης τονίζει την ανάγκη για την ευταξία του χώρου καθώς και την αποφυγή υλικών φθορών.

Και κάλεσε την σχολική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά, η σχολική επιτροπή, αφού:

1.- Άκουσε την εισήγηση του προέδρου.

                

2. – Διάβασε την από 23-09-2013 έγγραφη απάντηση , του Διευθυντή του Γυμνασίου Γκούρας

                                                         Αποφασίζει ομοφώνως

   Την παραχώρηση του κλειστού Γυμναστηρίου που βρίσκεται στο Γυμνάσιο και Λύκειο Γκούρας , στον Αθλητικό σύλλογο ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ 9 ΟΛΥΜΠΙΟ )όπου θα χρησιμοποιηθεί για προπονήσεις και εκμάθηση πολεμικών τεχνών ( ΚΑΡΑΤΕ )

                                      

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 35/2013 και υπογράφεται ως έπεται.

       Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος       Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                    2.- Βυτινιώτης       Αλέξιος

                                                                                                       3.- Μεγαρίτης       Παναγιώτης

                                                                                                      4.- Κελλάρης         Κων/νος

                                                                                                       5.- Παπαθανασίου Ελένη

                                                                                                      

                                                                                                      

 

                                                            Ακριβές Απόσπασμα

                                                                 Κιάτο 11-10-2013

                               Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

                                                                  

                                                                       

                                                                 Ζάρκος   Δημήτριος

           

                                                                                               

                                              

                                                                       

                                                           

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 36/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ TOYΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14/10-10-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   36/2013

                                  

Περίληψη: « Περί αποδοχή πίστωσης ποσού 22.294,56€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων, ως Γ΄ κατανομή νέων

                     λειτουργικών δαπανών έτους 2013 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια Σχολικών

                     Κοινοτήτων.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10ην Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη

και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 62/10-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη – 6- ήτοι:

                

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                         ΑΠΟΝΤΑ

1.-Δημήτρης       Ζάρκος     (Πρόεδρος)                                1.- Ελένη                  Καππαή – Καλπαξή

2.-Αναστάσιος     Λεονάρδος                                                    2.- Γεώργιος             Κουκουμέλης

3.-Αλέξιος         Βυτινιώτης                                                  3.- Εκπρόσωπος       μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  

4.-Παναγιώτης     Μεγαρίτης                                                 

5.- Κων/νος         Κελλάρης          

6.- Ελένη           Παπαθανασίου

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί αποδοχή πίστωσης ποσού (22.294,56)€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2013,και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Ο Δήμος Σικυωνίων μας κοινοποίησε την με υπ’ αριθ.368 /03-10-2013 απόφασή του, όπου κατανέμει το ποσό των   είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (22.294,56) €, (Γ΄ Κατανομή) στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων και πρέπει με απόφασή μας.

1.- Να αποδεχτούμε το ανωτέρω ποσό και 2) Να κάνουμε την σχετική κατανομή σε όλα τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και 3) Να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη των χρημάτων από το Δήμο.

   Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-2011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

1.- Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων και

2.- Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό που μας κατανεμήθηκε για το έτος 2013 ως (Γ΄ Κατανομή).

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Α.- Αποδέχεται το ποσότων   είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (22.294,56)€ το οποίο προέρχεται από κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2013 (Γ΄ Κατανομή) και  

Β.- Κατανέμει το ποσότων είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (22.294,56)€   στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων ως εξής:  

Α/Α

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

                               ΠΟΣΟΝ ΣΕ     ΕΥΡΩ

1

1ον   ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΚΙΑΤΟΥ

3.200,00

2

2ον ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

2.300,00

3

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

3.200,00

4

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ

1.200,00

5

1ον   ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ

2.700,00

6

1ον ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ.Σ –ΣΕΚ-2ον ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ.

                                         6.800,00

7

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΓΚΟΥΡΑΣ

2.100,00

8

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                               794,56

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν

                                         22.294,56

      

Και Γ.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, όπως εισπράξει από την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό, των είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (22.294,56)€

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 36/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

       Ο Πρόεδρος                                                                                      Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος       Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                     2.- Βυτινιώτης       Αλέξιος

                                                                                                      3.- Μεγαρίτης       Παναγιώτης

                                                                                                       4.- Κελλάρης         Κων/νος

                                                                                                      5.- Παπαθανασίου Ελένη

                                                                                                      

                                                                                                      

 

                                                            Ακριβές Απόσπασμα

                                                                  Κιάτο 10-10-2013

                                                  Ο Πρόεδρος  της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

                                                                  

                                                                        Ζάρκος   Δημήτριος

           

                                                                                               

                                              

                                                                       

                                                           

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 37/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14/10-10-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   37/2013

Περίληψη: «Περί κατανομή πίστωσης ποσού (33.000,00 ) € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων, ως τακτική

                   επιχορήγηση έτους 2013   στα αντίστοιχα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10ην   Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 62/10-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –6- ήτοι:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δημήτριος       Ζάρκος               (Πρόεδρος)                       1.- Γεώργιος         Κουκουμέλης

2.- Αναστάσιος     Λεονάρδος                                                  2.- Ελένη               Καππαή – Καλπαξή

3.- Kων/νος           Kελλάρης                                                     3.- Εκπρόσωπος μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ

4.- Αλέξιος           Βυτινιώτης                                                  

5.- Παναγιώτης     Μεγαρίτης

6.- Ελένη             Παπαθανασίου

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί κατανομή πίστωσης ποσού (33.000,00 ) € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων, ως τακτική επιχορήγηση   έτους 2013   στα αντίστοιχα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Με την υπ’ αριθ. 24/2013 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  είχαμε:

1.- Αποδεχτεί την ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου ποσού 33.000,00€ για τα έτη 2012 , 2013 και

2.- To ποσό των 33.000,00 € θα κατατεθεί στο λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων» στον υπ’ αριθ. 5526054704691 της Τράπεζας Πειραιώς και σε νεότερή μας απόφαση θα κάνουμε την κατανομή στα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων.

3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2001, όπως εισπράξει από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το παραπάνω ποσό, των τριάντα τριών (33.000,00) χιλιάδων ευρώ.

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος εξέθεσε ότι πρέπει με απόφασή μας να κάνουμε την σχετική κατανομή σε όλα τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό που μας κατανεμήθηκε για το έτος 2013 .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Α.- Κατανέμει το ποσότων τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (33.000,00)€   στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων ως εξής:  

Α/Α

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

                              ΠΟΣΟΝ ΣΕ     ΕΥΡΩ

1

1ον ΓΥΜΝΑΣΙΟ     ΚΙΑΤΟΥ

4.000,00

2

2ον ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

3.000,00

3

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

5.000,00

4

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ

2.000,00

5

1ον ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ

3.500,00

6

1ον ΕΠΑ. Λ – ΕΠΑ. Σ-ΣΕΚ – 2ον ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ

                                         9.000,00

7

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΓΚΟΥΡΑΣ

5.000,00

8

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                          1.500,00

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν

                                        33.000,00

      

Και Γ.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-201, όπως κάνει την σχετική κατανομή στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 37/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΤΑ     ΜΕΛΗ

                                                                                                           1.- Α. Λεονάρδος

                                                                                                           2.- Κ. Κελλάρης

                                                                                                           3.- Α. Βυτινιώτης

                                                                                                            4.- Π. Μεγαρίτης

Ζάρκος   Δημήτριος                                                                           5.- Ε. Παπαθανασίου

                                                  

                                                   Ακριβές Αντίγραφο

                                                   Κιάτο   10-10-2013

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                   Ζάρκος   Δημήτριος

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                               


                                             

Print Friendly, PDF & Email

βεβαιωση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 58

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                          Κιάτο 19 -09 -2013

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Β   Ε   Β   Α   Ι   Ω   Σ   Η

                       Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας

                             Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων

                                                                

                                             Bεβαιώνει     ότι:

   Παραχωρεί τη χρήση του Κλειστού Γυμναστηρίου στο 1ο Γυμνάσιο Κιάτου, στον αθλητικό όμιλο Κιάτου « Αρατος 1893»για το σχολικό έτος 2013-2014,όπου θα χρησιμοποιηθεί ,στα πρωταθλήματα Καλαθοσφαίρισης (Μπάσκετ) και Πετοσφαίρισης (Βόλλευ), με έναρξη   το Σεπτέμβριο του 2013 και λήξη τον Ιούνιο του 2014.

                                        O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ   ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                 ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 33/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12/18-09-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   33/2013

Περίληψη: «Περί συγκροτήσεως επιτροπής για την παραλαβή προμηθειών του Ν.Π.Δ.Δ. για το

                   Σχολικό έτος 2013-2014»

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18ην Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Tετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 52/13-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –5- ήτοι:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                      ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δημήτριος       Ζάρκος               (Πρόεδρος)               1.- Ελένη               Παπαθανασίου

2.- Kων/νος         Kελλάρης                                            2.- Ελένη               Καππαή – Καλπαξή

3.- Γεώργιος         Κουκουμέλης                                      3.- Εκπρόσωπος μαθητών του 1ου ΕΠΑ. Λ

4.- Αλέξιος           Βυτινιώτης                                          4.- Παναγιώτης     Μεγαρίτης

5.- Αναστάσιος     Λεονάρδος

     -Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί συγκροτήσεως επιτροπής για την παραλαβή προμηθειών του Ν.Π.Δ.Δ. για το Σχολικό έτος 2013-2014» μας εξέθεσε ότι :

Με την υπ’ αριθ. 28/2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής επιτροπής είχαμε αποφασίσει τα κάτωθι:

1. Εγκρίνει την αναγκαιότητα διενέργειας της προμήθειας

2.- Δεσμεύεται ότι η δαπάνη των δύο χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών

     συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23% (2.408,38€)που θα προκύψει θα πληρωθεί από τα

       έσοδα της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

         3.- Αποστέλλει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο

  

Aκολούθως με την υπ’ αριθ. 259/2013 απόφαση του Δημάρχου Σικυωνίων με (ΑΔΑ : ΒΛ(ΓΩ1Θ-Β5Γ) ανατέθηκε στον κ. Τριψιάνα Γεώργιο αντί ποσού 2.408,38 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% η απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών , για το ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, όπου θα μοιραστούν στα αντίστοιχα Σχολεία του Δήμου μας.

Και πρέπει με απόφασή μας να συγκροτήσουμε τριμελή επιτροπή για την παραλαβή των προμηθειών .

Και κάλεσε την σχολική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά, η σχολική επιτροπή, αφού:

1.- Άκουσε την εισήγηση του προέδρου.

2. – Διάβασε την υπ αριθμ. 259/2013 απόφαση του Δημάρχου Σικυωνίων και

3. – Διάβασε την υπ αριθ 28/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής  

                                      

 

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ:

 

Συγκροτεί Τριμελή Επιτροπή για την παραλαβή των ανωτέρω προμηθειών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας   και ευρεπισμού   τα κάτωθι μέλη ως εξής:    

1.- Λεονάρδο   Αναστάσιο

2.- Κουκουμέλη Γεώργιο

3.- Μεγαρίτη       Παναγιώτη

H απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 33/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

                                                                                  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              ΤΑ     ΜΕΛΗ

Ζάρκος   Δημήτριος                                                                          

                                                                                                           1.- Α..Λεονάρδος

                                                                                                           2.- Γ. Κουκουμέλης

                                                                                                          3.- Α..Βυτινιώτης

                                                                                                           4.- Κ. Κελλάρης

                                                                                                          

                                                   Ακριβές Αντίγραφο

                                                    Κιάτο 19-09-2013

                   O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

                          

 

 

                 ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                     

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 32/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12/18-09-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 32/2013

Περίληψη: «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του αθλητικού ομίλου Κιάτου Άρατος 1893»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18ην Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Tετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 52/13-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δημήτριος Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Ελένη Παπαθανασίου
2.- Kων/νος Kελλάρης 2.- Ελένη Καππαή – Καλπαξή
3.- Γεώργιος Κουκουμέλης 3.- Εκπρόσωπος μαθητών του 1ου ΕΠΑ. Λ
4.- Αλέξιος Βυτινιώτης 4.- Παναγιώτης Μεγαρίτης
5.- Αναστάσιος Λεονάρδος

-Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του αθλητικού ομίλου Κιάτου Άρατος 1893» μας
εξέθεσε ότι :
-Ο Αθλητικός Όμιλος Κιάτου ΆΡΑΤΟΣ 1893 με το υπ΄ αριθ. 26/ 09-09-13 έγγραφό του, μας ζητά να του χορηγήσουμε βεβαίωση παραχώρησης χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, για τους αγώνες των ομάδων του, στα πρωταθλήματα Καλαθοσφαίρισης (Μπάσκετ) και Πετοσφαίρισης (Βόλλευ),για την αγωνιστική περίοδο 2013-2014.
Η αναφερόμενη βεβαίωση είναι απαραίτητη και θα αποσταλεί στις αντίστοιχες Ομοσπονδίες των δυο αθλημάτων που διοργανώνουν τα πρωταθλήματα.

Και κάλεσε την σχολική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά, η σχολική επιτροπή, αφού:
1.- Άκουσε την εισήγηση του προέδρου.
2. – Διάβασε την υπ αριθμ. 5/85/4-7-1988,απόφαση του Δήμου Σικυων
3. – Διάβασε το υπ αριθ 26/09-09-13 το έγγραφο του Αθλητικού Ομίλου Κιάτου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ:

Τη παραχώρηση χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου στο 1ο Γυμνάσιο Κιάτου, στον αθλητικό όμιλο Κιάτου « Αρατος 1893»για το σχολικό έτος 2013-2014,όπου θα χρησιμοποιηθεί ,στα πρωταθλήματα Καλαθοσφαίρισης (Μπάσκετ) και Πετοσφαίρισης (Βόλλευ), με έναρξη το Σεπτέμβριο του 2013 και λήξη τον Ιούνιο του 2014, πάντα σε συνεννόηση με τη Δ/ντρια του 1ο Γυμνασίου Κιάτου, κα Βυτινιώτη Δήμητρα .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ζάρκος Δημήτριος
1.- Α..Λεονάρδος
2.- Γ. Κουκουμέλης
3.- Α..Βυτινιώτης
4.- Κ. Κελλάρης

Ακριβές Αντίγραφο
Κιάτο 19-09-2013
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ζαρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 31/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11/29-08-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 31 / 2013.

Περίληψη: «Περί συζητήσεως της κοινοποιήσεως πράξεως επιβολής εισφορών του Ι.Κ.Α. Κιάτου»

        Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29ην Αυγούστου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ.   50/23-08-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη

-6 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                            ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος              (Πρόεδρος)                                   1.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑΛ.

2.- Α. Λεονάρδος             Μέλος                                        2.- K. Kελλάρης              Μέλος

3.- Ε. Παπαθανασίου          «                                               3 .- Ε. Καππαή – Καλπαξή  «                                                  

4.- Π. Μεγαρίτης                 «                                              

5.- Α. Βυτινιώτης              «

6.- Γ. Κουκουμέλης             «

  

Επίσης στη συνεδρίαση   παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου μας Λαλιώτης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                         Θέμα 3ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί συζητήσεως της κοινοποιήσεως πράξεως επιβολής εισφορών του Ι.Κ.Α. Κιάτου» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

     Το Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ Κιάτου, με το υπ’ αριθ. 3836/23-08-2013 έγγραφό του, μας απέστειλε τις ακόλουθες Πράξεις Επιβολής Εισφορών :

Aριθ. M. 84/2013 Π.Ε.Ε.   ποσού 1.547,30 €

Η ανωτέρω πράξη δεν επιβαρύνεται με προσαυξήσεις με την προϋπόθεση ότι θα εξοφληθεί στο σύνολό της μέχρι την 30-09-2013.

Σας πληροφορούμε ακόμα ότι από την ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω πράξεων, έχετε προθεσμία 30 ημερών για να υποβάλλετε ένσταση με τις αντιρρήσεις σας για τις πράξεις αυτές, στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή (ΤΔΕ) του Υποκαταστήματός μας.

Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή χωρίς αντίρρηση δική σας οι ανωτέρω πράξεις γίνονται οριστικές.

Και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά:

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

 1. Το υπ’ αριθ. 3836/23-08-2013 έγγραφο του ΙΚΑ Κιάτου.
 2. Την ανάγκη του N.Π.Δ.Δ. για την πληρωμή του.

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

                      Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1. Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2001, όπως προβεί στην εν λόγω πληρωμή και

2. Η πληρωμή του θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση στο Τοπικό Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Κιάτου με τα σχετικά έγγραφα που μας έχουν προσκομίσει.

             Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 31 /2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

       Ο Πρόεδρος                                                                                     Τα Μέλη

1.- Α. Βυτινιώτης

Ζάρκος   Δημήτριος                                                                     2.- Α. Λεονάρδος

                                                                                                       3.- Ε. Παπαθανασίου

                                                                                                      4.- Π. Μεγαρίτης

                                                                                                       5.- Γ. Κουκουμέλης

                                                                                                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 29-08-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ζάρκος   Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 30/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11/29-08-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 30 / 2013.

Περίληψη: «Περί απ’ ευθείας ανάθεση απολύμανσης στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

        Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29ην Αυγούστου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ.   50/23-08-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη

-6 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                              ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος              (Πρόεδρος)                                   1.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑΛ.

2.- Α. Λεονάρδος             Μέλος                                        2.- K. Kελλάρης              Μέλος

3.- Ε. Παπαθανασίου          «                                               3 .- Ε. Καππαή – Καλπαξή  «                                                  

4.- Π. Μεγαρίτης                 «                                              

4.- Α. Βυτινιώτης               «

5.- Γ. Κουκουμέλης             «

  

Επίσης στη συνεδρίαση   παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου μας Λαλιώτης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί απ’ ευθείας ανάθεση απολύμανσης στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Κατά την έναρξη της νέας Σχολικής Περιόδου 2013-2014 καθίσταται ανάγκη η απολύμανση –μικροβιοκτονία σε όλα τα Σχολικά κτίρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του διευρυμένου Δήμου Σικυωνίων, με υπολειμματικό ψεκασμό και απολυμαντικό υγειονομικής σημασίας, στα υφιστάμενα σχολικά κτίρια ως ακολούθως:

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1

1ο Γυμνάσιο Κιάτου

2

2ο Γυμνάσιο Κιάτου& Εσπερινό

3

Γυμνάσιο Κρυονερίου

4

Γυμνάσιο –     Καλλιάνων

5

1ο Γενικό Λύκειο Κιάτου

6

2ο Γενικό Λύκειο Κιάτου & 1ο ΕΠΑ. Λ – Ε. Π .Α .Σ     -ΣΕΚ

7

Γυμνάσιο Λύκειο-Γκούρας

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε πως για το σκοπό αυτό έχει υποβληθεί ι στην υπηρεσία μας μία (1) προσφορά ήτοι:

1ην Προσφορά : Του earthcontrol   Καρανικόλας Στυλιανός, με το ποσό των 1.300,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ή 1.599,00€ με Φ.Π.Α.

Και πρέπει με απόφασή μας   να προβούμε στην ανάθεση της εν λόγω εργασίας για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω.

Και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά:

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
 2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
 4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
 5. Την ανάγκη του N.Π.Δ.Δ. για την παροχή υπηρεσιών .
 6. Την προσφορά Του earthcontrol   Καρανικόλας Στυλιανός, με το ποσό των 1.300,00€ χωρίς Φ.Π.Α.

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

                     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.-   Να γίνει η απολύμανση των παρακάτω Συμβουλίων των Σχολικών Κοινοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής:

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1

1ο Γυμνάσιο Κιάτου

2

2ο Γυμνάσιο Κιάτου & Εσπερινό

3

Γυμνάσιο Κρυονερίου

4

Γυμνάσιο –     Καλλιάνων

5

1ο Γενικό Λύκειο Κιάτου

6

2ο Γενικό Λύκειο Κιάτου & 1ο ΕΠΑ. Λ –   ΕΠΑ. Σ – ΣΕΚ

7

Γυμνάσιο Λύκειο-Γκούρας

 

2.- Αναθέτει απευθείαςτην εργασίααπολύμανση –μικροβιοκτονία σε όλα τα Σχολικά κτίρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του διευρυμένου Δήμου Σικυωνίων, με υπολειμματικό ψεκασμό και απολυμαντικό υγειονομικής σημασίας, στον (earthcontrol ) Καρανικόλα Στυλιανό, που εδρεύει στο Κιάτο οδός 25ης Μαρτίου   αριθ. 5, με Α. Φ. Μ. 059857390 Δ. Ο. Υ Κιάτου, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Δημόσιας Υγιεινής με αριθ. 129111/9-6-2009 καθώς και άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους με αριθ. 129111/9-6-2009, έναντι αμοιβής 1.300,00€ χωρίς Φ. Π. Α. ή 1.599,00 € με Φ.Π.Α. διότι είναι η πιο συμφέρουσα προσφορά.

3.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής     Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει   εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, όπως υπογράψει την σύμβαση με τον κ. Καρανικόλα Στυλιανό.

4.- Η πληρωμή του κ. Καρανικόλα Στυλιανού, θα γίνει απευθείας από τον κ. Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και

5.- Συγκροτεί τριμελή επιτροπή για την βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασίας από τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής ως εξής: 1) Παπαθανασίου Ελένη, β) Μεγαρίτη Παναγιώτη και γ) Κουκουμέλη Γεώργιο, με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Κελλάρη Κων/νο.-

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 30 /2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

       Ο Πρόεδρος                                                                                     Τα Μέλη

1.- Α. Βυτινιώτης

Ζάρκος   Δημήτριος                                                                    2.- Α. Λεονάρδος

                                                                                                       3.- Ε. Παπαθανασίου

                                                                                                      4.- Π. Μεγαρίτης

                                                                                                       5.- Γ. Κουκουμέλης

                                                                                                    

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 29-08-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ζάρκος   Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 29/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απόφαση 28/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10/9-08-2013 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 28/2013.

Περίληψη: «Έγκριση διενέργειας προμηθειών».

        Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9ην Αυγούστου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 46/9-08-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη

-5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος              (Πρόεδρος)                                    1.-  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑΛ.

2.- Α. Λεονάρδος             Μέλος                                        2.- Ε. Καππαή – Καλπαξή

3.- K. Kελλάρης               «                                               3 .- Α. Βυτινιώτης                

4.- Ε. Γ.Κουκουμέλης «                                                      4- Π. Μεγαρίτης

5.- Ε. Παπαθανασίου                                                         

Επίσης στη συνεδρίαση   παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου μας Λαλιώτης Γεώργιος για την τήρηση πρακτικών

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση διενέργειας προμηθειών» ανέφερε ότι η συνεδρίαση είναι έκτακτη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα και των καταληκτικών ημερομηνιών του θέματος. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την αρ. εγκυκλίου 3 /26-03-2013 περί ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών- χορηγητών για προμήθειες τροφίμων λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών σχετικών υπηρεσιών ,πετρελαιοειδών, φαρμάκων & αναλώσιμου υγειονομικού υλικού είναι η ακόλουθη:

 1. Ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα, προγραμματίζουν τις ανάγκες τους, αναφέροντας ποσότητες για το προς προμήθεια είδος.
 2. Συντάσσεται μια ενιαία μελέτη τμηματοποιημένη είτε χωρικά είτε κατ είδος κλπ κατά την κρίση τους.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του κάθε νομικού προσώπου λαμβάνει απόφαση για την   έγκριση διενέργειας της προμήθειας, στο τμήμα που τους αφορά και αποστέλλει τη σχετική απόφαση στο Δήμο.
 4. Η οικονομική επιτροπή του Δήμου έχοντας συγκεντρώσει τις αποφάσεις των Νομικών Προσώπων για τις δικές τους πιστώσεις, ψηφίζει τη διάθεση της πίστωσης για το τμήμα της προϋπολογισμένης δαπάνης που τον αφορά, εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης.

               Επίσης ανέφερε την παρ. 1 του άρθρ. 4 της Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 240/12.12.2012 τεύχος Α’, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4111/13(ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α’), όπου ορίζεται ότι η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες, α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους.

                                                           Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την αναγκαιότητα της προμήθειας ειδών καθαρισμού και πετρελαίου για τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, την υπ’ αριθμ. 19/2013 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου, και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

      

1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010

2.Εγκρίνει την αναγκαιότητα διενέργειας της προμήθειας

3.Δεσμεύεται ότι η δαπάνη των δύο χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23% (2.408,38€)που θα προκύψει θα πληρωθεί από τα έσοδα της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

         4.Αποστέλλει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 28 /2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

       Ο Πρόεδρος                                                                                     Τα Μέλη

1.- Γ.Κουκουμέλης

Ζάρκος   Δημήτριος                                                                     2.- Α. Λεονάρδος

                                                                                                      3.- Κ. Κελλάρης

                                                                                                       4.- Ε. Παπαθανασίου

                                                                                                    

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 09-08-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ζάρκος   Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 27/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9/01-07-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 27/2013.

Περίληψη: «Περί απευθείας ανάθεση εργασίας του έργου (Συντήρηση Γυμνασίου Κρυονερίου) και

                     συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της».

        Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1ην Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ.   35/26-06-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη

-6 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                            ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος              (Πρόεδρος)                                   1.-  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑΛ.

2.- Α. Λεονάρδος             Μέλος                                       2.- Ε. Παπαθανασίου

3.- K. Kελλάρης               «                                               3 .- Γ. Κουκουμέλης                                                  

4.- Ε. Καππαή – Καλπαξή «

5.- Π. Μεγαρίτης                 «

6.- Α. Βυτινιώτης                 «

Επίσης στη συνεδρίαση   παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου μας Λαλιώτης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί απευθείας ανάθεση εργασίας του έργου (Συντήρηση Γυμνασίου Κρυονερίου) και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της»

Έθεσε υπόψη των μελών ότι, είναι επιτακτική ανάγκη για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του σχολείου η εκτέλεση της παραπάνω εργασίας. (Συντήρηση Γυμνασίου Κρυονερίου)

Με την Κ.Υ.Α.13172/1995(Φ.Ε.Κ.217/1995 τεύχος Β΄) ορίζονται οι ιδιαίτερες προϋποθέσεις εκτέλεσης έργων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων από τις Σχολικές Επιτροπές.

Οι διατάξεις της απόφασης αυτής έχουν εφαρμογή μόνον στα έργα επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων,   που εκτελούνται από τις Σχολικές Επιτροπές.

Από τα έργα αυτά εξαιρούνται οι επισκευές μεγάλης κλίμακας, όπως όλες οι επεμβάσεις στον φέροντα οργανισμό που απαιτούν στατική μελέτη και οι ανάλογες επεμβάσεις στις στέγες και τις εγκαταστάσεις των σχολικών κτιρίων (παρ.12 του άρθρου5 του Ν.1894/1990).

Την εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης, προϋπολογισμού δαπάνης έως και 1.000.000δχρ.(2.934,70€) μπορεί να αναθέτει χωρίς διαγωνισμό ο Διευθυντής του σχολείου ως εκπρόσωπος της Σχολικής Επιτροπής, με απόφασή του, ενώ την εκτέλεση έργων άνω του ποσού αυτού και μέχρι προϋπολογισμού δαπάνης 2.000.000 δρχ.(5.869,21€) μπορεί να αναθέτει   χωρίς διαγωνισμό.

Η Σχολική Επιτροπή με απόφασή της, έργα προϋπολογισμού δαπάνης άνω των (5.869,41€) εκτελούνται από τους ΟΤΑ, με τις εκάστοτε ισχύουσες γι αυτούς διατάξεις περί έργων

Στα ανωτέρω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογών Φ.Π.Α , ο οποίος βαρύνει τον οικείο Ο.Τ.Α,     όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 58510/21.09.2009(ΦΕΚ 2170/02.10.2009 τεύχος Β΄).

                                                          Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά ΦΕΚ που προαναφέρθηκαν καθώς και την   άμεση και   επείγουσα ανάγκη εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας μετά   από   διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

      

 1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση εργασίας.
 2. Αναθέτει την απευθείας εκτέλεση της εργασίας, στον κ. Θεοδώρου Χρίστο (Οικοδόμο)   με έδρα – το Κρυονέρι Κορινθίας και Α. Φ. Μ. 37185808 Δ. Ο. Υ Κιάτου ποσού 1.700,00 €
 3. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης.
 4. Συγκροτεί Επιτροπή καλής εκτέλεσης εργασίας αποτελούμενη από τους:

α) Αλέξιο         Βυτινιώτη

β) Παναγιώτη Μεγαρίτη

γ) Κων/νο         Κελλάρη

5) Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2001, όπως προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης με τον ανωτέρω εργολάβο.

6) Η πληρωμή του Εργολάβου θα γίνει απευθείας από τον κ. Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου από τον Προμηθευτή και την βεβαίωση καλής εκτέλεση εργασίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 27 /2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

       Ο Πρόεδρος                                                                                     Τα Μέλη

1.- E. Καππαή-Καλπαξή

Ζάρκος   Δημήτριος                                                                    2.- Α. Λεονάρδος

                                                                                                       3.- Κ. Κελλάρης

                                                                                                      4.- Π. Μεγαρίτης

                                                                                                     5.- Α. Βυτινιώτης

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 02-07-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ζάρκος   Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 26/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9/01-07-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 26/2013.

Περίληψη: «Περί παραχωρήσεως αίθουσας Γυμναστηρίου, στο Γυμνάσιο και Λύκειο Γκούρας, στον

                   Αθλητικό Σύλλογο SOTOKANKARATE (OLYMPIO)».

        Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1ην Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ.   35/26-06-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη

-6 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                            ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος              (Πρόεδρος)                                   1.-  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑΛ.

2.- Α. Λεονάρδος             Μέλος                                       2.- Ε. Παπαθανασίου

3.- K. Kελλάρης               «                                               3 .- Γ. Κουκουμέλης                                                  

4.- Ε. Καππαή – Καλπαξή «

5.- Π. Μεγαρίτης                 «

6.- Α. Βυτινιώτης                 «

Επίσης στη συνεδρίαση   παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου μας Λαλιώτης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί παραχωρήσεως αίθουσας Γυμναστηρίου, στο Γυμνάσιο και Λύκειο Γκούρας, στον Αθλητικό Σύλλογο SOTOKANKARATE (OLYMPIO)».

Έθεσε υπόψη των μελών ότι, o Aθλητικός Σύλλογος ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ (ΟΛΥΜΠΙΟ), με την από 26-06-2013 αίτησή του, μας ζητάει να του παραχωρήσουμε την αίθουσα του Γυμναστηρίου που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Φενεού και ειδικότερα στην Τοπική Κοινότητα Γκούρας στο Γυμνάσιο και Λύκειο, όπου θα την χρησιμοποιήσει για προπονήσεις και εκμάθηση πολεμικών τεχνών (ΚΑΡΑΤΕ).

Η χρήση της εν λόγω αίθουσας θα γίνεται κάθε Σάββατο πρωϊ και ώρες από 11:00 π. μ. έως 14:00 μ. μ. χωρίς να παρεμποδίζεται η λειτουργία του Σχολείου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4, εδάφ. 17, μεταβιβάστηκε στους Δήμους η αρμοδιότητα για την διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη σχολική επιτροπή.

   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41, του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-09-1985 τεύχος Α΄).

1.- Τα σχολικά κτίρια χρησιμοποιούνται για την στέγαση δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στην περιοχή του Δήμου.

2.- Η συστέγαση, δημοσίων σχολείων στο ίδιο διδακτήριο,   η αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε σχολείο, η κοινή χρήση των υπόλοιπων χώρων και οι ώρες λειτουργίας του κάθε συστεγαζόμενου σχολείου καθορίζονται με απόφαση του νομάρχη κατά την έναρξη κάθε διδακτικού έτους, ύστερα από γνώμη της οικείας δημοτικής επιτροπής παιδείας.

3.- Σχολικά κτίρια που δε χρησιμοποιούνται για στέγαση δημοσίων σχολείων μπορεί να διατεθούν με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση της οικείας δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας, για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας , εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος σοβαρών φθορών και τζαμιών και υπό τον όρο της διατήρησης του διδακτηρίου για το σκοπό που προορίζεται.

Με την ίδια διαδικασία μπορεί να διατεθεί διδακτήριο, σε χρονικό διάστημα που δε χρησιμοποιείται , για την οργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος.

   Σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια της χρήσης αποκαθίστανται από το χρήστη οι τυχόν φθορές και ζημιές και καταβάλλονται οι επιπλέον δαπάνες φωτισμού, θέρμανσης και ύδρευσης, ώστε το διδακτήριο να παραδίδεται καθ΄ όλα έτοιμο για τη λειτουργία του σχολείου.

   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50, του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-09-1985 τεύχος …Α΄).

   Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας εισηγείται στο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας και στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρησή τους καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4, εδάφ. 17 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης …….. Καλλικράτης ΦΕΚ 87/2010 Τεύχος Α΄ ».

β) Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 1566/1985.

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1566/1985.

δ) Το γεγονός ότι η δραστηριότητα αυτή απευθύνεται σε δημότες του δήμου μας και

ε) Την από 26-06-2013 αίτηση του κ. Αθλητικού Συλλόγου ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ (ΟΛΥΜΠΙΟ).

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

   Αφού τελείωσε η εισήγηση ακολούθησε διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω .

                                                          Το Διοικητικό Συμβούλιο

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

   Α) Την θετική εισήγηση παραχώρησης προς χρήση στον Αθλητικό Σύλλογο ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ (ΟΛΥΜΠΙΟ) το Γυμναστήριο του Γυμνασίου και Λυκείου Γκούρας, για το χρονικό διάστημα κάθε Σάββατο πρωί και ώρες από 11:00 π. μ. έως 14:00 μ. μ. χωρίς να παρεμποδίζεται η λειτουργία του Σχολείου, για την εκμάθηση πολεμικών τεχνών (ΚΑΡΑΤΕ).

Β) Η παραχώρηση χρήσης θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας.

Γ) Την υποβολή της παρούσας στο αρμόδιο Σχολικό Συμβούλιο για τη σχετική γνωμοδότηση και ο Δ/ντης της οικίας σχολικής Μονάδας να συμφωνήσει με τα ανωτέρω.

Αφού ο ενδιαφερόμενος θα επιβαρυνθεί με όλα τα λειτουργικά έξοδα του Γυμναστηρίου όπως (Θέρμανση-Καθαριότητα- Ηλεκτρικό Ρεύμα και Ύδρευση).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 26 /2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

       Ο Πρόεδρος                                                                                     Τα Μέλη

1.- E. Καππαή-Καλπαξή

Ζάρκος   Δημήτριος                                                                     2.- Α. Λεονάρδος

                                                                                                       3.- Κ. Κελλάρης

                                                                                                       4.- Π. Μεγαρίτης

                                                                                                     5.- Α. Βυτινιώτης

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 02-07-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ζάρκος   Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 24/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8/7-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 24/2013.

Περίληψη: «Περί αποδοχή πίστωσης ποσού 33.000,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως τακτική επιχορήγηση για τα έτη 2012 και 2013, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την είσπραξη των χρημάτων από το Δήμο.»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7ην Ιουνίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 01:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ.   30/30-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη

-6- δηλαδή:

              

                    ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                               ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                   1.-   Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑΛ.

2.- Α. Λεονάρδος             Μέλος                                        2.- Ε. Παπαθανασίου

3.- K. Kελλάρης                 «                                               3.- Ε. Καππαή – Καλπαξή                                                    

4.- Γ. Κουκουμέλης             «

5.- Π. Μεγαρίτης                   «

6.- Α. Βυτινιώτης                 «

Επίσης στη συνεδρίαση   παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου μας Λαλιώτης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί αποδοχή πίστωσης ποσού 33.000,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως τακτική επιχορήγηση για τα έτη 2012 και 2013, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την είσπραξη των χρημάτων από το Δήμο» έθεσε υπόψη των μελών:

 1. Mε την υπ’ αριθ. 96/28-02-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, έγινε συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων»,όπου στο άρθρο 2 παρ.α (Πόροι Νομικού Προσώπου) αναφέρεται και η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου ποσού (23.0000,00)€.
 2. Το υπ’ αριθ. 1324/τ.Β΄/16-6-2011 ΦΕΚ ,όπου δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. 96/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ενιαίο Πρόσωπο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων».
 3. Την υπ’ αριθ.560/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, με την οποία τροποποιεί την συστατική πράξη αριθ. 96/11 του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία

« Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων» ως προς την παρ. β που αφορά την ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου αυξάνοντας το ποσό από 23.000,00€ σε 33.000,00€.

 1. Το υπ’ αριθ. 397/21-2-2013 ΦΕΚ, όπου δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ.560/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την τροποποίηση συστατικής πράξης των Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων» με σκοπό της αύξησης τακτικής επιχορήγησης από το Δήμο.

                                                           Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

 • Την εισήγηση του προέδρου.
 • Την αρ.96/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη συγχώνευση των σχολικών επιτροπών.
 • Το υπ’αριθ.1324/16-06-2011 ΦΕΚ όπου δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. 96/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 • Την υπ’ αριθ. 560/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που αφορά την τροποποίηση της συστατικής πράξης αριθ. 96/11 του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων».
 • Το υπ’ αριθ. 397/21-2-2013 ΦΕΚ, όπου δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ.560/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

 

                                                 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

1.- Αποδέχεται την ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου ποσού 33.000,00€ για τα έτη 2012 , 2013 και ευχαριστεί το Δήμο Σικυωνίων.

2.- To ποσό των 33.000,00 € θα κατατεθεί στο λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων» στον υπ’ αριθ. 5526054704691 της Τράπεζας Πειραιώς και σε νεότερή μας απόφαση θα κάνουμε την κατανομή στα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων.

3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2001, όπως εισπράξει από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το παραπάνω ποσό, των τριάντα τριών (33.000,00) χιλιάδων ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 24/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

1.- Γ. Κουκουμέλης

Ζάρκος   Δημήτριος                                                                      2.- Α. Λεονάρδος

                                                                                                       3.- Κ. Κελλάρης

                                                                                                        4.- Π. Μεγαρίτης

                                                                                                       5.- Α. Βυτινιώτης

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10-6-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ζάρκος   Δημήτριος

                       

           

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 23/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8/7-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 23/2013.

Περίληψη: «Απευθείας ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού προγράμματος Η/Υ Διαχείρισης

                     Σχολικής Επιτροπής από την Εταιρεία ΕΠΑΦΟΣ και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της».

        Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7ην Ιουνίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 01:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ.   30/30-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη -6 – δηλαδή:

              

                    ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος              (Πρόεδρος)                                   1.-  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑΛ.

2.- Α. Λεονάρδος             Μέλος                                         2.- Ε. Παπαθανασίου

3.- K. Kελλάρης               «                                               3.- Ε. Καππαή – Καλπαξή                                                    

4.- Γ. Κουκουμέλης             «

5.- Π. Μεγαρίτης                   «

6.- Α. Βυτινιώτης                 «

Επίσης στη συνεδρίαση   παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου μας Λαλιώτης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Απευθείας ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού προγράμματος Η/Υ Διαχείρισης Σχολικής Επιτροπής από την Εταιρεία ΕΠΑΦΟΣ και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της»

Έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της με αριθ. 8440/24-2-2011 απόφαση του ΥΠΕΣΑ & ΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» την οικονομική διαχείριση των παλιών σχολικών επιτροπών την έχει το Νομικό Πρόσωπο.

Για το λόγο αυτό προκειμένου να διευκολυνθεί η όλη διαδικασία πρότεινε, η Σχολική Επιτροπή να προμηθευτεί ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης.

   Επίσης έθεσε υπόψη, ότι η εταιρεία μηχανοργάνωσης «ΕΠΑΦΟΣ» έχει αποστείλει οικονομική προσφορά το λογισμικό s-managementplusγια την Σχολική Επιτροπή, σύμφωνα με την οποία το παραπάνω πρόγραμμα προσφέρεται στην τιμή των διακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (245,00)€ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α 23%, (56,35) € ήτοι (301,35) € με Φ. Π. Α.

Και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε :

1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.

3.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του

     Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ.).

4.- Την περίπτωση VIII της παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995, όπως

     συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997.

5.- Την αριθμ. 27319/18-7-2002 (ΦΕΚ 945/Β΄/24-7-2002) Κοινή Απόφαση των Υπουργών      

     Εσωτερικών και Ανάπτυξης.

6.- Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3

     του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 και

7.- Την από 6ην Ιουνίου 2013 προσφορά της εταιρείας «ΕΠΑΦΟΣ»

A Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Ω Σ

1.- Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της προμήθειας.

2.- Αναθέτει την προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού προγράμματος SManagementplusγια την οικονομική διαχείριση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων στην εταιρεία «ΕΠΑΦΟΣ» Συστήματα Πληροφορικής με έδρα Ελ. Βενιζέλου 46-48,176-76 Καλλιθέα και Α.Φ.Μ 095345731 Δ.Ο.Υ Καλλιθέας έναντι ποσού τριακοσίων ενός ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (301,35)€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%.

3.- Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης.

4.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2001, όπως προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και όπως προβεί στην εν λόγω προμήθεια με την προαναφερόμενη εταιρεία   «ΕΠΑΦΟΣ».

5.- Η πληρωμή θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου και

6.Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή για την παραλαβή της παραπάνω προμήθειας αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη της Σχολικής Επιτροπής ως εξής:

α) τον κ. Βυτινιώτη   Αλέξιο                      

β) την κ. Μεγαρίτη     Παναγιώτη

γ) τον κ. Λεονάρδο   Αναστάσιο

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 23 /2013 και υπογράφεται ως έπεται

       Ο Πρόεδρος                                                                                    Τα Μέλη

1.- Γ. Κουκουμέλης

Ζάρκος   Δημήτριος                                                                     2.- Α. Λεονάρδος

                                                                                                      3.- Κ. Κελλάρης

                                                                                                       4.- Π. Μεγαρίτης

                                                                                                    5.- Α. Βυτινιώτης

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10-6-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ζάρκος   Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 22/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8/7-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 22/2013.

Περίληψη: «Περί ορισμού δικηγόρου κατά της αγωγής του Ν.Π.Δ.Δ. με αριθ. 26/2013, με δικάσιμο την 18-09-2013 της Αικατερίνης Δόσχορη του Ιωάννη (Διαδικασία μισθωμάτων κυλικείου του 1ου ΕΠΑ. Λ-ΕΠΑ. Σ-ΣΕΚ 2ΟΝ ΓΕΛ ΚΙΑΤΟΥ».

        Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7ην Ιουνίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 01:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ.   30/30-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη

-6 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος              (Πρόεδρος)                                   1.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑΛ.

2.- Α. Λεονάρδος             Μέλος                                        2.- Ε. Παπαθανασίου

3.- K. Kελλάρης               «                                               3.- Ε. Καππαή – Καλπαξή                                                      

4.- Γ. Κουκουμέλης             «

5.- Π. Μεγαρίτης                   «

6.- Α. Βυτινιώτης                 «

Επίσης στη συνεδρίαση   παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου μας Λαλιώτης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί ορισμού δικηγόρου κατά της αγωγής του Ν.Π.Δ.Δ. με αριθ. 26/2013, με δικάσιμο την 18-09-2013 της Αικατερίνης Δόσχορη του Ιωάννη (Διαδικασία μισθωμάτων κυλικείου του 1ου ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ 2ΟΝ ΓΕΛ ΚΙΑΤΟΥ»

Έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Η Αικατερίνη Δόσχορη του Ιωάννη, κάτοικος Λουτρακίου (Οδός Καραϊσκάκη αριθ. 59) υπέβαλε Ενώπιο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου Αγωγή με αριθ. 26/16-04-2013, κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   Δήμου Σικυωνίων με έδρα το Κιάτο οδός Γ. Γεννηματά αριθ. 2, και ζητάει να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή της και να μειωθεί στο εναγόμενο σήμερα καταβαλλόμενο ανά μαθητή μίσθωμα του στο ιστορικό αναφερομένου κυλικείου που έχει μισθώσει από το εναγόμενο και να καθορισθεί στο ποσό των 29,33€ για το χρονικό διάστημα από την υποβολή στο εναγόμενο της ως άνω και με το αυτό αίτημα εγγράφου αιτήσεώς μου, ήτοι από 24-10-2012, άλλως από την επίδοση της παρούσας και μέχρι πέρατος της συμβατικής διάρκειας της μισθώσεως, ήτοι μέχρι 30-06-2018.

Να υποχρεωθεί το εναγόμενο να μου καταβάλλει τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ των ήδη καταβληθέντων ή καταβληθησομένων από εμένα μισθωμάτων και εκείνων που θα προκύψουν κατόπιν της επιδικασθησομένης αναπροσαρμογής, από την υποβολή στο εναγόμενο της ως άνω εγγράφου αιτήσεώς μου, ήτοι από 24-10-2012, άλλως από την επίδοση της παρούσας και μέχρι την τελεσιδικία της απόφασης που θα εκδοθεί και μάλιστα με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της παρούσας μέχρι την εξόφληση.

Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή ως προς το καταψηφιστικό της μέρος και

Να επιβληθεί σε βάρος του εναγομένου το σύνολο της δικαστικής μου δαπάνης και της δικηγορικής αμοιβής ως μόνου υπαιτίου προσκλήσεως της παρούσας δίκης.

   Και πρέπει με απόφασή μας να ορίσουμε Δικηγόρο για να αντικρούσει την εν λόγω αγωγή .

Και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε την υπ’ αριθ. 26/16-4-2013 αγωγή της κ. Δόσχορη Αικατερίνης του Ιωάννη.

                                                         A Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Ω Σ

     Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. Γαβριήλ   Τασούλη για να αναλάβει την εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του (ΝΠΔΔ), με την Επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, στη συζήτηση της από 26/16-04-2013 Αγωγής της κ. Αικατερίνη Δόσχορης του Ιωάννη κατοίκου Λουτρακίου οδός Καραϊσκάκη αριθ. 59, που θα παραστεί την 18ην Σεπτεμβρίου 2013 ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείο Κορίνθου κατά του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ή οποτεδήποτε   άλλοτε συζητηθεί, από αναβολή ή άλλη αιτία και σε κάθε στάδιο μέχρις ότου τελεσιδικήσει αυτή η υπόθεση.

H αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι στην τιμή των 700,00€ μαζί με το Φ.Π.Α. 23%.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 22 /2013 και υπογράφεται ως έπεται

       Ο Πρόεδρος                                                                                    Τα Μέλη

1.- Γ. Κουκουμέλης

Ζάρκος   Δημήτριος                                                                     2.- Α. Λεονάρδος

                                                                                                       3.- Κ. Κελλάρης

                                                                                                       4.- Π. Μεγαρίτης

                                                                                                     5.- Α. Βυτινιώτης

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10-6-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ζάρκος   Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 25/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤHN IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8/7-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 25/2013.

Περίληψη: «Yλοποίηση προγραμμάτων άθλησης για όλους περιόδου 2013-2014.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7ην Ιουνίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 01:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 30/30-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη
-6- δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑΛ.
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Ε. Παπαθανασίου
3.- K. Kελλάρης « 3.- Ε. Καππαή – Καλπαξή
4.- Γ. Κουκουμέλης «
5.- Π. Μεγαρίτης «
6.- Α. Βυτινιώτης «

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου μας Λαλιώτης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Yλοποίηση προγραμμάτων άθλησης για όλους περιόδου 2013-2014» έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου που έχει ως εξής:

« ΘΕΜΑ: Υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2013-2014
στο Δήμο Σικυωνίων.

Σχετ.: 1. Η αριθ. πρωτ. 6666/21-3-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΤΓ-Φ0Δ) Απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
2. Το αριθ. πρωτ. 12696/17-5-2013 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
3. Το αριθ. πρωτ. 13722/28-5-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΧ4Γ-ΑΘΨ) έγγραφο του ίδιου
Υπουργείου.

Με την παραπάνω (1) σχετική Υπουργική Απόφαση καθορίζεται το οργανωτικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) τα οποία υλοποιούνται με την κεντρική ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού δια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλους φορείς.
Προκειμένου να πιστοποιηθεί ο Δήμος μας για το Πρόγραμμα Άθλησης για Όλους και να μπορέσει να προβεί σε πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, χρειάζεται να υποβληθεί πλήρης φάκελος δικαιολογητικών, μεταξύ των οποίων προβλέπεται:
1. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα ζητείται η πιστοποίηση του Δήμου μας για την υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για όλους. Στην απόφαση θα πρέπει να ζητείται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και να περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο αυτή η πρόσληψη είναι απαραίτητη.
2. Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας των φορέων ότι έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό τους οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, με αναφορά των αντίστοιχων κωδικών, καθώς και ότι θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση που η σύμβαση συνεχίζεται μετά την 31/12/2013. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 και του άρθρου 29 του ν.4151/29.04.2013 θα πρέπει να βεβαιώνεται ρητά ότι το σύνολο (100%) της δαπάνης των Π.Α.γ.Ο. και Αναπτυξιακού Αθλητισμού θα καλύπτεται από έσοδα από την καταβολή αντιτίμου υπό τη μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή μέσω της Γ.Γ.Α. έως το ποσό του αντίστοιχου προβλεπόμενου ΚΑΕ .
3. Προγραμματισμός Προσλήψεων Έκτατου Προσωπικού Π.Φ.Α. (ειδικό έντυπο) συμπληρωμένος.
4. Σχέδιο υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. 2013 – 2014, όπου αποτυπώνεται ο συνολικός προγραμματισμός υλοποίησης των Π.Α.γ.Ο. 2013 – 2014.
Κατόπιν των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με:
1. Την υποβολή πρότασης πιστοποίησης του Δήμου μας για την υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2013-2014.
2. Τον καθορισμό των Προγραμμάτων που επιθυμούμε να υλοποιήσουμε (προτείνονται δύο (2) προγράμματα: «Άθληση και Γυναίκα» και «Παιδί και Αθλητισμός»).
3. Τον ορισμό Υπεύθυνου Επικοινωνίας για θέματα σχεδιασμού, Επιστημονικά Υπεύθυνου (Καθηγητή Φυσικής Αγωγής) και Διοικητικά Υπεύθυνου ο οποίος θα συντάξει και το σχετικό φάκελο.
4. Τον καθορισμό χώρου όπου θα στεγαστούν τα Π.Α.γ.Ο. (προτείνονται το δημοτικό ακίνητο επί των οδών Κλεισθένους & 28ης Οκτωβρίου ή το Κλειστό Γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου).
5. Τον προγραμματισμό πρόσληψης ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής για χρονικό διάστημα απασχόλησης έως οχτώ μηνών για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» 2013-2014.
Η Αν. Προϊσταμένη
Γεωργία Γκαβάγια
ΠΕ1 Διοικητικού »
Και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά,
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την εισήγηση του προέδρου.
2.- Η αριθ. πρωτ. 6666/21-3-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΤΓ-Φ0Δ) Απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
3.- Το αριθ. πρωτ. 12696/17-5-2013 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
4.- Το αριθ. πρωτ. 13722/28-5-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΧ4Γ-ΑΘΨ) έγγραφο του ίδιου
Υπουργείου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος – πρότασης προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Διεύθυνση «Άθληση για Όλους» για την ένταξη του Δήμου μας στο πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2013-2014.
2. Ως χώρος υλοποίησης του προγράμματος ορίζεται το Κλειστό Γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου και επιθυμητά προγράμματα είναι τα: «Άθληση και Γυναίκα» και «Παιδί και Αθλητισμός».
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 25/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Γ. Κουκουμέλης
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Α. Λεονάρδος
3.- Κ. Κελλάρης
4.- Π. Μεγαρίτης
5.- Α. Βυτινιώτης

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 10-6-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 2/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 2/06-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   2/2013

                                  

Περίληψη: «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Καπέλλου Δημητρίου, για παραχώρηση του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στις 17-02-2013»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 6ην Φεβρουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη

και ώρα 1:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 4/01-02-13 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –6- ήτοι:

                                    ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

1.-Δημήτρης       Ζάρκος     (Πρόεδρος)                                   1.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑΛ

2.-Αναστάσιος   Λεονάρδος                                                     2.- Ελένη Καππαή Καλπαξή

3.- Αλέξιος         Βυτινιώτης                                                    3.- Γεώργιος Κουκουμέλης

4.-Κων/νος         Κελλάρης                                                

5.-Παναγιώτης   Μεγαρίτης

6.-Eλένη             Παπαθανασίου

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης Γεώργιος.

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Καπέλλου Δημητρίου για παραχώρηση του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου» εξέθεσε ότι: OAθλητικός Σύλλογος Σότοκαν Καράτε Ξυλοκάστρου (ΟΛΥΜΠΙΟ) που εκπροσωπείται από τον κ. Καπέλλο Δημήτριο (προπονητή) με την υπ’ αριθ.165/07-01-2013 αίτησή του ζητά όπως του παραχωρήσoυμε για να πραγματοποιηθεί το 4ο OPEN κύπελλο Νοτίου Ελλάδος πολεμικών τεχνών υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πολεμικών Τεχνών το κλειστό Γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου στις 17 Φεβρουαρίου 2013 από τις 8.00 π.μ. έως 17.00 μ.μ.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι βάσει της υπ’ αριθ. Δ4/1171/19-12.1984 εγκυκλίου του ΥΠΕΠΘ, οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση αιθουσών είναι οι εξής:

Α)   Μη παρεμπόδιση της λειτουργίας του σχολείου.

Β)   Αποκατάσταση ζημιών ή δαπανών που θα γίνουν κατά την χρήση των σχολικών χώρων.

Γ)   Καθαρισμός των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν με την ευθύνη και την φροντίδα του φορέα που θα

     εξυπηρετηθεί.

Δ) Σεβασμός του χώρου του σχολείου κατά την διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε την υπ’ αριθμ. Δ4/1171/19-12.1984 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ καθώς και το σχετικό έγγραφο του κ. Καπέλλου Δημητρίου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Την παραχώρηση της αίθουσας γυμναστικής του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στον Aθλητικό Σύλλογο Σότοκαν Καράτε Ξυλοκάστρου (ΟΛΥΜΠΙΟ) για τις 17 Φεβρουαρίου 2013 από τις 8.00 π.μ. έως 17.00 μ.μ. κατόπιν συνεννόησης με την Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου καθώς και με τους γυμναστές του εν λόγω σχολείου με τους κάτωθι όρους:

Α) Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν υπάρξουν κατά την χρήση των σχολικών χώρων.

Β) Καθαρισμός των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν με την ευθύνη και την φροντίδα του κ. Καπέλλου Δημητρίου.  

Γ) Σεβασμός του χώρου του σχολείου κατά την διεξαγωγή των αγώνων.

Επίσης ο Αθλητικός Σύλλογος Σότοκαν Καράτε Ξυλοκάστρου (ΟΛΥΜΠΙΟ), θα επιβαρυνθεί και θα αποδώσει στο 1ο Γυμνάσιο Κιάτου το αντίτιμο των 100,00€.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2013 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος       Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                     2.- Βυτινιώτης       Αλέξιος

                                                                                                       3.- Κελλάρης         Κων/νος

                                                                                                      4.- Μεγαρίτης       Παναγιώτης

                                                                                                       5.-Παπαθανασίου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 07-02-2013

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 1/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 1/04-02-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 1/2013

Περίληψη: «Περί απευθείας ανάθεσης προμήθειας καλωδίων για το 2ον Γυμνάσιο Κιάτου.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 4ην Φεβρουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα
και ώρα 12:00 π.μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 3/01-02-13 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.-Δημήτρης Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Ελένη Καππαή Καλπαξή
2.-Αναστάσιος Λεονάρδος 2.- Γεώργιος Κουκουμέλης
3.- Αλέξιος Βυτινιώτης 3.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑΛ
4.-Κων/νος Κελλάρης
5.-Παναγιώτης Μεγαρίτης
6.-Eλένη Παπαθανασίου

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,
Λαλιώτης Γεώργιος.
Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα, λόγω του ότι απώλεσαν το καλώδιο της ΔΕΗ στο 2ον Γυμνάσιο Κιάτου.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Προμήθεια καλωδίων για το 2ον Γυμνάσιο Κιάτου και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της», ανέφερε ότι είναι επιτακτική ανάγκη η προμήθεια καλωδίου ΝΥΥ 5Χ16 J1VV-R 65 μέτρα για τη λειτουργία του 2ου Γυμνασίου Κιάτου και έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.
Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ.).
Την περίπτωση VIII της παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997.
Την αριθμ. 27319/18-7-2002 (ΦΕΚ 945/Β΄/24-7-2002) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αν
Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω Σχολικής Επιτροπής

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1) Εγκρίνει την διενέργεια της προμήθειας καλωδίου ΝΥΥ 5Χ16 J1VV-R 65 μέτρων για το 2ον Γυμνάσιο Κιάτου
2) Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή για την παραλαβή της παραπάνω προμήθειας αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη ως
εξής:
1. Τακτικό Μέλος τον κ. Μεγαρίτη Παναγιώτη
2. Τακτικό Μέλος τον κ Αλέξιο Βυτινιώτη και
3. Τακτικό Μέλος την κ. Ελένη Παπαθανασίου

3) Αναθέτει την απευθείας εκτέλεση της προμήθειας στην Κωστάκη Ν. κ’ Α. Ο.Ε. με έδρα το Μούλκι Κορινθίας με ΑΦΜ 999171030, Δ. Ο. Υ. Κιάτου έναντι ποσού ( 689,99 ) € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 23%.
4).Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης για την παραπάνω προμήθεια του καλωδίου.
5). Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2001, όπως προβεί στην εν λόγω προμήθεια, και την υπογραφή της σύμβασης με την προαναφερόμενη εταιρεία και
6.) Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου από τον Προμηθευτή, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2013 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Βυτινιώτης Αλέξιος
3.- Κελλάρης Κων/νος
4.- Μεγαρίτης Παναγιώτης
5.-Παπαθανασίου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 5-02-2013

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email