25η/2020 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

25η/2020

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Δευτέρα  28 Σεπτεμβρίου 2020

Κιάτο 21/09/2020

αριθ. πρωτ.: 9268

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §5)

προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

  1. Τσολάκο Γεώργιο
  1. Σώκο Δημήτριο
  1. Ζάρκο Δημήτριο
  1. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
  1. Λέγγα Μάρκο
  1. Ρουμπέκα Γεώργιο
     
προέδρους κοινοτήτων: 1.   Λεονάρδου Αναστάσιο (Κιάτου) 2.   Κουλούκη Σωτήριο (Μεσινού)

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας, την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10.00’πμ  σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

α/α ημερήσια διάταξη
1. Πρόγραμμα πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σικυωνίων.
2. Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΚΕΔΕ και ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ για την υλοποίηση δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» (ΙΣΝ) προς ενίσχυση ευπαθών ομάδων που επλήγησαν από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας (covid-19).
3. Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα  «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητας ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» του ΥΠΕΣ και υποβολή της πράξης  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ05 (9Η574646ΜΤΛ6-ΓΥ3).
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ μεταξύ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ για το έργο «Οδοποιία Φενεός-Λίμνη Δόξα» & «Σύνδεση Άνω Ταρσού με Επ. Ο. Γκούρας-Δερβενίου».
5. Καθορισμός όρων ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ» (αρ. μελέτης 1/2020) και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.  (Χασιώτης)
6. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ»
7. Μερική ανάκληση της 170/2020 απόφασης ΟΕ ως προς το σκέλος κατάπτωσης υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής της «VASARTIS S.A.» κατόπιν της 1124/2020 απόφασης του 5ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. (22/2019 αρ. μελέτης).
9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου  «Άμεση επισκευή-κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στη ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ,  στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018                      ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (3/2019 αρ. μελέτης)
10. Τροποποίηση π/υ 2020 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
11. Τροποποίηση π/υ 2020 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
12. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ 2020 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
13. Λήψη απόφασης κατόπιν γνωμοδότησης (228/2020 ΑΟΕ), επί του αριθ. πρωτ. 7578/2020  αίτημα των Νικολάου Δημητρίου κ.λ.π.
14. Λήψη απόφασης κατόπιν γνωμοδότησης (233/2020 ΑΟΕ), περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ΄ αριθ.  Α10255/2020 Απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών .
15. Λήψη απόφασης κατόπιν γνωμοδότησης (251/2020 ΑΟΕ), επί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού ΚΡΙΕΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
16. Ορισμός δικηγόρου για έρευνα στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών μετά το αρ. πρωτ. 4691/12.06.2020 έγγραφο του  Εθνικού Κτηματολογίου.
17. Ορισμός δικηγόρου για άσκηση παρέμβασης του Δήμου Σικυωνίων (10.03.2021) ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση της 39/ΤΠ39/09.07.2020 αίτησης-κλήσης ΣΑΡΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κατά ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
18. Ορισμός συμβολαιογράφου για την πρόσθετη πράξη επί του υπ’ αριθμ. 13.631/05.12.2019  δανειστικού συμβολαίου που αφορά στον περιορισμό του χορηγούμενου στο Δήμο Σικυωνίων τοκοχρεολυτικού  δανείου, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που εξυπηρετείται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου «Βελτίωση Αγροτικών  Δρόμων Δ.Ε. Σικυωνίων και Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων» ενταγμένου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I και μεταφερόμενου στο  Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
19. Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη καταστατικού σύστασης της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας «Αξιοποίησης Ακινήτων και Προώθησης Τουριστικού προϊόντος Δήμου Σικυωνίων»
20. Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης, κατόπιν το αρ. πρωτ. 6568/31.07.2020 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων.

 

Print Friendly, PDF & Email