249/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

19η/8 .7. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

249/2022

  10ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση προϋπολογισμού 2022.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 8η Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9952/4.7.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών τα (2) σχετικά υπηρεσιακά σημειώματα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τα οποία εισηγείται την τροποποίηση του π/υ του Δήμου, τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’ 147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 221/2021 απόφαση ΔΣ (6ΣΓΤΩ1Θ-ΤΜΒ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2022»
 • την 243/2021 απόφαση ΔΣ (6ΥΚ5Ω1Θ-Ρ0Ξ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2022»
 • την 21798/14.02.22 (ΨΗΖΝΟΡ1Φ-Ζ63) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • την αριθμ. 20/06-06-2022 απόφαση του ΔΣ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου,
 • την αριθμ. 0925/21-02-2022 (6ΑΑΗ46ΜΤΛ6-ΞΙΜ) απόφαση ΥΠΕΣ που κατανέμει (Β’ κατανομή 2022)  στο Δήμο Σικυωνίων το ποσό των 232.114,23€ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών προερχόμενο από ΚΑΠ 2022.
 • το από (α) 4/7/2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • το από (β) 4/7/2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Νικ. Ζαχαρόπουλου

Α. Αποδέχεται το -επιπλέον- ποσό των 160.578,84€ που κατανεμήθηκε στο Δήμο Σικυωνίων δυνάμει της αριθμ. 0925/21-02-2022 (6ΑΑΗ46ΜΤΛ6-ΞΙΜ)  απόφασης ΥΠΕΣ (Β΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2022) για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών προερχόμενο από ΚΑΠ 2022  και εγγράφει ως έσοδο σύμφωνα με τις οδηγίες του αρ. πρωτ. 12034/23-2-2022 εγγράφου του ΥΠΕΣ.

 

Β. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022, ως κάτωθι:

(α) Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον                             Κ.Α.  06.00.1219.013 με τίτλο «Επιχορήγηση από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου {Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου} για πολιτιστικές εκδηλώσεις» ποσό 5.000,00€  δημιουργώντας νέα  πίστωση και το μεταφέρουμε στο σκέλος των εξόδων μέσω                          -Αποθεματικού- και συγκεκριμένα:

 

 

  Στον Κ.Α. 02.15.6471.002 με   τίτλο «Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό  200 ετών από τη μάχη του ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ» ποσό 5.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από επιχορήγηση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου για πολιτιστικές εκδηλώσεις.

 

(β) Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον                             Κ.Α.  06.00.0611.001 με τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)» ποσό 147.867,48€  ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.406.162,36€   και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 2.554.029,84€ .

 

 

 

  Στον Κ.Α. 02.00.6712.004 με τίτλο «Επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού Παιδικών Σταθμών και Χώρων Άθλησης Ν. 2880/2001 προς το (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία [Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Σικυωνίων] (Η ΜΗΚΩΝΗ)»  ποσό (10.776,96 + 1.934,40)  12.711,36€ προερχόμενη από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, ενισχύοντας  την πίστωση  του ποσού των  206.844,36€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 219.555,72€ .
  Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον                          Κ.Α.  06.00.0611.002 με τίτλο «ΚΑΠ για τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 12 Ν 2880/2001)» ποσό 10.776,96€  ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 175.366,68€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 186.143,64€ . Στον Κ.Α. 02.10.6142.002 με   τίτλο «Διαμόρφωση διαδικασιών για την δημιουργία συστήματος δικλείδων ασφαλείας στην οικονομική λειτουργία του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»   δημιουργώντας νέα πίστωση  ποσού 20.000,00€

 

  Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον                            Κ.Α.  06.00.0611.003 με τίτλο «ΚΑΠ για τη λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης (άρθρο 14 Ν 2880/2001)» ποσό 1.934,40€  ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 31.477,68€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 33.412,08€ . Στον Κ.Α. 02.10.6142.003 με   τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την άσκηση λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»   δημιουργώντας νέα πίστωση  ποσού 24.800,00€

 

   

 

 

μεταφέρουμε στο σκέλος των εξόδων μέσω -Αποθεματικού- το ποσό των 160.578,84€ και συγκεκριμένα:

Στον Κ.Α. 02.30.7412.002 με   τίτλο «Εκπόνηση μελετών»  ποσό 103.067,48€ προερχόμενο από Κ.Α.Π. έτους 2022 προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών,  ενισχύοντας την πίστωση  του ποσού  των 264.627,65€   προερχόμενο από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021,  διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 367.695,13€ .

 

Γ.  Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 249/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο αντιπρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 8.7.2022

ο αντιπρόεδρος

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

 

Print Friendly, PDF & Email