249/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 32ο/24-07-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 249/2018

 

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για διόρθωση τίτλου για συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα και επαύξηση πίστωσης

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7580/20-07-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 13ο

 

Στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για διόρθωση τίτλου για συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα και επαύξηση πίστωσης», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 18.07.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο ακολουθεί:

**************************************************

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα (ΔΗΜΟΤΕΛΕΙΑ, κ.λ.π. τοπικές εφημερίδες με Α.Δ.Σ.)» εγγράψαμε πίστωση ποσού 2.000,00€ στον Κ.Α. 02.00.6451   και με την αρίθμ. με την υπ’ αριθμ. 12/26-01-2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΡΤΣΩ1Θ-Ξ11) ύστερα από την αρίθμ. 21/26-01-2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, ψηφίστηκε ισόποση πίστωση.

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου μας, προτείνεται:

α) η ανάκληση ανάληψης υποχρέωσης της παραπάνω δεσμευθείσας πίστωσης,

β) η διόρθωση τίτλου από «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα (ΔΗΜΟΤΕΛΕΙΑ, κ.λ.π. τοπικές εφημερίδες με Α.Δ.Σ.)» σε «Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα»,

γ) η τροποποίηση του προϋπολογισμού για επαύξηση πίστωσης, για την απόκτηση δικαιώματος χρήσης της διαδικτυακής εφαρμογής της ηλεκτρονικής βάσης πληροφοριών «Δήμος ΝΕΤ», αναλυτικά όπως παρακάτω:

Α. Ανάκληση Ανάληψης Υποχρέωσης Κ.Α. 02.00.6451

Η ανάκληση ανάληψης υποχρέωσης της υπ’ αρίθμ. 21/2018 Π.Α.Υ. ποσού 2.000,00 € η οποία είχε ψηφισθεί με την υπ’ αρίθμ. 12/26-01-2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΡΤΣΩ1Θ-Ξ11) με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 α΄ του Π.Δ.80/2016.

Β. Διόρθωση τίτλου Κ.Α. 02.00.6451

Από «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα (ΔΗΜΟΤΕΛΕΙΑ, κ.λ.π. τοπικές εφημερίδες με Α.Δ.Σ.)»

Σε «Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα».

 

Γ. Επαύξηση πίστωσης του Κ.Α. 02.00.6451

Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 279.247,91–23.424,05–7.191,80 – 243.605,61 – 2.457,36 – 221,00 – 492,41 – 620,00 – 103,60) 1.132,08 € μειώνουμε κατά 108,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.024,08 € (1.132,08 – 108,00).

Μεταφέρουμε

Στον Κ.Α. 02.00.6451 με τίτλο, μετά την διόρθωση, «Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα», πίστωση ποσού 108,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 2.108,00 €.

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Κιάτο 18 Ιουλίου 2018

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου         Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

   Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

   (Τ.Υ.)                                                                          (Τ.Υ.)

**************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • το από 18.07.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανακαλεί την ανάληψη υποχρέωση την υπ’ αρίθμ. 21/2018 Π.Α.Υ. ποσού 2.000,00 €, η οποία είχε ψηφισθεί με την υπ’ αρίθμ. 12/26-01-2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΡΤΣΩ1Θ-Ξ11) με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 α΄ του Π.Δ.80/2016.

Β. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ως κάτωθι:

Διόρθωση τίτλου του Κ.Α. 02.00.6451

Από:

Από «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα (ΔΗΜΟΤΕΛΕΙΑ, κ.λ.π. τοπικές εφημερίδες με Α.Δ.Σ.)»

Σε:

«Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα»

1. Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 279.247,91 – 23.424,05 –7.191,80 – 243.605,61 – 2.457,36 – 221,00 – 492,41 – 620,00 – 103,60) 1.132,08 € μειώνουμε κατά 108,00 €, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.024,08 € (1.132,08 – 108,00).

Μεταφέρει

δια του
αποθεματικού

πίστωση ποσού

108,00 €

1.1 Στον Κ.Α. 02.00.6451 με τίτλο, μετά την διόρθωση, «Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα», πίστωση ποσού 108,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 2.108,00 €.

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 249/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 25-07-2018

Print Friendly, PDF & Email