248/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ορθή επανάληψη

19η/8 .7. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

248/2022

  9ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ 2022.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 8η Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9952/4.7.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 • Τα υπηρεσιακά σημειώματα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας που εισηγούνται στη Εκτελεστική Επιτροπή την τροποποίηση του Τεχ. προγράμματος & π/υ του Δήμου, τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.
 • Την 4/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 • τα (2) σχετικά υπηρεσιακά σημειώματα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τα οποία εισηγείται την τροποποίηση του π/υ του Δήμου, τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’ 147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 221/2021 απόφαση ΔΣ (6ΣΓΤΩ1Θ-ΤΜΒ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2022»
 • την 243/2021 απόφαση ΔΣ (6ΥΚ5Ω1Θ-Ρ0Ξ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2022»
 • την 21798/14.02.22 (ΨΗΖΝΟΡ1Φ-Ζ63) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • την 4/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής,
 • το από (α) 7/7/2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • το από (β) 4/7/2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Νικ. Ζαχαρόπουλου

Α. εισηγείται την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ έτους 2022, ως κάτωθι:

(α) 02.30.7323.002

-κατάργηση  έργου-

Οδοποιία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ                                           

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022-100.000,00€

€  100.000,00
  02.30.7331.002

-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-

-μείωση ποσού-

Επισκευή-συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου  Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

-ΥΠ. ΕΣ. COVID-19

€    23.999,99

μείωση ποσού κατά 1.000,01€

από 25.000,00€

  02.30.7331.003

-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-

-μείωση ποσού-

Επισκευή-συντήρηση Κτιρίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(πλην Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ)

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021

€    68.101,56

μείωση ποσού κατά 3.818,44€

από 71.920,00€

  02.30.7323.007-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-

-μείωση ποσού-

Οδοποιία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019

 

€    69.160,00

μείωση ποσού κατά 3.640,00€  από 72.800,00€ 

  02.30.7323.008

-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-

-μείωση ποσού-

Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ

-Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019=17.947,96€

-Από ΥΠ. ΕΣ. COVID-19=55.252,04

Τελικό διαμορφωμένο ποσό από χρηματοδοτήσεις

-Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019=14.287,95€

-Από ΥΠ. ΕΣ. COVID-19=55.252,04

€    69.539,99

μείωση ποσού κατά 3.660,01€

από 73.200,00€ 

  02.30.7323.014

-ΝΕΟ έργο-

Οδοποιία  Κοινοτήτων ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ και ΨΑΡΙΟΥ   

-Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=63.000,00€

€     63.000,00
  02.30.7323.015

-ΝΕΟ έργο-

Οδοποιία  Κοινοτήτων ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ και ΚΥΛΛΗΝΗΣ 

-Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=37.000,00€

-Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019=  7.300,01€

-Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=  3.818,44€

-Από ΥΠ. ΕΣ. COVID-19                                =  1.011,79€

€     49.130,24
(β) 02.30.7323.006

-Κατάργηση  έργου-

Οδοποιία Δ.Ε.ΦΕΝΕΟΥ                                                      

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=100.000,00€

€    100.000,00
  02.64.7323.005

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

-Κατάργηση  έργου- μετά τη διάλυση σύμβασης

Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

-Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010=100.000,00€ και

– Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄- Υπουργείου

Εσωτερικών έτους 2019=19.647,28€

€   119.647,28
  02.64.7323.003

-μείωση ποσού-

Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλην Κοινότητας ΣΙΚΥΩΝΟΣ-ΚΙΑΤΟΥ)   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

-Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010=56.156,48€

€     55.480,85

μείωση ποσού κατά 675,63€

από 56.156,48€

  02.30.7323.012

-ΝΕΟ  έργο-

Οδοποιία Κοινότητας ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ                       

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=69.440,00€

€    69.440,00
  02.64.7323.012

-ΝΕΟ  έργο-

 

Οδοποιία  Κοινότητας ΓΚΟΥΡΑΣ  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

-Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010=53.189,11€

-Από Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄- Υπουργείου

Εσωτερικών έτους 2019=9.823,91€ και

-Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=1.986,98€

€    65.000,00
  02.64.7323.013

-ΝΕΟ  έργο-

 

Οδοποιία  Κοινότητας ΜΟΣΙΑΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

-Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010=50.000,00€

-Από Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄-

Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2019=9.823,91€ και

-Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=4.656,09€

€    64.480,00
  02.30.7323.013

-ΝΕΟ  έργο-

Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ  (πλην Κοινοτήτων ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ, ΓΚΟΥΡΑΣ & ΜΟΣΙΑΣ)

-Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=23.916,39€

€    23.916,39

 

Β. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022, ως κάτωθι:

(α) Από Κ.Α. 02.30.7323.002 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»  ποσού  100.000,00€ προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022 με το ποσό των 100.000,00€ μειώνουμε κατά 100.000,00€ καταργώντας την παραπάνω πίστωση.   Στον Κ.Α. 02.30.7323.014 με   τίτλο «Οδοποιία  Κοινοτήτων ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ και ΨΑΡΙΟΥ»  ποσό  63.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 .
  Από Κ.Α. 02.30.7331.002 με τίτλο «Επισκευή-συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)» ποσού  25.000,00€ προερχόμενο από ΥΠ. ΕΣ. COVID-19,  μειώνουμε κατά 1.000,01€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 23.999,99€. Στον Κ.Α. 02.30.7323.015 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οδοποιία  Κοινοτήτων ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ και ΚΥΛΛΗΝΗΣ»  ποσό  49.130,24€  δημιουργώντας                     νέα πίστωση προερχόμενη από

 

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022- 37.000,00€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-   7.300,01€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-   3.818,44€

από ΥΠ. ΕΣ. COVID-19-                                    1.011,79€

  Από Κ.Α. 02.30.7135.014 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ του Δήμου Σικυωνίων»  ποσού  37.200,00 € προερχόμενο από ΥΠ. ΕΣ. COVID-19 μειώνουμε κατά 11,78€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 37.188,22 €.
  Από Κ.Α. 02.30.7331.003 με τίτλο «Επισκευή-συντήρηση Κτιρίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλην Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ)  -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-» ποσού  71.920,00€ προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2021,  μειώνουμε κατά 3.818,44€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 68.101,56€.
  Από Κ.Α. 02.30.7323.007 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)» ποσού  72.800,00€ προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019,  μειώνουμε κατά 3.640,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 69.160,00€.
  Από Κ.Α. 02.30.7323.008 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)» ποσού  73.200,00€ προερχόμενο από

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019-17.947,96€

ΥΠ. ΕΣ. COVID-19-                   55.252,04€

μειώνουμε κατά 3.660,01€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 69.539,99€  προερχόμενο από

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019-  14.287,95€

ΥΠ. ΕΣ. COVID-19-                     55.252,04€

 

μεταφέρουμε στο σκέλος των εξόδων μέσω                          -Αποθεματικού- το ποσό των 112.130,24€ και συγκεκριμένα:

(β) Από Κ.Α. 02.64.7323.005 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)»  ποσού  119.647,28€ προερχόμενο από

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΠΔΕ ΥΠΕΣ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 –  100.000,00€

Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄-  ΥΠΕΣ 2019-               19.647,28€

μειώνουμε κατά 119.647,28€ καταργώντας την παραπάνω πίστωση, μετά την με αρίθμ. πρωτ. 5724/20-04-2022 Απόφαση Διάλυσης Σύμβασης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.

  Στον Κ.Α. 02.30.7323.012 με   τίτλο «Οδοποιία Κοινότητας ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ»  ποσό  69.440,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 .

 

 

 

  Από Κ.Α. 02.30.7323.006 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε.ΦΕΝΕΟΥ» ποσού  100.000,00€ προερχόμενη από (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022, μειώνουμε κατά 100.000,00€ καταργώντας την παραπάνω πίστωση. Στον Κ.Α. 02.64.7323.012 με   τίτλο «Οδοποιία Κοινότητας ΓΚΟΥΡΑΣ»  ποσό  65.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΠΔΕ ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ0550001-  53.189,11€

Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄- ΥΠΕΣ 2019-             9.823,91€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022-                         1.986,98€

  Από Κ.Α. 02.64.6662.008 με τίτλο «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ)» ποσού  34.419,92€ προερχόμενη από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010,  μειώνουμε κατά 2.513,48€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 31.906,44€. Στον Κ.Α. 02.64.7323.013 με   τίτλο «Οδοποιία Κοινότητας ΜΟΣΙΑΣ»  ποσό  64.480,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΠΔΕ ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ0550001- 50.000,00€

Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄- ΥΠΕΣ 2019-            9.823,91€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022-                        4.656,09€

  Από Κ.Α. 02.64.7323.003 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλην Κοινότητας ΣΙΚΥΩΝΟΣ-ΚΙΑΤΟΥ)» ποσού  56.156,48€ προερχόμενη από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010, μειώνουμε κατά 675,63€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 55.480,85€.

 

μεταφέρουμε στο σκέλος των εξόδων μέσω -Αποθεματικού- το ποσό των 222.836,39€ και συγκεκριμένα:

Στον Κ.Α. 02.30.7323.013 με   τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΟΥ (πλην Κοινοτήτων ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ, ΓΚΟΥΡΑΣ & ΜΟΣΙΑΣ)»  ποσό  23.916,39€  δημιουργώντας                       νέα πίστωση προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 .

 

Γ.  Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 248/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο αντιπρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 8.7.2022

ο αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email