248/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

24/14.09.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 
Αρ. Απόφασης 248/2020   Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον Ειρηνοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση της 126/2020 αίτηση & αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής ΚΟΥΛΟΥΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ.

το Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ  συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8826/10.09.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Ζάρκος Δημήτριος 4.Τσολάκος Γεώργιος
  5. Σωτηρόπουλος Ι. 6.Λέγγας Μάρκος    
απόντες : 1.Ρουμπέκας Γεώρ.      

 

15ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον Ειρηνοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση της 126/2020 αίτηση & αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής ΚΟΥΛΟΥΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την ανάγκη ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον Ειρηνοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση της 126/2020 αίτηση & αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής ΚΟΥΛΟΥΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ, (διαδικασία υπερχρεωμένων νοικοκυριών).

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 126/2020 αίτηση & αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής ΚΟΥΛΟΥΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ,
  • την 333/8376/31.08.2020 (Ψ5ΦΒΩ1Θ-Ψ7Α) ΑΑΥ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει την δικηγόρο Μπασιώτη Αικατερίνη προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου, α) την 15η/10/2020 κατά την ορισθείσα ημερομηνία επικύρωσης του προδικαστικού συμβιβασμού ή συζήτηση της προσωρινής διαταγής καθώς και β) την 17η/05/2022 κατά το χρόνο συζήτησης της 126/31.07.2020 αίτησης ΚΟΥΛΟΥΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ, ή οποτεδήποτε συζητηθεί το προαναφερθέν ένδικο μέσο από αναβολή ή ματαίωση.

Η δαπάνη για την αμοιβή του δικηγόρου (παρατηρήσεις, παράσταση σε προσωρινή διαταγή, παράσταση και προτάσεις) ανέρχεται σε 317,44€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.005 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών». Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 248/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.09.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email