248/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 24ης/05.07.2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 248/2018

Περίληψη : Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων, του Ιδρύματος Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕΔ.Ι.ΒΙ.Μ ) και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς & Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Ν.Γ.Δ.Β.Μ.) για την υλοποίηση του έργου «Κ.Δ.Β.Μ.- Νέα φάση) και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της .  

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 5η Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 6821/05.07.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Πανάγου Αθανάσιος
17. Καρακούσης Ευάγγελος 18. Ζάρκος Δημήτριος 19. Σπανός Κωνσταντίνος 20. Γεώργας Χρήστος
21. Λαλιώτης Γεώργιος   22. Ρουμπέκας Γεώργιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Μπακόλιας Παναγιώτης
25. Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος    

Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2.Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 3.Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
4.   Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 5. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)  
Απόντες: 1. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)      

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
Απόντες: 1.Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 2. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 3.Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1o

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων, του Ιδρύματος Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕΔ.Ι.ΒΙ.Μ ) και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς & Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Ν.Γ.Δ.Β.Μ.) για την υλοποίηση του έργου «Κ.Δ.Β.Μ.- Νέα φάση) και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 28/06/2018 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμ. Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου μας, το οποίο ακολουθεί:

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                Κιάτο 28 Ιουνίου 2018

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                                                                                            Αρ. Πρωτ. : Δ.Υ.

Τμήμα Κοιν. Προστασίας,                                                          

Παιδείας & Πολιτισμού                                              

ΠΡΟΣ

κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων, του Ιδρύματος Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Ν.Γ.Δ.Β.Μ.) για την υλοποίηση του έργου «ΚΔΒΜ – Νέα Φάση» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της»

ΣΧΕΤ.: 1. Η αριθμ. 454/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

         2. Το από 27/6/2018 έγγραφο της ΓΓΝΓΔΒΜ (επισυνάπτεται)

Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος Σικυωνίων λειτούργησε με μεγάλη επιτυχία «Κέντρο Διά Βίου Μάθησης» (ΚΔΒΜ) από το 2012, οπότε υπεγράφη Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, έως και τον Ιανουάριο του 2016, οπότε έληξε το πρόγραμμα πανελληνίως. Στο διάστημα λειτουργίας του το ΚΔΒΜ του Δήμου έδωσε την ευκαιρία σε εκατοντάδες δημότες μας να λάβουν δωρεάν επιμόρφωση σε πλήθος προγραμμάτων εθνικής και τοπικής εμβέλειας σε τομείς όπως οι νέες τεχνολογίες, ξένες γλώσσες, οικονομία και επιχειρηματικότητα, κοινωνικές δεξιότητες και δράσεις, πρώτες βοήθειες, πολιτισμός και τέχνη κ.α.

Στις 14/11/2016 εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η αριθμ. πρωτ. 2328/14-11-2016 Πρόσκληση, με την οποία καλούνταν οι Δήμοι να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση». Ο Δήμος Σικυωνίων ήταν από τους πρώτους που ανταποκρίθηκαν. Λήφθηκε η αριθμ. 454/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή στη νέα φάση του προγράμματος, εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και ορίστηκε η υπάλληλος Γ. Γκαβάγια ως αρμόδια για την επικοινωνία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, για τη σύνταξη πλήρους φακέλου αίτησης συμμετοχής και την υποβολή του.

Κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης όλης της διαδικασίας, μας εστάλη την 27/6/2018 το κείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Γ.Γ.Ν.Γ.Δ.Β.Μ.) και του Ιδρύματος Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) για την υλοποίηση του έργου «ΚΔΒΜ – Νέα Φάση».

Κατόπιν των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για:

α. Την έγκριση της παραπάνω Προγραμματικής Σύμβασης

β. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της

                               

Η Προϊσταμένη του Τμ. Κοιν. Προστασίας

Παιδείας & Πολιτισμού

Γεωργία Γκαβάγια

ΠΕ 1 Διοικητικού

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Στο σημείο αυτό ο δημοτικός σύμβουλος Νανόπουλος Βασίλειος δήλωσε ότι απέχει της ψηφοφορίας του θέματος.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • το από 27/06/2018 έγγραφο της ΓΓΝΓΔΒΜ με το επισυναπτόμενο σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης,
  • το από 28/06/2018 υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου μας,
  • την 454/2016 (ΩΟ5ΦΩ1Θ-365) απόφαση ΔΣ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

1.Αποδέχεταιτο έκτακτο & κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του ανωτέρου θέματος αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2. Εγκρίνει ο σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων, του Ιδρύματος Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Ν.Γ.Δ.Β.Μ.) για την υλοποίηση του έργου «ΚΔΒΜ – Νέα Φάση» όπως αυτό επισυνάπτεται στο από 27/06/2018 έγγραφο της ΓΓΝΓΔΒΜ και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την Υπογραφή της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 248/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 05.07.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email