247/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

24/14.09.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 247/2020   Θέμα: Έγκριση της 189/2020 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου & δικαστικού επιμελητή προκειμένου να ασκήσει & επιδώσει αντίστοιχα,  αίτηση αναθεώρησης κατά της υπ΄ αριθ. 1634/2020 Απόφασης του VI  Τμ. Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου (231/2020 ΑΟΕ).

το Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ  συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8826/10.09.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Ζάρκος Δημήτριος 4.Τσολάκος Γεώργιος
  5. Σωτηρόπουλος Ι. 6.Λέγγας Μάρκος    
απόντες : 1.Ρουμπέκας Γεώρ.      

 

14ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Έγκριση της 189/2020 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου & δικαστικού επιμελητή προκειμένου να ασκήσει & επιδώσει αντίστοιχα,  αίτηση αναθεώρησης κατά της υπ΄ αριθ. 1634/2020 Απόφασης του VI  Τμ. Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου (231/2020 ΑΟΕ).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, τη σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου, δυνάμει της 231/2020 απόφασης ΟΕ, σύμφωνα με την οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την άσκηση αίτησης αναθεώρησης κατά της υπ’ αριθμ. 1634/2020 Απόφασης  του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία απορρίπτει την από 25.06.2020 (ΑΒΔ 942/2020) υποβληθείσα αίτηση του Δήμου μας για την ανάκληση της 194/2020 πράξης του ΣΤ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι συντρέχουν ουσιώδεις πλημμέλειες και κατά συνέπεια κωλύεται η υπογραφή σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων με την εταιρεία ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.

 

Με την 189/2020 απόφαση Δημάρχου α)ορίστηκε ο δικηγόρος πρωτοδικείου Κορίνθου, κ. Σπυρίδωνας Σώκος προκειμένου ν’ ασκήσει εμπρόθεσμα στ’ όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων αίτηση αναθεώρησης κατά της υπ’ αριθμ. 1634/2020 Απόφασης  του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς επίσης να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής και β) ορίστηκε η δικαστική επιμελήτρια του εφετείου Αθηνών, κα Νικολέττα Βρέντα προκειμένου να επιδώσει το ως άνω ένδικο μέσο.

 

Ακολούθως δε, ανέφερε πως, δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση ελήφθη από το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του κατεπείγοντος, χρήζει έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 1634/2020 Απόφασης του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
  • την 1189/8373/31.08.2020 (60Β8Ω1Θ-ΤΡ0) απόφαση Δημάρχου,
  • την 332/8375/31.08.2020 (Ω7ΜΙΩ1Θ-ΧΞΚ) ΑΑΥ,
  • την 333/8376/31.08.2020 (Ψ5ΦΒΩ1Θ-Ψ7Α) ΑΑΥ,
  • την 231/2020 () απόφαση ΟΕ,
  • την σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Την  άσκηση αίτησης αναθεώρησης κατά της υπ΄ αριθ. 1634/2020 Απόφασης του VI Τμ. Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης δικηγόρου δυνάμει της 231/2020 απόφασης .

 

Β. Εγκρίνει ως έχει την 189/2020 απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίστηκε:

 

α) ο δικηγόρος Σώκος Σπυρίδωνας προκειμένου ν’ ασκήσει εμπρόθεσμα στ’ όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων αίτηση αναθεώρησης κατά της υπ’ αριθμ. 1634/2020 Απόφασης  του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς επίσης να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής.

Η δαπάνη για την αμοιβή του δικηγόρου ανέρχεται σε 988,28€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.005 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών». Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

β) η δικαστική επιμελήτρια Βρέντα Νικολέττα προκειμένου να επιδώσει το ως άνω ένδικο μέσο.

Η δαπάνη για την αμοιβή του δικαστικού επιμελητή ανέρχεται σε 111,60€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6116 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών».

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 247/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.09.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email