247/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 18ης/03.07.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 247/2017

Περίληψη : Άδεια τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης & στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν καταστήματος   ιδιοκτησίας ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ επί της οδού Πετμεζά 24 στο Κιάτο.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 10081/23.06.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Θελερίτης Γεώργιος 3. Ρουμπέκας Γεώργιος   4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16.Κελλάρης Βασίλειος  
17.Λαλιώτης Γεώργιος     18.Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα                      
1. Σπανός Κωνσταντίνος 2. Ραυτόπουλος Γεώργιος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Γεώργας Χρήστος 6. Καρακούσης Ευάγγελος 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 8. Μπακόλιας Παναγιώτης  
9. Σκαρμούτσος Νικόλαος        
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου)        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 3. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)        
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ Γ. μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος ΗΔ, ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ Σ. & ΦΙΑΚΑΣ Π. μετά τη συζήτηση του 22ου θέματος ΗΔ , ΚΕΛΛΑΡΗ Ι. μετά τη συζήτηση του 33ου θέματος ΗΔ.
           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 24ο

Στο 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Άδεια τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης & στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν καταστήματος ιδιοκτησίας ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ επί της οδού Πετμεζά 24 στο Κιάτο»,o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 31-5-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Κιάτο, 31-5-2017  
 

ΠΡΟΣ:

Τον Πρόεδρο του Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Βασίλειος Παπαβασιλείου, Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 34§ 3 εδαφ. β & το άρθρο 52 του Κ.Ο.Κ.
  2. Το Ν. 960/1979 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα
  3. Την αριθμ. 8386/2017 αίτηση του κου Κοντοκόλια Σπύρου, για άδεια παραχώρησης μίας θέσης στάθμευσης μπροστά από το κατάστημά του (αναψυκτήριο – καφέ) επί της οδού Πετμεζά 24.
  4. Το γεγονός ότι στο κτίριο επί της οδού Πετμεζά αρ. 24 στη Δ.Κ. Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων, όπου βρίσκεται το κατάστημα του αιτούντος δεν υφίσταται είσοδος – έξοδος ιδιωτικού χώρου στάθμευσης.
    Ε       Ι Σ Η       Γ Ο Υ       Μ Α Ι

Να μη χορηγηθεί στον κο Κοντοκόλια Σταύρο άδεια παραχώρησης μίας θέσης στάθμευσης –και κατ’ επέκταση τοποθέτησης απαγορευτικών σημάτων στάσης και στάθμευσης οχημάτων– στην οδό μπροστά από το κατάστημά του (αναψυκτήριο – καφέ) επί της οδού Πετμεζά 24, επειδή, αφού δεν υφίσταται είσοδος – έξοδος ιδιωτικού χώρου στάθμευσης, δεν προβλέπεται η ανωτέρω άδεια.

Ο Προϊστάμενος

Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΠΕ3

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

             πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

     Δεν χορηγείται σύμφωνα άρθρο 34§ 3 εδαφ. β & το άρθρο 52 του Κ.Ο.Κ. και του Ν. 960/1979 (όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα) άδεια παραχώρησης μίας θέσης στάθμευσης και τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων στον κ. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟ μπροστά από το κατάστημά του (αναψυκτήριο – καφέ) επί της οδού Πετμεζά 24, λόγω του ότι, δεν υφίσταται είσοδος – έξοδος ιδιωτικού χώρου στάθμευσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 247/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 3 Ιουλίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email