246/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

19η/8 .7. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

246/2022

  7ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Αποδοχή ή μη Δωρεάς Μελετών 2/2022 & 3/2022 «Παροχής Κτηνιατρικών

υπηρεσιών σχετικά με τη στείρωση & περίθαλψη αδέσποτων ζώων» &

«Άμεση περίθαλψη αδέσποτων ζώων, όταν διαπιστώνεται ότι πάσχουν από επικίνδυνες ασθένειες ή είναι τραυματισμένα» αντίστοιχα, από τον «ΠΕΤΟΥΜΕΝΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 8η Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9952/4.7.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών την με αρ. πρωτ.: 9457/27.6.2022 αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του ΠΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ με την οποία ζητά την αποδοχή της δωρεάς μελετών που περιγράφονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσης .

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως ισχύει,
  • την αρ. πρωτ. 9457/27.6.2022 αίτηση-υπεύθυνη δήλωση,
  • τις αρ. 2/2022 & 3/2022 μελέτες,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Αποδέχεται τη δωρεά του ΠΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ » και  τις (2) μελέτες που ακολουθούν:

 

  αρ. μελέτης τίτλος π/υ
1.               02/2022 «Παροχής Κτηνιατρικών υπηρεσιών σχετικά με τη στείρωση & περίθαλψη αδέσποτων ζώων» 5.968,12€
2.               03/2022 «Άμεση περίθαλψη αδέσποτων ζώων, όταν διαπιστώνεται ότι πάσχουν από επικίνδυνες ασθένειες ή είναι τραυματισμένα» Α’ ΜΕΡΟΣ: 4.955,04€

Β’ ΜΕΡΟΣ: 1.037,90€

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 246/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο αντιπρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 8.7.2022

ο αντιπρόεδρος

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email