246/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

29ης/21.09.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 246/2021   1ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Έγκριση πρακτικού -προσωρινού αναδόχου- της επιτροπής διαγωνισμού

του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ “ΜΠΡΙΜΙΖΑ”».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 21η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                               κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11813/17.09.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες: -Σταματόπουλος Σπυριδων -Τσολάκος Γεώργιος -Σώκος Δημήτριος -Ρουμπέκας Γεώργιος
  -Ζάρκος Δημήτριος -Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
απόντες: 1.            -Λέγγας Μάρκος   1.  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 2ο/06.09.2021 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού που ακολουθεί,

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο  06-09-2021

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης:

5199/27.05.2021

ΑΔΑΜ Διακήρυξης:

21PROC008672707 2021-05-27

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ  ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ¨ΜΠΡΙΜΙΖΑ¨ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ »

 

 

 • Τρόπος διενέργειας Διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Σχετ:    α. Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

β. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 5199/27.05.2021 διακήρυξη του έργου του θέματος.

γ. Η υπ’ αριθμ. 104/10-05-2021 Α.Ο.Ε.  βάσει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ως άνω έργου.

δ. Η  υπ’ αριθμ. 1386/2021  απόφαση της Α.Ε.Π.Π. (7ο κλιμάκιο)  με την  οποία  έγινε καθ’ ολοκληρία δεκτή η προσφυγή της εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε» και απερρίφθη  η  παρέμβαση της  εταιρίας  ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ δ.τ. «GEOGENESIS A.E.» και

ε. Η  υπ’ αριθμ. πρωτ. 224/2021 απόφαση της Ο.Ε.

 

Σήμερα, την 6η/09/2021, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Σικυωνίων η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ  ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ¨ΜΠΡΙΜΙΖΑ¨ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», και  αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, διαμορφώνει τον πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό
1 198682  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  Α. Ε. 27,00%
2 198633  «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» 18,09%

 

Κατόπιν  η Επιτροπή Διαγωνισμού

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την  ανάθεση του έργου στο μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία:  «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  Α.Ε.» με μέση έκπτωση  27,00 %, δεδομένης της υποχρέωσης συμμόρφωσής μας στην υπ’ αριθμ. 1386/2021   απόφαση  της Α.Ε.Π.Π. (7ο κλιμάκιο).

Αφού  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό  υπογράφεται όπως ακολουθεί.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

Μαστοράκος Λεωνίδας

ΠΕ5  Μηχανολόγων- Μηχανικών

 

Τα Μέλη

1.Τσέκος Παναγιώτης

ΠΕ9 Γεωπόνων

2.   Κατσιμπούλας Βασίλειος

ΤΕ3 Πολ. Μηχανικών

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
 • Την με Α.Π.: 4046/13.12.2019 (ΑΔΑ: 60ΜΤ7Λ1-ΟΩΝ) 1η Πρόσκληση για την υποβολή Πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», καθώς και τις Τροποποιήσεις της : 1η Τροποποίηση – Α.Π.: 806/16.03.2020 (ΑΔΑ:ΩΦΛΓ7Λ1-ΓΒΑ), 2η Τροποποίηση – Α.Π.: 2294/28.07.2020 (ΑΔΑ:Ψ5ΕΜ7Λ151Τ) και 3η Τροποποίηση – Α.Π.: 2967/28.09.2020 (ΑΔΑ:Ω7ΚΜ7Λ1-ΨΩΤ).
 • Την υπ’ αριθμ. 342/2020 (ΑΔΑ: Ψ6ΤΑΩ1Θ-ΠΚΚ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί υποβολής πρότασης του Δήμου Σικυωνίων, με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ “ΜΠΡΙΜΙΖΑ”» συνολικού προϋπολογισμού 2.200.000,00€ (1.774.193,55€ + 425.806,45€ ΦΠΑ 24%), στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Περιφέρειας Πελοποννήσου» περί υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020, σε συνέχεια της οποίας ο Δήμος υπέβαλε την με Α.Π.: 12355/27.11.2020  Αίτηση Στήριξης στο εν λόγω Πρόγραμμα.
 • την με Α.Π.: 95333/07.04.2021 σε ορθή επανάληψη Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί Ένταξης των κάτωθι Πράξεων του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού προϋπολογισμού 11.849.179,65€ στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ):
 • Την 82/2021 (6ΘΑ0Ω1Θ-ΗΕ1) απόφαση ΟΕ «αποδοχής απόφασης ένταξης και εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα & π/υ 2021»,
 • Την 44/2021 (Ψ8ΗΝΩ1Θ-60Ν) απόφαση ΔΣ «έγκρισης της ανώτερο απόφασης ΟΕ»,
 • Την 69426/29.04.2021 (6Α00ΟΡ1Φ-1ΓΚ) απόφαση ελέγχου νομιμότητας της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • την 16/2020 μελέτη του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΜΠΡΙΜΙΖΑ» (CPV:45232120-9) συνολικού π/υ 2.079.970,00€.
 • Τον Κ.Α. 02.63.7341.008 των εξόδων π/υ τρέχοντος έτους, με τίτλο «{Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου για την Άρδευση Εκτάσεων από τη Γεώτρηση [Μπρίμιζα] στην Κοινότητα Καισαρίου του Δήμου Σικυωνίων} με  Κωδικό   ΟΠΣ 0022110879» ποσού 2.079.970,00€  προερχόμενο από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑ 082/1.
 • το 21REQ008633551 2021-05-20 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • Την 266/4916/20.05.2021 (6ΧΕΦΩ1Θ-ΘΥ7)(21REQ008638138 2021-05-20) ΑΑΥ,
 • Την 146684/21.05.2021 (ΨΜΑ27Λ1-6ΟΤ) απόφαση προέγκριση διακήρυξης της οικείας ΕΥΔ ΕΠ
 • Την 104/2021 (ΨΒΜΙΩ1Θ-14Β) απόφαση ΟΕ «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων ΕΡΓΩΝ έτους 2021»
 • Την 123/2021 (933ΠΩ1Θ-ΛΒ7) απόφαση ΟΕ «Καθορισμός όρων διακήρυξης»
 • την 5199/27.05.2021 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 21PROC008672707 2021-05-27,
 • την 5200/27.05.2021 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ: 21PROC008673049 2021-05-27,
 • την 5202/27.05.2021 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: ΨΥΨΘΩ1Θ-6Ε3,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού,
 • τo 1ο/22.06.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • την 162/2021 (6ΩΔΠΩ1Θ-6Β8) απόφαση ΟΕ με την οποία εγκρίνει τω ανωτέρω πρακτικό και κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του έργου το μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  με δ.τ.  «GEOGENESIS A.E.» με μέση έκπτωση 28,57 %
 • την Α231/2021 απόφαση ΑΕΠΠ με την οποία απορρίπτει το αίτημα της προσφεύγουσας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» περί αναστολής-προσωρινών μέτρων που σωρεύεται στην υπό κρίση προδικαστική προσφυγή (ΑΡ. ΓΑΚ 1351/08.07.2021).
 • την ως άνω 1386/2021 απόφαση ΑΕΠΠ με την οποία δέχεται την προσφυγή (1351/08.07.2021) της προσφεύγουσας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» απορρίπτει την παρέμβαση της «GEOGENESIS A.E.» και ακυρώνει την 162/021 προσβαλλόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 • την 224/2021(ΩΦ4ΧΩ1Θ-4ΤΙ) απόφαση ΟΕ με την οποία συμμορφώθηκε με την ως άνω απόφαση της ΑΕΠΠ,
 • το 2ο/06.09.2021 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει το από 2ο/06.09.2021 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΜΠΡΙΜΙΖΑ»    με αρ. μελέτης 16/2020 (CPV:45232120-9) της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού π/υ (1.677.395,16+402.574,84 ΦΠΑ 24%) 2.079.970,00€.

 

Β. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ως άνω έργου, το μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία  «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΑΕ» με μέση έκπτωση  27,00 %.

 

Γ. Ορίζει πως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, θα εκδοθεί και νέα απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος.

 

Δ. Μετά την παρούσα παρέχεται πρόσβαση, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων, προς τους προσφέροντες (παρ.3β – αρ. 13 της ΚΥΑ 83010/4098/26-07-2017—ΦΕΚ/Β/2710).

 

Ε. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην μειοδότρια εταιρεία, περί υποβολής των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, εντός προβλεπόμενης προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.

 

ΣΤ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του ανωτέρω έργου, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες μέσω του συστήματος, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 παρ. θ’ της Διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 246/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21.09.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email