246/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 27ης/16-11-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( μέσω  Τηλεδιάσκεψης).

Αρ. Απόφασης:  246/2020

Περίληψη: Ορισμός   εκπροσώπων   και   παροχή   εξουσιοδότησης   για   τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών καθώς και την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής.

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η  του μηνός Νοεμβρίου  έτους 2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή      Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   μέσω  Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 11737/12-11-2020, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  19 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Τσιόγκας Νικόλαος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Δομετίου Βασίλειος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 10. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 11. Λέγγας Μάρκος 12. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
13. Κατσιμπούλας Αντώνιος 14. Παπαγεωργίου Δημήτριος 15. Παπαβασιλείου Νικόλαος 16. Μπακόλιας Παναγιώτης  
17. Γαλάνης Βασίλειος 18.Χουσελάς  Ευάγγελος 19. Νανοπουλος Βασιλειος .  
         
ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Θελερίτης Γεώργιος 2.  Φιακάς Παναγιώτης 3.  Μυττάς Ιωάννης  
4. Aλεξόπουλος Βασίλειος 5. Συριάνος Κων/νος 6. Γκούμας Σταμάτιος 7. Μαστοράκης Δημήτριος  
8. Ρουμπέκας Γεώργιος        
         
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)      
 ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12. Σκούπας Α. (Μποζικών)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)  
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

 

17. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)  
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

30 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

31. . Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)  
32. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 33. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 34. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

35. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Λέγγας αποχώρησε μετά την συζήτηση του 10ο θέματος της Η.Δ.

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση   των πρακτικών.

Θέμα  5ο   

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Ορισμός   εκπροσώπων   και   παροχή   εξουσιοδότησης   για   τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών καθώς και την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 22-10-2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                        Κιάτο, 22 Οκτωβρίου 2020

Αριθ. πρωτ.: 10860                                                                                                                           

                                                                                                                                       ΠΡΟΣ

 • Δημοτικό Συμβούλιο

 

   Κοινοποίηση:

 • κ. Αντ/ρχο Οικονομικών

 

ΘΕΜΑ:  Ορισμός   εκπροσώπων   και   παροχή   εξουσιοδότησης   για   τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών καθώς και την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4647/2019 (Α’ 204) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις», «πάσης φύσεως λογαριασμοί των Ο.Τ.Α. σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανοίγονται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής». 

Με την υπ’ αριθ. 105/2020 Απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας, αποφάσισε το άνοιγμα λογαριασμών όψεως, πέραν των ήδη υπαρχόντων στις τράπεζες: Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. και στις τράπεζες: Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. και ALPHA BANK Α.Ε. και την παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Με έγγραφό της προς το Δήμο μας, η τράπεζα ALPHA BANK Α.Ε., ανέφερε ότι ειδικά για το ζήτημα της παροχής εξουσιοδοτήσεων για το χειρισμό του τραπεζικού λογαριασμού και των συναλλαγών που θα πραγματοποιούνται μέσω αυτού, χρειάζεται επιπλέον σχετική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, ήδη με την υπ’ αριθ. πρωτ. 13/9/3-1-2011 Απόφαση Δημάρχου, ορίσθηκε η τακτική υπάλληλος μας Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού, ως Δημοτική Ταμίας με τα καθήκοντα και τις ευθύνες που περιγράφονται αναλυτικά στο Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (Α’ 114) «περί Οικονομικής Διαχειρίσεως και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», αναπληρούμενη σε όλα τα καθήκοντά της σε περίπτωσης απουσίας ή κωλύματός της, από την επίσης τακτική υπάλληλό μας Χάϊδω Κλουτσινιώτη του Κωνσταντίνου του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού. Ήδη με την υπ’ αριθ. 5200/130/23-5-2018 Απόφαση Δημάρχου, ορίσθηκε ως Προϊσταμένη του νεοσυσταθένος με τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, Τμήματος Ταμείου, η ως άνω αναφερόμενη τακτική υπάλληλος Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού.

Προκειμένου λοιπόν να συνεχιστεί απρόσκοπτα και ομαλά η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Σικυωνίων, εισηγούμαστε:

 • Την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της τράπεζας ALPHA BANK A.E., για χρήση του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής e-banking (ALPHA BANK Α.Ε.) που διαθέτει, προκειμένου να πραγματοποιούνται από τα γραφεία της υπηρεσίας μας και από πιστοποιημένους και εξουσιοδοτημένους για το σκοπό αυτό χρήστες, τραπεζικές συναλλαγές από απόσταση με χρήση ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων και υποδομών, όπως ενδεικτικά είναι το διαδίκτυο (internet), το σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, εξουσιοδοτώντας παράλληλα το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλο για την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης.
 • Τον ορισμό και την εξουσιοδότηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Ταμείου και Δημοτική Ταμία Παναγιώτας Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού ως νόμιμου εκπροσώπου στους λογαριασμούς του Δήμου Σικυωνίων, για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται με την ως άνω αναφερόμενη τράπεζα και που απαιτούνται για την οικονομική διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων του δήμου, οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα είναι:

α) Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε αριθμό και είδος ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου και διαχείριση αυτών

β) παραλαβή μπλοκ επιταγών και χρήση αυτών

γ)  έντυπες  εντολές  του  δήμου  για  εκτέλεση  εμβασμάτων  και  πληρωμών  σε  προμηθευτές, πιστωτές, μισθωτούς, δημόσιους οργανισμούς – αρχές, ασφαλιστικά ταμεία κλπ δικαιούχους

δ) έντυπες εντολές του Δήμου για εκτέλεση μεταφοράς ποσών μεταξύ των ιδίων τραπεζικών λογαριασμών για λογιστική τακτοποίηση

ε) λήψη τραπεζικών επιστολών και εγγυήσεων

στ) χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών – ηλεκτρονικής τραπεζικής, για εισπράξεις, πληρωμές, μεταφορές ποσών, ενημέρωση κινήσεων των λογαριασμών

η) λήψη αντιγράφων κινήσεων λογαριασμών

και γενικά κάθε διενέργεια συναλλαγών που αφορά τους λογαριασμούς, που κινεί ο δήμος.

Αναπληρώτρια της ανωτέρω για όλες τις ως άνω αναφερόμενες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συναλλαγές, ορίζεται η επίσης τακτική υπάλληλός μας Χάϊδω Κλουτσινιώτη του Κωνσταντίνου του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού.

 

Ειδικότερα και όσον αφορά την υπογραφή επιταγών ποσού άνω των € 3.000,00 ορίζεται ως δεύτερο πρόσωπο που θα συνυπογράφει τις επιταγές αυτές και ο εκάστοτε Προϊστάμενος του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων.

 

 • Την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής e-banking της ALPHA BANK Α.Ε., από την Προϊσταμένη του Τμήματος Ταμείου και Δημοτική Ταμία Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού, η οποία με τη χρήση ή πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής της από το ως άνω αναφερόμενο σύστημα, θα δεσμεύει έγκυρα το δήμο σε όλες τις συναλλαγές του, πλην ενδεχόμενης αγοραπωλησίας μετοχών. Επίσης με τη χρήση ή πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής της από το ως άνω αναφερόμενο σύστημα θα εκπροσωπεί το Δήμο Σικυωνίων για τις εξής συναλλαγές:
  • Αλλαγή στοιχείων αλληλογραφίας
  • Αιτήσεις – τροποποιήσεις εντολών πάγιας εξόφλησης λογαριασμών (π.χ. Δ.Ε.Η., ΟΤΕ κλπ.)
  • Αιτήσεις για έκδοση νέου μπλοκ επιταγών
  • Αναλυτική κίνησης λογαριασμών (statesments)

Αναπληρώτρια της ανωτέρω για όλες τις ως άνω αναφερόμενες συναλλαγές, ορίζεται η επίσης τακτική υπάλληλός μας Χάϊδω Κλουτσινιώτη του Κωνσταντίνου του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού.

 • Αμφότερες οι ως άνω αναφερόμενες υπάλληλοί μας, εξουσιοδοτούνται όπως μεταβούν στην τράπεζα ALPHA BANK Α.Ε. και ζητήσουν την έκδοση στο όνομά τους, απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους από το ως άνω αναφερόμενο σύστημα e-banking για τη διενέργεια όλων των ως άνω αναφερόμενων συναλλαγών, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο που θα τους ζητηθεί.
 • Την παροχή εξουσιοδότησης στο Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δημοσθένη Βοϊδήλα του Γεωργίου του κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού Α’ βαθμού, προκειμένου να ενημερώνεται για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου στις ως άνω αναφερόμενες τράπεζες συνεργασίας, μη έχοντας δικαίωμα εισαγωγής και καταχώρισης λογαριασμών και γενικότερα κινήσεων επί των λογαριασμών που δεσμεύουν το Δήμο Σικυωνίων. Ο εν λόγω εξουσιοδοτείται επιπλέον, να υπογράφει επιστολές προς τα ως άνω αναφερόμενα τραπεζικά ιδρύματα, προκειμένου να λαμβάνει στοιχεία τόσο για την ενημέρωσή του όσο και για την ενημέρωση φυσικών ή νομικών προσώπων ή φορέων του Δημοσίου (π.χ. Ελεγκτικό Συνέδριο, Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ορκωτοί λογιστές – ελεγκτές κλπ.) που είναι εκ του νόμου επιφορτισμένοι για τον οικονομικό έλεγχο των Δήμων.

Ο Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών

    Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

             ΠΕ 1 Δ/κού / Α’

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • την από 22-10-2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών , -και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα     

 

Ε γ κ ρ ί ν ε ι ,τον Ορισμό   εκπροσώπων   και   την παροχή   εξουσιοδότησης   για   τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών καθώς και την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής, σύμφωνα με  την  από 22-10-2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  ως ακολούθως:

 

 1. Την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της τράπεζας ALPHA BANK A.E., για χρήση του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής e-banking (ALPHA BANK Α.Ε.) που διαθέτει, προκειμένου να πραγματοποιούνται από τα γραφεία της υπηρεσίας μας και από πιστοποιημένους και εξουσιοδοτημένους για το σκοπό αυτό χρήστες, τραπεζικές συναλλαγές από απόσταση με χρήση ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων και υποδομών, όπως ενδεικτικά είναι το διαδίκτυο (internet), το σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, εξουσιοδοτώντας παράλληλα το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλο για την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης.
 2. Ορίζει και εξουσιοδοτεί, την  Προϊσταμένη του Τμήματος Ταμείου και Δημοτική Ταμία κ.     

 Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού ως νόμιμου εκπροσώπου στους

λογαριασμούς του Δήμου Σικυωνίων, για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται με την ως άνω      αναφερόμενη τράπεζα και που απαιτούνται για την οικονομική διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων του δήμου, οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα είναι:

α) Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε αριθμό και είδος ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου και διαχείριση αυτών

β) παραλαβή μπλοκ επιταγών και χρήση αυτών

γ)  έντυπες  εντολές  του  δήμου  για  εκτέλεση  εμβασμάτων  και  πληρωμών  σε  προμηθευτές, πιστωτές, μισθωτούς, δημόσιους οργανισμούς – αρχές, ασφαλιστικά ταμεία κλπ δικαιούχους

δ) έντυπες εντολές του Δήμου για εκτέλεση μεταφοράς ποσών μεταξύ των ιδίων τραπεζικών λογαριασμών για λογιστική τακτοποίηση

ε) λήψη τραπεζικών επιστολών και εγγυήσεων

στ) χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών – ηλεκτρονικής τραπεζικής, για εισπράξεις, πληρωμές, μεταφορές ποσών, ενημέρωση κινήσεων των λογαριασμών

η) λήψη αντιγράφων κινήσεων λογαριασμών και γενικά κάθε διενέργεια συναλλαγών που αφορά τους λογαριασμούς, που κινεί ο δήμος.

Αναπληρώτρια της ανωτέρω,  για όλες τις ως άνω αναφερόμενες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συναλλαγές, ορίζεται η επίσης τακτική υπάλληλός μας κ. Χάϊδω Κλουτσινιώτη του Κωνσταντίνου του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού.

Ειδικότερα και όσον αφορά την υπογραφή επιταγών ποσού άνω των € 3.000,00 ορίζεται ως δεύτερο πρόσωπο που θα συνυπογράφει τις επιταγές αυτές και ο εκάστοτε Προϊστάμενος του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων.

 

 1. Την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής ebanking της ALPHA BANK Α.Ε., από την Προϊσταμένη του Τμήματος Ταμείου και Δημοτική Ταμία κ. Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού, η οποία με τη χρήση ή πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής της από το ως άνω αναφερόμενο σύστημα, θα δεσμεύει έγκυρα το δήμο σε όλες τις συναλλαγές του, πλην ενδεχόμενης αγοραπωλησίας μετοχών. Επίσης με τη χρήση ή πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής της από το ως άνω αναφερόμενο σύστημα θα εκπροσωπεί το Δήμο Σικυωνίων για τις εξής συναλλαγές:
  • Αλλαγή στοιχείων αλληλογραφίας
  • Αιτήσεις – τροποποιήσεις εντολών πάγιας εξόφλησης λογαριασμών (π.χ. Δ.Ε.Η., ΟΤΕ κλπ.)
  • Αιτήσεις για έκδοση νέου μπλοκ επιταγών
  • Αναλυτική κίνησης λογαριασμών (statesments)

   Αναπληρώτρια της ανωτέρω για όλες τις ως άνω αναφερόμενες συναλλαγές, ορίζεται η επίσης

τακτική υπάλληλός μας κ. Χάϊδω Κλουτσινιώτη του Κωνσταντίνου του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’

βαθμού.

 1. Αμφότερες οι ως άνω αναφερόμενες υπάλληλοί μας, εξουσιοδοτούνται όπως μεταβούν στην τράπεζα ALPHA BANK Α.Ε. και ζητήσουν την έκδοση στο όνομά τους, απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους από το ως άνω αναφερόμενο σύστημα ebanking για τη διενέργεια όλων των ως άνω αναφερόμενων συναλλαγών, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο που θα τους ζητηθεί.

 

 

 

5.Εξουσιοδοτεί, τον  Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών κ.  Δημοσθένη Βοϊδήλα του Γεωργίου του κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού Α’ βαθμού, προκειμένου να ενημερώνεται για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου στις ως άνω αναφερόμενες τράπεζες συνεργασίας, μη έχοντας δικαίωμα εισαγωγής και καταχώρισης λογαριασμών και γενικότερα κινήσεων επί των λογαριασμών που δεσμεύουν το Δήμο Σικυωνίων. Ο εν λόγω εξουσιοδοτείται επιπλέον, να υπογράφει επιστολές προς τα ως άνω αναφερόμενα τραπεζικά ιδρύματα, προκειμένου να λαμβάνει στοιχεία τόσο για την ενημέρωσή του όσο και για την ενημέρωση φυσικών ή νομικών προσώπων ή φορέων του Δημοσίου (π.χ. Ελεγκτικό Συνέδριο, Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ορκωτοί λογιστές – ελεγκτές κλπ.) που είναι εκ του νόμου επιφορτισμένοι για τον οικονομικό έλεγχο των Δήμων.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 246/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 16.11.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email