246/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 32ο/24-07-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 246/2018

 

Περίληψη: Περί αποδοχής δωρεάς από την εταιρεία «ECOELASTICA A.E.» για την κατασκευή τάπητα ασφαλείας στο Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Σχολείο Πασίου του Δήμου Σικυωνίων Νομού Κορινθίας

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7580/20-07-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 7ο

 

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Περί αποδοχής δωρεάς από την εταιρεία «ECOELASTICA A.E.» για την κατασκευή τάπητα ασφαλείας στο Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Σχολείο Πασίου του Δήμου Σικυωνίων Νομού Κορινθίας», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 33/2018 Απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων» από το πρακτικό της 11ης/20.07.2018 έκτακτης και κατεπείγουσας δημόσιας συνεδρίασης με ΑΔΑ:6ΣΚΙΟΚ3-ΦΘ5, η οποία έχει ως ακολούθως:

*********************************

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11/20-07-2018 έκτακτης και κατεπείγουσας δημόσιας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Αριθμός Απόφασης 33/2018

Θέμα: «Αποδοχή δωρεάς έργου κατασκευής τάπητα ασφαλείας από την εταιρεία «ECOELASTIKAA.E» στην σχολική μονάδα Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πασίου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 20 Ιουλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 223/19-07-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -7- δηλαδή:

                        ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                         ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                  1. Κουκουμέλης Γεώργιος
 2. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική                                     2. Τσαμαντά Ελένη
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων                                                       3. Παπαθανασίου Ελένη
 4. Πανάγου Αθανάσιος                                                          4. Ντρίμερης Δημήτριος
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Βυτινιώτης Αλέξιος
 7. Γεώργας Χρήστος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Αποδοχή δωρεάς έργου κατασκευής τάπητα ασφαλείας από την εταιρεία «ECOELASTIKAA.E στην σχολική μονάδα Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πασίου» και πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 1. Την από 18/7/2018 επιστολή της ECOELASTIKAA.Eη οποία έχει ως ακολούθως:
Αθήνα, 18/07/2018
Έδρα:

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Σωρού 14

151 25 Μαρούσι

Τηλ: 210 6128260 – 370

Fax: 210 6128659

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τηλ.: 2742360100

Πληροφορίες: Αλεξοπούλου Ιωάννα

Υπόψη: Προέδρου κου Ιωάννη Σωτηρόπουλο

Κοιν. Δημάρχου

Θέμα: «Πρόταση δωρεάς έργου κατασκευής τάπητα ασφαλείας

στο «ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ, ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»

Κύριοι,

Η ECOELASTIKA Α.Ε είναι ο επίσημος φορέας που έχει εγκριθεί από την Πολιτεία και συγκεκριμένα τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ) για τη διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων (http://www.eoan.gr/el/content/10/metacheirismena-elastika-ochimaton). Η αρχική έγκριση του συστήματος χορηγήθηκε, δυνάμει της ΥΑ 106157/7.7.2004 (ΦΕΚ 1145 Τεύχος Β’)και η ανανέωση της έγκρισης με την από 23.11.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΕΔΣΑΠ (Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων) ήδη Ε.Ο.ΑΝ (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης), η οποία διατηρείται σε ισχύ, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων άρθρου 3 της ΚΥΑ 39200/2015 (ΦΕΚ 2057/Β/18-9-2015) σε συνδυασμό με το άρθρο 2 της ίδιας απόφασης. (http://ecoelastika.gr/wp-content/uploads/Renewal_of_authorization_system_Ecoelastika_2011_2017_fixed.pdf).

Αποστολή της ECOELASTIKA είναι η διαχείριση των άχρηστων ελαστικών που απορρίπτονται στον Ελλαδικό χώρο με χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, λαμβανομένων υπόψη πρώτιστα περιβαλλοντικών και οικονομικών κριτηρίων.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης δράσεων κοινωνικής εταιρικής ευθύνης (http://eke.ecoelastika.gr/), η ECOELASTIKA πρόκειται να υλοποιήσει δωρεές κατασκευής ταπήτων ασφαλείας από ανακυκλωμένο ελαστικό, σε αυλές δημοσίων σχολείων. Το σύνολο των έργων θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από την εταιρεία μας.

Η επιλογή των σχολείων πραγματοποιήθηκε μετά από διαγωνισμό, ο οποίος δημοσιεύτηκε στη σελίδα μας στο facebook.com/ecoelastika. Κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης ή φορέας είχε τη δυνατότητα, από 05/05/2018 έως 03/06/2018, να δηλώσει δημόσια σχολεία, αναρτώντας συνοδευτικό φωτογραφικό υλικό. Στις 15/06/ αναρτήθηκαν στη σελίδα μας στο facebook τα σχολεία που επελέγησαν για την επόμενη φάση της κλήρωσης. Την ίδια ημέρα 15/06 διενεργήθηκε κλήρωση στα γραφεία της ECOELASTIKA, ενώπιον του Συμ/φου Αθηνών Κωνσταντίνου Δέδε. Από την κλήρωση αναδείχθηκε μεταξύ άλλων το παρακάτω σχολείο του Δήμου Σικυωνίων, Ν. Κορινθίας ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ, ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Στο παραπάνω σχολείο έχει μεταβεί ήδη, όπως γνωρίζετε, εξουσιοδοτημένος από την εταιρεία μας πολιτικός μηχανικός για την εκτίμηση του χώρου κατασκευής του τάπητα.

Ο τάπητας ασφαλείας θα κατασκευαστεί σε τμήμα επιφανείας 156,50 τμ της αυλής του σχολείου, όπως εμφαίνεται στο συνημμένο σκαρίφημα και θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 1177:2008, ΕΝ 1176-1:2017 (θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των ορίων αναφορικά με την περιεκτικότητα των υλικών σε επικίνδυνες ουσίες κεφ. 4.1.6) και ΕΝ 71-3. Ο ανάδοχος της ECOELASTIKA που θα κατασκευάσει το έργο θα διαθέτει πιστοποίηση εφαρμογής κατά ISO 9001: 2008.

Κατόπιν τούτων, εφόσον οι υπηρεσίες σας ενδιαφέρονται να αποδεχθούν την παραπάνω δωρεά, παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε καταρχήν το ενδιαφέρον σας και στη συνέχεια να μεριμνήσετε για την εισήγηση του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, με σκοπό να μας χορηγήσει έγκριση για την κατασκευή τάπητα ασφαλείας σύμφωνα με τα ανωτέρω, με αποκλειστική δαπάνη της ECOELASTIKA AE. Η έγκριση της Σχολικής Επιτροπής και η αποδοχή της δωρεάς από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου θα πρέπει να γίνει μέχρι τα τέλη Ιουλίου και πάντως το αργότερο μέχρι 03/08/2018. Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και οι εργασίες που συμφωνήθηκαν από τον μηχανικό, της ECOELASTIKA και του διευθυντή του σχολείου κύριο Παπουτσάκη Κωνσταντίνο, κατά την επίσκεψη στο χώρο του σχολείου, οι οποίες είναι: Αφαίρεση κρασπέδου και κατασκευή ομαλής ράμπας, εξομάλυνση υπάρχοντος δαπέδου.

Σε περίπτωση υπέρβασης της παραπάνω προθεσμίας, το παραπάνω σχολείο θα εξαιρεθεί από τα επιλεχθέντα σχολεία και θα επιλεγεί το πρώτο επιλαχόν σχολείο από την κλήρωση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας.

Για την ECOELASTIKA A.E.

Γεώργιος Μαυριάς

Γενικός Διευθυντής

(Τ.Υ.)

 1. Την από 19/7/2018 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας σχετικά με την πρόταση δωρεάς έργου κατασκευής τάπητα ασφαλείας στο Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Σχολείο Πασίου, Δ. Σικυωνίων, Ν. Κορινθίας, από την ECOELASTIKA Α.Ε.

                

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Γ. Γεννηματά 2

202 00, Κιάτο

Πληροφορίες: Κ. Πέππα

Τηλ. 27423-60104

Fax   27420-23562

Κιάτο, 19/07/2018  

                     ΠΡΟΣ: τη Σχολική Επιτροπή

                       του Δήμου Σικυωνίων

       ΚΟΙΝ.:   Οικονομική Επιτροπή

                 Δήμου Σικυωνίων

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

σχετικά με την πρόταση δωρεάς έργου κατασκευής τάπητα ασφαλείας στο Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Σχολείο Πασίου, Δ. Σικυωνίων, Ν. Κορινθίας, από την ECOELASTIKA Α.Ε.

Κατόπιν του υπ’ αρ. 7478/19.7.2018 εγγράφου της εταιρείας ECOELASTIKA Α.Ε. προς τη Σχολική Επιτροπή Α’Βάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Σικυωνίων, με το οποίο δηλώνει την πρόθεσή της να προβεί σε δωρεά κατασκευής τάπητα ασφαλείας από ανακυκλωμένο ελαστικό στην αυλή του Νηπιαγωγείου & Δημοτικού Σχολείου Πασίου, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο, ο τάπητας ασφαλείας θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 1177:2008, ΕΝ 1176-1:2017 και ΕΝ 71-3, γεγονός που τον καθιστά κατάλληλο ως δάπεδο ασφαλείας παιχνιδότοπων, ικανό να αποσβένει τις κρούσεις που προκαλούνται από πτώση των παιδιών στο έδαφος. Τα συγκεκριμένα πρότυπα εφαρμόζονται και στα δάπεδα ασφαλείας παιδικών χαρών και το πάχος τους ποικίλει, ανάλογα με το κρίσιμο ύψος πτώσης του εκάστοτε οργάνου.

Βάσει του ιδίου εγγράφου, ο κατασκευαστής του έργου θα διαθέτει πιστοποίηση εφαρμογής κατά ISO 9001:2008. Το εν λόγω σύστημα διαχείρισης ποιότητας ορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε το τελικό προϊόν ή/και υπηρεσία να κρίνεται ικανοποιητικό τόσο από τους πελάτες της όσο και από τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, εξασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα της κατασκευής.

Κατόπιν τούτων, θεωρούμε ότι η κατασκευή του έργου με τις προαναφερθείσες προδιαγραφές καλύπτει τις απαιτήσεις ασφαλείας και ποιότητας που είναι απαραίτητες για τον συγκεκριμένο σχολικό χώρο.

                

 

 

 

Ο Προϊστάμενος

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΠΕ3

(Τ.Υ.)

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του και αφού έλαβε υπόψη:

 • Την       από 18/7/2018 επιστολή της ECOELASTIKA       A.E &
 • Την από 19/7/2018 Εισήγηση       της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας σχετικά με την πρόταση δωρεάς έργου κατασκευής τάπητα ασφαλείας στο Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Σχολείο Πασίου, Δ. Σικυωνίων, Ν. Κορινθίας, από την ECOELASTIKA Α.Ε.

Αποφασίζει ομόφωνα

 1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
 2. Αποδέχεται τη δωρεά έργου κατασκευής τάπητα ασφαλείας από την Εταιρεία ECOELASTIKAA.E στην σχολική μονάδα Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πασίου       σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.
 3. Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή και στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων για τις δικές τους ενέργειες.
 4. Η παρούσα Απόφαση και Ευχαριστήρια Επιστολή αποστέλλεται στην Εταιρεία ECOELASTIKAA.E.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 33/2018 και υπογράφεται ως έπεται.

                                        Ο Πρόεδρος                                                             Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Μπουζιάνη -Τσαντίλα Βασιλική
 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 3. Γεώργας Χρήστος
 4. Πανάγου Αθανάσιος
 5. Βυτινιώτης Αλέξιος
 6. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20-7-2018

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

(Τ.Υ.)

*********************************

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. η του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την υπ’ αριθμ. 33/2018 Απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων» καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 33/2018 Απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων», όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης.

Β. Αποδέχεται τη δωρεά έργου κατασκευής τάπητα ασφαλείας από την εταιρεία «ECOELASTIKAA.E.» στην σχολική μονάδα Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πασίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 246/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 25-07-2018

Print Friendly, PDF & Email