245/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

29ης/21.09.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 245/2021   Γ’ προ ημερησίας διάταξης

Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης

του επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων,

για την εκτέλεση του ενταγμένου έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 21η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                               κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11813/17.09.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες: -Σταματόπουλος Σπυριδων -Τσολάκος Γεώργιος -Σώκος Δημήτριος -Ρουμπέκας Γεώργιος
  -Ζάρκος Δημήτριος -Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
απόντες: 1.            -Λέγγας Μάρκος   1.  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

Ακολούθως ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 19/09/2021 εισήγηση του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής που ακολουθεί,

 

Έχοντας Υπόψη:

 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 49 «Αναπτυξιακά δάνεια Ο.Τ.Α., συνδέσμων δήμων και νομικών προσώπων Ο.Τ.Α.» του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/τ.Α’) με την οποία ορίζεται ότι: «Για τη συνομολόγηση δανείων μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, των συνδέσμων δήμων και των νομικών προσώπων Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, η εξυπηρέτηση των οποίων, ανεξαρτήτως εκχώρησης εσόδων εκ μέρους των δικαιούχων, καθώς και η κάλυψη των κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησης, χρηματοδοτούνται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Υπουργείων, δεν εφαρμόζονται η παρ. 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), και το π.δ. 169/2013 (Α’ 272). Κατόπιν έκδοσης της σχετικής απόφασης χορήγησης του δανείου στον δικαιούχο φορέα από το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και για τη σύναψη αυτού, απαιτείται απόφαση αποδοχής των όρων του μόνο από την οικονομική επιτροπή του Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού, ή από το διοικητικό συμβούλιο στην περίπτωση συνδέσμου δήμων ή νομικού προσώπου Ο.Τ.Α., κατά παρέκκλιση του άρθρου 176 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114). Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής που ακολουθεί για τη σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α., αποτελεί δεσμευτική εισήγηση προς το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο.»
 2. Την αριθμ. 22766/2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”» (ΦΕΚ 1386/τ.Β’), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρίθμ. 6302/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1399/τ.Β’), σύμφωνα με την οποία καταρτίστηκε το νέο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης για τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, Συνδέσμους Δήμων καθώς και τα νομικά πρόσωπα ΟΤΑ, με το συμβολικό όνομα «Αντώνης Τρίτσης» και καθορίστηκαν ο σκοπός, οι στόχοι, οι άξονες προτεραιότητας, η διάρκεια και οι πόροι του προγράμματος, ο φορέας διαχείρισης του Προγράμματος, η διαδικασία υποβολής αιτημάτων,  τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησής τους, οι όροι και τα δικαιολογητικά χορήγησης των δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ο τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την αποπληρωμή των δανείων, τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την αποπληρωμή των δανείων από το ΠΔΕ και λοιπά ζητήματα διαχείρισης του Προγράμματος.
 3. Κατά την έννοια των διατάξεων που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω ΚΥΑ, για τη σύναψη δανειακής σύμβασης μεταξύ ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» δεν ακολουθείται η συνήθης διαδικασία συνομολόγησης δανείου που περιγράφεται στις διατάξεις των άρθρων 176 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ.Α’)  και 264 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’), αφού οι σύμβαση αυτή, οι βασικοί όροι της οποίας (μεταξύ ατών ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός που χορηγεί το δάνειο, η διαδικασία χορήγησης και οι όροι αποπληρωμής) προδιαγράφονται από το νόμο και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεις αποσκοπεί στην υλοποίηση της χρηματοδοτικής συνδρομής από το Υπουργείο Εσωτερικών των δράσεων που έχουν ενταχθεί μετά από πρόταση των ενδιαφερομένων ΟΤΑ στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και εξυπηρετείται κατ’ αρχήν από πιστώσεις του Υπουργείου χωρίς επιβάρυνση του ίδιου του ΟΤΑ. Κατά τούτο, η προβλεπόμενη στο άρθρο 72 του Ν.3852/2010 γνωμοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εκτιμάται η ανάγκη σύναψης του δανείου και καταρτίζονται οι όροι της σύμβασης, επομένως αφορά σε ζητήματα που ήδη ρυθμίζονται από το πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Αντώνης Τρίστης» δεν αποτελεί ουσιώδη τύπο της σύναψης του δανείου αυτού και η έλλειψή της δεν συνιστά ουσιώδη πλημμέλεια της διαδικασίας σύναψης του δανείου.
 4. Την αριθμ. 736/2019 Απόφαση του Τμήματος VI του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην οποία μεταξύ άλλων κρίθηκε και η μη αναγκαιότητα λήψεως απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη σύναψη δανείου μεταξύ του ΟΤΑ και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», διότι τα ζητήματα που αφορούν στην υπόψη σύναψη δανειακής σύμβασης ρυθμίζονται ήδη από το εν λόγω Πρόγραμμα.
 5. Την με Α.Π.: 14575/24.07.2020 (ΑΔΑ:9Η5746ΜΤΛ6-ΓΥ3) Πρόσκληση ΑΤ05, του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία» και όπως τροποποιήθηκε με την με Α.Π.: 5444/29.03.2021 (ΑΔΑ:69ΛΩ46ΜΤΛ6-Ψ0Γ) 2η Τροποποίηση και την με  Α.Π.: 6563/13.04.2021 (ΑΔΑ:ΕΨΧ346ΜΤΛ6-Β92) 3η Τροποποίηση, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και δη στον Άξονα Προτεραιότητας  «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών».
 6. Την αριθμ. 114/2021 (ΑΔΑ: ΩΜ7ΣΩ1Θ-67Α) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης της 256/2020 απόφασης ΟΕ με θέμα: Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητας ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» του ΥΠΕΣ και υποβολή της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ05 (9Η574646ΜΤΛ6-ΓΥ3).
 7. Την με Α.Π.:10624/16.10.2020 και όπως αυτή τροποποιήθηκε με Α.Π.: 4761/17.05.2021, Αίτηση Χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων, στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Α.Π. «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» της Πρόσκλησης ΑΤ05 με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία», καθώς και το από 16.10.2020 Τεχνικό Δελτίο Έργου που την συνοδεύει και ακολούθως τροποποιήθηκε στις 17.05.2021. 
 8. Την με Α.Π.: 19568/04.06.2021 Απόφασης Ένταξης (ΑΔΑ:Ψ3ΔΙ46ΜΤΛ6-Ι9Σ) Απόφαση του αν. Υπουργού Εσωτερικών  περί Ένταξης του Έργου με τίτλο  «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Δήμου Σικυωνίων», στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 2.786.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), στην οποία αναφέρεται ότι:

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

 1. Την υπ’ αριθμ. 151/2021 (ΑΔΑ: 6Ψ61Ω1Θ-ΕΒΖ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Αποδοχής Της α.π.: 19568/04.06.2021 απόφασης ένταξης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
 2. Το με Α.Π.: 64846/26.07.2021 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι,
 3. το Διοικητικό του Συμβούλιο του Τ.Π. και Δανείων με την υπ’ αριθμ. 3744-3-22.07.2021 απόφασή του (ΑΔΑ: ΩΔΝΝ469ΗΗ7-Κ6Φ), αφού έλαβε υπόψη του :

 

Α. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο

 • Το Π.Δ . 95/1996 (Α΄ 76) Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
 • Το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 3965/18-05-2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρ/κων και Δανείων» (ΦΕΚ113/τ.Α΄/18-5-2011).
 • Την υπ΄ αριθ. 2/23510/0094/9-4-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κανονισμός του Τ.Π. και Δανείων» κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 3965/2011.
 • Το Π.Δ. 169/2013 περί «Ρύθμισης θεμάτων χορήγησης δανείων σε Ο.Τ.Α. και σε άλλους φορείς από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (ΦΕΚ 272/τ. Α΄/13-12-2013), όπως συμπληρώθηκε με το υπ’ αρίθμ. 2/24-12-2014 ΠΔ [ΦΕΚ2/Α/9-1-2015 και ισχύει.
 • Το άρθρο 44 της από 30-3-2020 ΠΝΠ «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», (ΦΕΚ 75/τ. Α΄/30-3-2020), όπως κυρώθηκε με το άρ. 1 του ν. 4684/25-4-2020 (ΦΕΚ 86/τ.Α’/25-4-2020), που αντικατέστησε το άρθρο 69 του ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201/ τ. Α’/22-12-2017).
 • Την με αρ. 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 1386/B/14-4-2020) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης».
 • Την υπ΄αρίθμ. 3719/7Α/1-10-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρ/κων και Δανείων περί καθορισμού των όρων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη συνομολόγηση δανείων ΟΤΑ [Α’ & Β’ βαθμού], Συνδέσμων Δήμων & ΝΠΔΔ των Ο.Τ.Α, μέσω του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και την με αρ. 3724/18/17-12-2020 απόφαση του Δ.Σ του Τ.Π και Δανείων περί τροποποίησης της, ως προς το επιτόκιο  χορήγησης επενδυτικών δανείων προς τους δικαιούχους ΟΤΑ [Α’ & Β’ βαθμού], Συνδέσμους Δήμων & ΝΠΔΔ των Ο.Τ.Α, μέσω των παρ. 2α και 2β  του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201/ τ. Α’/22-12-2017), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 της από 30-3-2020 ΠΝΠ «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», (ΦΕΚ 75/τ. Α΄/30-3-2020), που κυρώθηκε με το άρ. 1 του ν. 4684/25-4-2020 (ΦΕΚ 86/τ.Α’/25-4-2020) του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

 

Β. Την υπ’ αριθμ.  19568/2020 – 4/6/2021 (ΑΔΑ: Ψ3ΔΙ46ΜΤΛ6-Ι9Σ) απόφαση ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών.

Γ.  Την υφιστάμενη δανειακή κατάσταση του δικαιούχου. 

Ενέκρινε τη χορήγηση επενδυτικού δανείου στο φορέα σας, συνολικού ποσού € 2.786.200,00, για την εκτέλεση έργου « Βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών
Δήμου Σικυωνίων », ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης:

  Α] κατά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό     € 1.393.100,00
  Β] κατά 50% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων, ποσό                                 € 1.393.100,00

           

 

 

              με τους παρακάτω ειδικότερους όρους :

 1. Επιτόκιο χορήγησης:
 • Σταθερό (ενδεικτικό) 1,91% για το 50% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, καθώς το ακριβές επιτόκιο από πόρους της ΕΤΕπ θα καθορίζεται κατά την ανάληψη του ποσού από την ΕΤΕπ.
 • Σταθερό επιτόκιο 3,10% , για το 50% από το Τ.Π και Δανείων , ανεξάρτητα από το χρόνο συνομολόγησης καθώς αφορά στην εφαρμογή ενός ενιαίου προγράμματος χρηματοδότησης που αποπληρώνεται από το Π.Δ.Ε.
 1. Διάρκεια εξόφλησης του δανείου : 15 χρόνια, με έναρξη εξυπηρέτησης την 1/1 του επομένου της ολοκλήρωσης του έργου ή της προμήθειας έτους, όπως προκύπτει από την σύμβαση ανάθεσης του έργου ή της προμήθειας.
 2. Τοκοχρεολυτική δόση :

Ενδεικτική Συνολική Ετήσια τοκοχρεολυτική δόση:  € 112.045,34  

                                  

α)  € 53.625,80  Ενδεικτική εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 50% του ποσού του δανείου που θα προέλθει από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
β)  € 58.419,53  Σταθερή εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 50% του ποσού του δανείου που θα προέλθει από πόρους του Τ.Π. & Δανείων.

 

 1. Ενδιάμεσοι τόκοι:

Για κάθε ποσό δανείου που θα εκταμιεύεται πριν την ολοκλήρωση του έργου – προμήθειας – μελέτης, θα καταβάλλεται αντίστοιχα για κάθε εξάμηνο ο απλός καθαρός τόκος που αναλογεί στο αναληφθέν ποσό από την ημερομηνία της εκταμίευσης μέχρι την 31/12 του έτους ολοκλήρωσης του έργου – προμήθειας – μελέτης.

 

 1. Ασφάλεια δανείου:

Στις δανειακές συμβάσεις περιλαμβάνεται ρήτρα εκχώρησης εσόδων εκ μέρους του δικαιούχου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε περίπτωση μη ορθής και σύννομης χρήσης των πόρων του προγράμματος (σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2  του άρθρου 11 της υπ’αρίθμ. 22766/9-4-2020 ΚΥΑ). Ειδικότερα : 

 «Ο Δήμος εκχωρεί  στο «Τ.Π. & Δανείων», από σήμερα και για όλη την διάρκεια του δανείου από όλα γενικά τα έσοδα του «Δήμου» και κατά προτεραιότητα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους  (ΚΑΠ) αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι κατά περίπτωση ειδικές ρυθμίσεις των άρθρων 113 παρ.6 περ.β΄του ν.1892/1990 και 34 του ν.3697/2008 που ορίζουν τα ποσοστά της υποχρεωτικής τους δέσμευσης για την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών, τακτικά και έκτακτα, από οποιαδήποτε πηγή και αιτία παρόντα και μελλοντικά, τις προσόδους του, τα μισθώματα τις προς αυτόν χρηματικές παροχές και επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο ή τρίτους, παρούσες και μελλοντικές εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 176 του ν.3463/2006  όπως το τρίτο και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τα άρθρα 36 παρ.3 του ν.3801/2009 και 45 παρ.3 του ν.3731/2008 αντίστοιχα, και το «Τ.Π&Δανείων» δικαιούται να εισπράττει το σύνολο του ποσού που έχει εκταμιευτεί προς αυτόν από το συνομολογηθέν δάνειο, ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν αποδοθεί από το ΠΔΕ για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων του, καθώς και το σύνολο του ποσού που αφορά σε κάθε είδους έξοδα και λοιπές δαπάνες συνομολόγησης και εξόφληση του δανείου αυτού, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παρ.1 του άρθ.11 της υπ΄αριθμ. 22766/2020 Κ.Υ.Α. για την εξόφληση του συνόλου των οφειλών του προς του Τ.Π & Δανείων».

 

 1. Πρόσθετη ασφάλεια δανείου :

Για Πρόσθετη ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, έξοδα κλπ, ο «Δανειολήπτης» σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου του Έργου, εκχωρεί στο  «Τ. Π. & Δανείων»  έως την ολοκλήρωση και το κλείσιμο του Έργου, όλες τις αξιώσεις του που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από τη σύμβαση ανάθεσής του Έργου/Προμήθειας και ειδικότερα την εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως.

 

 1. Δικαιώματα : € 3.000,00, τα οποία αναλύονται ειδικότερα ως εξής: α) αμοιβή για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, έλεγχο και αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων € 1.000,00, β) έξοδα για διαδικασία έγκρισης € 1.000,00, γ) δαπάνες για τον οικονομικό και νομικό έλεγχο των εξασφαλίσεων των δανείων € 1.000,00. Η κάλυψη κάθε είδους εξόδου και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησης γίνεται από το Εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [Π.Δ.Ε].

 

ΙΙ.     Και εξουσιοδοτεί το νόμιμο εκπρόσωπό του  (ονοματεπώνυμο) για την υπογραφή του δανειστικού  συμβολαίου.

 

 1. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μας γνωστοποιείται ότι για να αποσταλεί στον Δήμο Σικυωνίων σχέδιο δανειστικού συμβολαίου στο ποσό της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π. και Δανείων, για τον απαιτούμενο από το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 278 του Ν.3852/2010, πρέπει να αποσταλεί απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα, ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων περί αποδοχής των ως άνω όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του δανείου, καθώς και το έγγραφο με το οποίο η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

 1. Την λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων που μνημονεύονται στο με Α.Π. 64846/26.07.2021 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αφορούν στην έγκριση χορήγησης επενδυτικού δανείου στο Δήμο Σικυωνίων από ιδίους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων συνολικού ποσού € 2.786.200,00 για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών Δήμου Σικυωνίων», ενταγμένου  στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

 

 1. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου, ο οποίος νομίμως εκπροσωπεί τον Δήμο, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου που απαιτείται για την χορήγηση του υπόψη επενδυτικού δανείου.

 

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ 38 Προσωπικό Η/Υ

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
 • την 29/2021 (Ψ43ΑΟΚΣ8-Δ7Ο) απόφαση ΝΠΔΔ
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Β. Αποδέχεται τους όρους & προϋποθέσεις  που μνημονεύονται στο υπ’ αριθμ. 64846/26.07.2021 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και αφορούν στην έγκριση χορήγησης επενδυτικού δανείου στο Δήμο Σικυωνίων από ιδίους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, συνολικού ποσού € 2.786.200,00 για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ενταγμένου  στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και αναλυτικά,

 

 1. Επιτόκιο χορήγησης:
 • Σταθερό (ενδεικτικό) 1,91% για το 50% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, καθώς το ακριβές επιτόκιο από πόρους της ΕΤΕπ θα καθορίζεται κατά την ανάληψη του ποσού από την ΕΤΕπ.
 • Σταθερό επιτόκιο 3,10% , για το 50% από το Τ.Π και Δανείων , ανεξάρτητα από το χρόνο συνομολόγησης καθώς αφορά στην εφαρμογή ενός ενιαίου προγράμματος χρηματοδότησης που αποπληρώνεται από το Π.Δ.Ε.
 1. Διάρκεια εξόφλησης του δανείου :

15 χρόνια, με έναρξη εξυπηρέτησης την 1/1 του επομένου της ολοκλήρωσης του έργου ή της προμήθειας έτους, όπως προκύπτει από την  σύμβαση ανάθεσης του έργου ή της προμήθειας.

 1. Τοκοχρεολυτική δόση :

Ενδεικτική Συνολική Ετήσια τοκοχρεολυτική δόση:  € 112.045,34

α)  € 53.625,80 Ενδεικτική εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 50% του ποσού του δανείου που θα προέλθει από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
β)  € 58.419,53  Σταθερή εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 50% του ποσού του δανείου που θα προέλθει από πόρους του Τ.Π. & Δανείων.
 1. Ενδιάμεσοι τόκοι:

Για κάθε ποσό δανείου που θα εκταμιεύεται πριν την ολοκλήρωση του έργου – προμήθειας – μελέτης, θα καταβάλλεται αντίστοιχα για κάθε εξάμηνο ο απλός καθαρός τόκος που αναλογεί στο αναληφθέν ποσό από την ημερομηνία της εκταμίευσης μέχρι την 31/12 του έτους ολοκλήρωσης του έργου – προμήθειας – μελέτης.

 1. Ασφάλεια δανείου:

Στις δανειακές συμβάσεις περιλαμβάνεται ρήτρα εκχώρησης εσόδων εκ μέρους του δικαιούχου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε περίπτωση μη ορθής και σύννομης χρήσης των πόρων του προγράμματος (σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2  του άρθρου 11 της υπ’αρίθμ. 22766/9-4-2020 ΚΥΑ). Ειδικότερα :

«Ο Δήμος εκχωρεί  στο «Τ.Π. & Δανείων», από σήμερα και για όλη την διάρκεια του δανείου από όλα γενικά τα έσοδα του «Δήμου» και κατά προτεραιότητα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους  (ΚΑΠ) αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι κατά περίπτωση ειδικές ρυθμίσεις των άρθρων 113 παρ.6 περ.β΄του ν.1892/1990 και 34 του ν.3697/2008 που ορίζουν τα ποσοστά της υποχρεωτικής τους δέσμευσης για την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών, τακτικά και έκτακτα, από οποιαδήποτε πηγή και αιτία παρόντα και μελλοντικά, τις προσόδους του, τα μισθώματα τις προς αυτόν χρηματικές παροχές και επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο ή τρίτους, παρούσες και μελλοντικές εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 176 του ν.3463/2006  όπως το τρίτο και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τα άρθρα 36 παρ.3 του ν.3801/2009 και 45 παρ.3 του ν.3731/2008 αντίστοιχα, και το «Τ.Π&Δανείων» δικαιούται να εισπράττει το σύνολο του ποσού που έχει εκταμιευτεί προς αυτόν από το συνομολογηθέν δάνειο, ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν αποδοθεί από το ΠΔΕ για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων του, καθώς και το σύνολο του ποσού που αφορά σε κάθε είδους έξοδα και λοιπές δαπάνες συνομολόγησης και εξόφληση του δανείου αυτού, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παρ.1 του άρθ.11 της υπ΄αριθμ. 22766/2020 Κ.Υ.Α. για την εξόφληση του συνόλου των οφειλών του προς του Τ.Π & Δανείων».

 

 1. Πρόσθετη ασφάλεια δανείου :

Για Πρόσθετη ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, έξοδα κλπ, ο «Δανειολήπτης» σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου του Έργου, εκχωρεί στο  «Τ. Π. & Δανείων»  έως την ολοκλήρωση και το κλείσιμο του Έργου, όλες τις αξιώσεις του που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από τη σύμβαση ανάθεσής του Έργου/Προμήθειας και ειδικότερα την εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως.

 1. Δικαιώματα : € 3.000,00 τα οποία αναλύονται ειδικότερα ως εξής:

α) αμοιβή για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, έλεγχο & αξιολόγηση των οικ/κων στοιχείων €1.000,00 και

β) έξοδα για διαδικασία έγκρισης € 1.000,00, γ) δαπάνες για τον οικονομικό και νομικό έλεγχο των εξασφαλίσεων των δανείων € 1.000,00.  Η κάλυψη κάθε είδους εξόδου και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησης γίνεται από το Εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [Π.Δ.Ε].

 

Γ. Εξουσιοδοτεί  το Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Σικυωνίων, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου που απαιτείται για την χορήγηση του επενδυτικού δανείου.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 245/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21.09.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email