245/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

24/14.09.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 245/2020   Θέμα: Οικονομικές Καταστάσεις εκτέλεσης π/υ Α’ & Β’ τριμήνου 2020 του ΝΠΔΔ «η Μηκώνη».

το Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ  συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8826/10.09.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Ζάρκος Δημήτριος 4.Τσολάκος Γεώργιος
  5. Σωτηρόπουλος Ι. 6.Λέγγας Μάρκος    
απόντες : 1.Ρουμπέκας Γεώρ.      

 

12ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Οικονομικές Καταστάσεις εκτέλεσης π/υ Α’ & Β’ τριμήνου 2020 του ΝΠΔΔ «η Μηκώνη».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών :

1] την αρ. πρωτ. 571/28.07.2020 εισηγητική έκθεση Ά & ΄Β τριμήνου 2020 για την εκτέλεση του π/υ του ΝΠΔΔ  «η Μηκώνη».

2] την 18/10.08.2020 (ΨΚΣ1ΟΚΣ8-Χ2Β) απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «η Μηκώνη» με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω έκθεση.

 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • τα ανωτέρω συνημμένα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του Λέγγα Μάρκου

 

Ελέγχει & Εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις εκτέλεσης π/υ Α’ & Β’ τριμήνου 2020                                            του ΝΠΔΔ «η Μηκώνη» όπως προελέγχτηκαν και παρουσιάζονται στην 18/10.08.2020 (ΨΚΣ1ΟΚΣ8-Χ2Β) απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ και την 571/28.07.2020 εισηγητική έκθεση, και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης, ως έχουν συνταχθεί & υπογραφεί αρμοδίως.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 245/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.09.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email