245/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 27ης/16-11-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( μέσω  Τηλεδιάσκεψης).

Αρ. Απόφασης:  245/2020

Περίληψη: Καθορισμός Τρόπου Λειτουργίας  «Λαϊκής Αγοράς Δήμου Σικυωνίων»  λόγω Covid 19,   (αριθ. 24/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η  του μηνός Νοεμβρίου  έτους 2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή      Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   μέσω  Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 11737/12-11-2020, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  19 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Τσιόγκας Νικόλαος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Δομετίου Βασίλειος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 10. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 11. Λέγγας Μάρκος 12. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
13. Κατσιμπούλας Αντώνιος 14. Παπαγεωργίου Δημήτριος 15. Παπαβασιλείου Νικόλαος 16. Μπακόλιας Παναγιώτης  
17. Γαλάνης Βασίλειος 18.Χουσελάς  Ευάγγελος 19. Νανοπουλος Βασιλειος .  
         
ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Θελερίτης Γεώργιος 2.  Φιακάς Παναγιώτης 3.  Μυττάς Ιωάννης  
4. Aλεξόπουλος Βασίλειος 5. Συριάνος Κων/νος 6. Γκούμας Σταμάτιος 7. Μαστοράκης Δημήτριος  
8. Ρουμπέκας Γεώργιος        
         
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)      
 ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12. Σκούπας Α. (Μποζικών)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)  
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

 

17. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)  
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

30 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

31. . Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)  
32. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 33. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 34. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

35. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Λέγγας αποχώρησε μετά την συζήτηση του 10ο θέματος της Η.Δ.

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση   των πρακτικών.

Θέμα  5ο   

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Καθορισμός Τρόπου Λειτουργίας  «Λαϊκής Αγοράς Δήμου Σικυωνίων»  λόγω Covid 19, (αριθ. 24/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής),  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 24/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως ακολούθως :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   11    /  10  –  11  –   2020

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    24  /  2020

 

ΘΕΜΑ: 2ΟΝ    ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Καθορισμός λειτουργίας λαϊκής αγοράς  Δ. Σικυωνίων

λόγω Covid-19) .»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    10ην  Νοεμβρίου  του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα 10:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σταματόπουλου  Σπυρίδωνα (Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και νυν  Δημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  11418/6-11-2020  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος  (Πρόεδρος)                                             1.-  Βασιλική Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

2.- Δημήτριος  Σώκος            (Αντιπρόεδρος)                                          2.- Σταμάτιος Γκούμας                       (Μέλος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος     (Μέλος)                                                  3.- Αντώνιος    Κατσιμπούλας           (Μέλος)

4.- Κων/νος     Σαρχάνης            (Μέλος)

 

Στη  συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν και οι πρόεδροι των Κοινοτήτων 1.- Σικυώνος (Κιάτου) κ. Λεονάρδου Αναστάσιος, 2.- Καλλιάνων κ. Σελέκος  Κων/νος και  3.- Κυλλήνης κ. Δρόλιας  Πανταζής –Παντελής και δεν παρευρέθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   2ον    ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  προ των θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι,  έχουμε ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης  στην παρούσα συνεδρίαση λόγω  αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού με θέμα «Περί  τροποποίησης κανονισμού λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Δήμου Σικυωνίων»

Ακολούθως  η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ομόφωνα αποδέχθηκε  την συζήτηση του παραπάνω θέματος  εκτός ημερήσιας διάταξης βάση των σχετικών διατάξεων  της παρ. 7  του άρθρου 67   του Ν. 3852/2010.

Στη   συνέχεια ο  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ον θέμα  της εκτός ημερήσιας διάταξης, για  την τροποποίηση του  κανονισμού λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Δήμου Σικυωνίων στην Κοινότητα Σικυώνος-Κιάτου,  ανέφερε τα εξής:

Το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, μας υπέβαλε το υπ’ αριθ. 11536/10-11-2020 σχετικό έγγραφό του που έχει ως εξής:

 

TMHMA ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμ. Πρωτ.  11536/10.11.2020

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Προς:  κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κοινοποίηση: 1) κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

 • κ. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
 • κ. Γενικό Γραμματέα

 

Θέμα: «.Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας  Λαϊκής  Αγοράς  Δήμου  Σικυωνίων ».

 

Σχετ.:   Δ1α/Γ.Π.οικ.69863/02-11-2020 Κ.Υ.Α. με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω, διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ 4829 Β΄),

Στο πλαίσιο των έκτακτων  μέτρων  αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού

σύμφωνα  με την  παραπάνω  σχετική Κ.Υ.Α.  κρίνεται  αναγκαία για προληπτικούς λόγους  προστασίας της δημόσιας υγείας και περιορισμού της διάδοσης του Covid-19 και προκειμένου να εξασφαλιστεί η δραστηριοποίηση όλων των παραγωγών και όλων των εμπόρων που δικαιούνται να συμμετέχουν σε λαϊκές αγορές ,  επιβάλλεται  άμεσα  η προσωρινή τροποποίηση των όρων του Κανονισμού Λειτουργίας της  Λαϊκής Αγοράς , για  όσο χρονικό  διάστημα  θα ισχύουν τα έκτακτα  μέτρα .

Σύμφωνα με τα παραπάνω  η υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Σικυωνίων προτείνεται να λειτουργήσει από  το  Σάββατο 14  Νοεμβρίου 2020  και  μέχρι την οριστική άρση των έκτακτων μέτρων, με τους εξής όρους:

 • όλοι οι πωλητές  θα αναπτύσσουν έναν πάγκο  αυστηρά  στα  τρία  μέτρα
 • η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων ορίζεται στα πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο               χώρο κενό  και ελεύθερο από αντικείμενα
 • ορίζεται απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων  με υποχρεωτική χρήση  μάσκας για όλους (πωλητές, καταναλωτές, κοινό).

Κιάτο 9 Νοεμβρίου 2020

Ο αρμόδιος υπάλληλος

Ευάγγελος  Σκούρας

Επόπτης Λαϊκής αγοράς

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-  Τις σχετικές διατάξεις της παρ. 1ε  του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006.

3.-  Την  υπ’ αριθ. 11536/10-11-2020  εισήγηση  του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

4.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     O  μ  ό φ ω ν  α

 1.- Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

 

 2.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί  θετικά και  εγκρίνει  όπως  η υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Σικυωνίων προτείνεται να λειτουργήσει από  το  Σάββατο 14  Νοεμβρίου 2020  και  μέχρι την οριστική άρση των έκτακτων μέτρων, με τους εξής όρους:

 • όλοι οι πωλητές  θα αναπτύσσουν έναν πάγκο  αυστηρά  στα  τρία  μέτρα.
 • η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων ορίζεται στα πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο               χώρο κενό  και ελεύθερο από αντικείμενα.
 • ορίζεται απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων  με υποχρεωτική χρήση  μάσκας για όλους (πωλητές, καταναλωτές, κοινό).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     24 / 2020    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  10-11-2020

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • την με αριθ. πρωτ. 11536/10-11-2020 εισήγηση του αρμοδίου υπαλλήλου  , -και
 • την αριθ. 24/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα     

 

Καθορίζει, τον τρόπο λειτουργίας  της «Λαϊκής Αγοράς» του Δήμου Σικυωνίων,   λόγω των

εκτάκτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του Covid 19 και την προστασία της δημόσιας υγείας σύμφωνα με την Δ1α/Γ.Π.οικ.69863/02-11-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4829 Β΄),

από  το  Σάββατο 14  Νοεμβρίου 2020  και  έως  την οριστική άρση των έκτακτων μέτρων,

με τους παρακάτω  όρους:

 

 • Όλοι οι πωλητές  θα αναπτύσσουν έναν πάγκο  αυστηρά  στα  τρία  μέτρα.
 • η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων ορίζεται στα πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο  χώρο κενό  και ελεύθερο από αντικείμενα.
 • ορίζεται απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων με υποχρεωτική χρήση                        μάσκας για όλους (πωλητές, καταναλωτές, κοινό).

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 245/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 16.11.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email