245/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

25/19.11.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 245/2019   Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 19η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13969/15.11.2019 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Λέγγα Μάρκου παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος  κ. Συριάνος Κωνσταντίνος.  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Ρουμπέκας Γεώργιος (Μέλος)
2.   1 Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης (Μέλος)    
4.     Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)    
5.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)    
6.     Συριάνος Κωνσταντίνος (Μέλος)    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

17ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 14/11/2019 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, σύμφωνα με την οποία προτείνεται η τροποποίηση του Π/Υ όπως αυτή παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την 441/2018 σε ορθή επανάληψη ΑΔΣ (7Α9ΟΩ1Θ-ΩΘΓ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2019»
  • την 467/2018 ΑΔΣ (67Ψ0Ω1Θ-Υ2Ρ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2019»
  • την 23553/2019 (ΩΔΥΕΟΡ1Φ-776) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • το από 14/11/2019 υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, ως κάτωθι:

1. 1)Από Κ.Α. 02.00.6823 με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης», ποσού  20.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 12.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 8.000,00€.

 

 

 

Μεταφέρει

Πίστωση συνολικού ποσού 33.000,00€

Στον ΚΑ 02.90.9111 με  τίτλο «Αποθεματικό»,  ποσού (Αρχική Πίστωση = 285.276,12 – 100.476,97 -4.985,74 – 31.582,84 – 9.892,80 – 77.182,58 – 19.956,00 – 3.030,00 – 23.560,00)  14.609,19€  ενισχύουμε ως ανωτέρω κατά  33.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 47.609,19 € (14.609,19 + 33.000,00).

 

2)Από Κ.Α. 02.00.7135.004 με τίτλο «Προμήθεια υλικού  για  το  πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ»,  ποσού  1.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 1.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00€.
3)Από Κ.Α. 02.00.7135.004 με τίτλο «Προμήθεια υλικού  για  το  πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ»,  ποσού  1.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 1.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00€.
4)Από Κ.Α. 02.00.7135.004 με τίτλο «Προμήθεια υλικού  για  το  πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ»,  ποσού  1.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 1.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00€.
5)Από Κ.Α. 02.10.6611.001 με τίτλο «Προμήθεια βιβλίων εφημερίδων, περιοδικών και λοιπών εκδόσεων»,  ποσού  2.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 2.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00€.
6)Από Κ.Α. 02.10.6673.002 με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής καθισμάτων αίθουσας πολλαπλών χρήσεων  Δημοτικού Καταστήματος  (ΕΚΠ – ΟΤΑ)»,  ποσού  1.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 1.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00€.
7)Από Κ.Α. 02.10.7131.005 με τίτλο «Προμήθεια συστήματος ασφαλείας Δημοτικών Κτιρίων (Συναγερμός-κάμερες)»,  ποσού  6.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 3.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 3.000,00 €.
8)Από Κ.Α. 02.30.7112.001 με τίτλο «Αγορές οικοπέδων & εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών»,  ποσού  81.961,49 € προερχόμενη από :

ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2017-         25.006,37€

ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2018- 41.955,15€

από ιδίους πόρους-                  14.999,97€

μειώνουμε κατά 14.000,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 67.961,49€ προερχόμενο από:

ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2017-         25.006,37€

ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2018- 41.955,15€

ιδίους πόρους με το ποσό των-     999,97€

2 Από Κ.Α. 02.90.9111 με  τίτλο «Αποθεματικό»,  ποσού 47.609,19€ μειώνουμε κατά  40.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 7.609,19€ (47.609,19 – 40.000,00) Μεταφέρει

Πίστωση ποσού 40.000,00€

Στον Κ.Α. 02.30.6263.001 των εξόδων με   τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων», πίστωση ποσού 40.000,00€ ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 122.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 162.000,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους με σκοπό την έκτακτη επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου μας.

 

3 Από Κ.Α. 02.00.6221.003 με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών ταχυμεταφορών (COURIER) Δήμου Σικυωνίων», ποσού  7.182,58€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 5.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.182,58€. Μεταφέρει

Πίστωση ποσού 5.000,00€

Στον Κ.Α. 02.00.6221.002 των εξόδων με   τίτλο «Ταχυδρομικά τέλη (Αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος & με εκτύπωση του λογοτύπου του Δήμου για την διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου) – (ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)»,  ποσό  5.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους.

 

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 245/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 19.11.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email