245/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 32ο/24-07-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 245/2018

 

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης, κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας «A.C.S. SERVICES ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ», περί εξόφλησης υπολοίπου που προκύπτει από δικαστική απόφαση

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7580/20-07-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 6ο

 

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης, κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας «A.C.S. SERVICES ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ», περί εξόφλησης υπολοίπου που προκύπτει από δικαστική απόφαση», oΠρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής:

¨       την υπ’ αριθμ. 59/2018 Απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου,

¨       το υπ’ αριθμ. 24/16.02.2018 Πιστοποιητικό περί μη άσκησης αναίρεσης καθώς και

¨       την υπ’ αριθμ. 7094/11.07.2018 αίτηση του Μαζιώτη Άγγελου-Σωτηρίου σύμφωνα με την οποία ζητείται η εξόφληση του υπολοίπου που προκύπτει από την ανωτέρω δικαστική Απόφαση.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος ανέφερε πως κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση του θέματος και πως πριν τη λήψη οιασδήποτε απόφασης απαιτείται γνωμοδότηση δικηγόρου και για αυτό το λόγο πρότεινε τον ορισμό του Δικηγόρου του ΔΣ Κορίνθου, κου Γαβριήλ Τασούλη, για την παροχή γνωμοδότησης περί εξόφλησης υπολοίπου που προκύπτει από δικαστική απόφαση, κατόπιν αιτήσεως της εν λόγω εταιρείας.

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την υπ’ αριθμ. 7094/11.07.2018 αίτηση του Μαζιώτη Άγγελου-Σωτηρίου, εκπροσώπου της εταιρείας ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ,
 • τον επισυναπτόμενο πίνακα που αφορά τον υπολογισμό τόκων,
 • τα παραπάνω εκτεθέντα καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ορίζει το Δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου, κο Γαβριήλ Τασούλη, προκειμένου να παράσχει γνωμοδότηση περί εξόφλησης υπολοίπου που προκύπτει από την 59/2018 Απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7094/11.07.2018 αίτηση του Μαζιώτη Άγγελου-Σωτηρίου.

Β. Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί 1,5 ώρα εργασίας. Ο Δήμος πέραν της προαναφερθείσας αμοιβής, θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

Γ. Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Δ. Η δαπάνη που θα προκύψει, θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.02.00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό #40.000,00# €.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 245/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 25-07-2018

Print Friendly, PDF & Email