245/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 21ης/15.06.2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 245/2018

Περίληψη : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΤΡΥΠΑ” ΤΚ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ» της 9/2015 μελέτης της ΤΥ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Παρασκευή 15η Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 6032/15.06.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος ΔΕΝ παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Πανάγου Αθανάσιος
17. Καρακούσης Ευάγγελος 18. Ζάρκος Δημήτριος 19. Σπανός Κωνσταντίνος 20. Γεώργας Χρήστος
21. Λαλιώτης Γεώργιος   22. Ρουμπέκας Γεώργιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Μπακόλιας Παναγιώτης
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3.Νανόπουλος Βασίλειος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 9. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 10. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 11. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
12. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 13. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 14. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 3.Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 22. Κοτσίρης Β. (Στενού)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3o

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΤΡΥΠΑ” ΤΚ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ» της 9/2015 μελέτης της ΤΥ», υπενθύμισε στο Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 13/06/2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, το σκεπτικό της οποίας ακολουθεί:

Έχοντας υπόψη:

1) Τα στοιχεία του έργου που έχουν ως εξής:

Μελέτη: 9/2015 της Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων

Συμφωνητικό: Αριθ. Πρωτ. 22565/23-12-2015

Προθεσμία περαίωσης έργου: Έως 23-06-2017

Πηγή χρηματοδότησης: Κ.Α.25-7312.002, Κ.Α.Π.-Ε.Δ.2015

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 40.000,00 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

Ποσό συμφωνητικού: 26.666,64 € (δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. )

Ανάθεση: Ανοικτός διαγωνισμός με σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης (306/2015 Απόφαση ΟΕ του Δήμου Σικυωνίων)

Επιβλέποντας έργου: Μαστοράκος Λεωνίδας

2) Την αριθ. 5809/11-06-2018 αίτηση παράτασης του ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΩΤΟΣ , Αναδόχου του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΡΔΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΤΡΥΠΑ ” Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ»

3)Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.

Εισηγούμαστε

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΡΔΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΤΡΥΠΑ” Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ» σύμφωνα με την 10/2015 μελέτη της   Τ Υ του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, κατά έξι (6)μήνες ήτοι, μέχρι 20-12-2018, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου (τροποποίηση άδειας χρήσης από την Δ/νση Υδάτων).

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την 5809/11.06.2018 αίτηση του αναδόχου,
  • την από 13/06/2018 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την 9/2015 μελέτη του έργου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

1.Αποδέχεταιτο έκτακτο & κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του ανωτέρου θέματος αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2. Ε γ κ ρ ί ν ε ι την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΤΡΥΠΑ” ΤΚ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ»   της 9/2015 μελέτης της ΤΥ του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, για έξι (6) μήνες, ήτοι έως 20/12/2018, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου (τροποποίηση άδειας χρήσης από την Δ/νση Υδάτων).

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 245/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 15.06.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email