244/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

19η/8 .7. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

244/2022

  5ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών

«Εργασίες καθαρισμού χώρων νεκροταφείων ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 8η Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9952/4.7.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών την από 5/7/2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, που ακολουθεί,

 

Η εργασία αφορά καθαρισμό χώρων Νεκροταφείων και περιβάλλοντος χώρου στις  Κοινότητες της Δ.Ε. Σικυωνίων, στους οποίους έχουν συσσωρευθεί φυτικές γαίες, χώματα και προϊόντα εκσκαφών. Επίσης θα γίνει η φόρτωση των μπάζων, καθώς και των υπολειμμάτων από δέντρα και ρίζες (κυπαρίσσια κ.λ.π.) που έχουν ξεραθεί και η απομάκρυνσή τους με προσοχή.

 

Επειδή η εκτέλεση όμως της υπόψη  εργασίας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη χρήση ιδίων μέσων του Δήμου μας, γιατί   το υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό και τα  μηχανήματα έργων του Δήμου  δεν επαρκούν.

Για τον λόγο αυτό,                                          

Εισηγούμεθα

Η εργασία με τίτλο: «Eργασίες Kαθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», να εκτελεστεί με τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 και την πράξη 60/2017 του κλιμ. Τμ. 7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

 

Το αντικείμενο των παρεχομένων υπηρεσιών αφορά καθαρισμό χώρων Νεκροταφείων και περιβάλλοντος χώρου στη Δ.Ε. Σικυωνίων, στους οποίους έχουν συσσωρευθεί φυτικές γαίες, χώματα και προϊόντα εκσκαφών. Επίσης θα γίνει η φόρτωση των μπάζων, καθώς και των υπολειμμάτων από δέντρα και ρίζες (κυπαρίσσια κ.λ.π.) που έχουν ξεραθεί και η απομάκρυνσή τους με προσοχή, με χρονική διάρκεια οχτώ (8) μηνών.

 

Ο Αν. Προϊστάμενος

Τμήματος Τεχνικών Έργων – Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

Κατσιμπούλας Βασίλειος

Πολ. Μηχ. ΤΕ3

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Διαπιστώνει την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών, με ίδια μέσα και τίτλο «Εργασίες καθαρισμού χώρων νεκροταφείων ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

 

Β. Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 117 του ν. 4674/2020 εγκρίνει τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, των ως άνω εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016  όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 61 του 3979/2011 και τα οριζόμενα της πράξης 60/2017 του κλιμ. Τμ. 7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου και καθορίζει το αντικείμενο και τη διάρκεια της σύμβασης όπως αυτά περιγράφονται στην ως άνω εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 244/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο αντιπρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 8.7.2022

ο αντιπρόεδρος

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

 

Print Friendly, PDF & Email