244/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

24/14.09.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 244/2020   Θέμα: Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών & αλσυλλίων καθώς και δασικών δρόμων  ΔΕ Σικυωνίων.

το Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ  συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8826/10.09.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Ζάρκος Δημήτριος 4.Τσολάκος Γεώργιος
  5. Σωτηρόπουλος Ι. 6.Λέγγας Μάρκος    
απόντες : 1.Ρουμπέκας Γεώρ.      

 

11ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών & αλσυλλίων

καθώς και δασικών δρόμων  ΔΕ Σικυωνίων.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 10.09.2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, που ακολουθεί:

Έχοντας υπόψη :

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης -πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/Α), όπως ισχύει.

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Tο άρθρο 117 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τ. Α΄) σύμφωνα με το οποίο : Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) αντικαθίσταται, ως εξής: «1. Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής επιτροπής καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται».

Τη σχετική πίστωση στον Κ.Α. 02.70.6262.002 που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2020 με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. Σικυωνίων».

Την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών με χρήση μηχανικών μέσων για τον καθαρισμό της βλάστησης των δασών που εκτείνονται περιμετρικά των οικισμών της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων, την αποκομιδή των προϊόντων καθαρισμού (συσσωρευμένα απορρίμματα, ξερά χόρτα, κλαδιά κ.λ.π.) και τη βελτίωση της βατότητας των δασικών δρόμων (άρση καταπτώσεων, βελτίωση καταστρώματος, καθαρισμός τάφρου) με σκοπό την απρόσκοπτη πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων σε ενδεχόμενο πυρκαγιών και το γεγονός ότι η υπόψη εργασία δεν μπορεί να εκτελεσθεί με τη χρήση ιδίων μέσων του Δήμου.

Εισηγούμεθα

Τη λήψη σχετικής απόφασης για την εκτέλεση των εργασιών με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. Σικυωνίων», με τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Ν.4674/2020 και τον Ν. 4412/2016, που έχουν ως αντικείμενο τον καθαρισμό της βλάστησης των δασών που εκτείνονται περιμετρικά των οικισμών της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων, την αποκομιδή των προϊόντων καθαρισμού (συσσωρευμένα απορρίμματα, ξερά χόρτα, κλαδιά κ.λ.π.) και τη βελτίωση της βατότητας των δασικών δρόμων (άρση καταπτώσεων, βελτίωση καταστρώματος, καθαρισμός τάφρου) με σκοπό την απρόσκοπτη πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων σε ενδεχόμενο πυρκαγιών, με χρήση μηχανικών μέσων και οι οποίες δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν με ίδια μέσα του Δήμου, με χρονική διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών έως την 31-10-2020.

Ο Αν. Προϊστάμενος

Τμήματος Τεχνικών Έργων – Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

Κατσιμπούλας Βασίλειος

Πολ. Μηχ. ΤΕ3

 

 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 4674/2020 (Α’ 53)
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147) όπως ισχύει,
  • την ανωτέρω εισήγηση ,,
  • το γεγονός ύπαρξης σχετικών πιστώσεων, εγγεγραμμένες στον π/υ τρέχοντος έτους,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του Λέγγα Μάρκου ο οποίος,

ζήτησε την απόσυρση του θέματος, διότι  στο χρόνο που έρχεται προς συζήτηση,

το καλοκαίρι έχει τελειώσει και το ενδεχόμενο πυρκαγιών είναι μηδαμινό.

 

Α. Διαπιστώνει την αδυναμία εκτέλεσης, με ίδια μέσα, εργασιών με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών & αλσυλλίων καθώς και δασικών δρόμων  ΔΕ Σικυωνίων».

 

Β. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 4674/2020, εγκρίνει τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, των ως άνω εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του  ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα και καθορίζει:

α) ως αντικείμενο των παρεχομένων υπηρεσιών, αυτό του καθαρισμού βλάστησης των δασών που εκτείνονται περιμετρικά των οικισμών της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων, την αποκομιδή των προϊόντων καθαρισμού (συσσωρευμένα απορρίμματα, ξερά χόρτα, κλαδιά κ.λ.π.) και τη βελτίωση της βατότητας των δασικών δρόμων (άρση καταπτώσεων, βελτίωση καταστρώματος, καθαρισμός τάφρου) με σκοπό την απρόσκοπτη πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων σε ενδεχόμενο πυρκαγιών, με χρήση μηχανικών μέσων.

 

β) την διάρκεια της σύμβασης από την υπογραφή του συμφωνητικού έως 31/10/2020.

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 244/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.09.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email