244/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 27ης/16-11-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( μέσω  Τηλεδιάσκεψης).

Αρ. Απόφασης:  244/2020

Περίληψη: Τροποποίηση της αριθ. 251/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων και παροχή εξουσιοδότησης  για   τη διαχείριση των τραπεζικών

λογαριασμών του Δήμου Σικυωνίων».

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η  του μηνός Νοεμβρίου  έτους 2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή      Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   μέσω  Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 11737/12-11-2020, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  19 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Τσιόγκας Νικόλαος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Δομετίου Βασίλειος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 10. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 11. Λέγγας Μάρκος 12. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
13. Κατσιμπούλας Αντώνιος 14. Παπαγεωργίου Δημήτριος 15. Παπαβασιλείου Νικόλαος 16. Μπακόλιας Παναγιώτης  
17. Γαλάνης Βασίλειος 18.Χουσελάς  Ευάγγελος 19. Νανοπουλος Βασιλειος .  
         
ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Θελερίτης Γεώργιος 2.  Φιακάς Παναγιώτης 3.  Μυττάς Ιωάννης  
4. Aλεξόπουλος Βασίλειος 5. Συριάνος Κων/νος 6. Γκούμας Σταμάτιος 7. Μαστοράκης Δημήτριος  
8. Ρουμπέκας Γεώργιος        
         
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)      
 ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12. Σκούπας Α. (Μποζικών)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)  
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

 

17. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)  
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

30 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

31. . Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)  
32. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 33. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 34. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

35. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Λέγγας αποχώρησε μετά την συζήτηση του 10ο θέματος της Η.Δ.

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση   των πρακτικών.

Θέμα  3ο   

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση της αριθ. 251/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων και παροχή εξουσιοδότησης  για   τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Σικυωνίων», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

Α. Την αριθ. 251/2019 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων και παροχή εξουσιοδότησης  για   τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Σικυωνίων» .

 

Β.  Την από 3-11-2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                        Κιάτο, 03 Νοεμβρίου 2020

Αριθ. πρωτ.: 11288                                                                                                                           

                                                                                                                                       ΠΡΟΣ

 • Δημοτικό Συμβούλιο

 

   Κοινοποίηση:

 • κ. Αντ/ρχο Οικονομικών

ΘΕΜΑ:  Αλλαγή εκπροσώπων  και   παροχή   εξουσιοδότησης   για   τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Σικυωνίων.

Με την υπ’ αριθ. 251/2019 απόφαση Δημοτικού μας Συμβουλίου, ορίσθηκαν οι εκπρόσωποι και δόθηκαν οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Σικυωνίων.

Όπως έχουμε ήδη ενημερώσει τη Δημοτική Αρχή, η Προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας Χαρίκλεια Λούτα του Ιωάννη του κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού Α’ βαθμού, μας ενημέρωσε ότι στο τέλος Νοεμβρίου τρέχοντος έτους, θα αποχωρήσει από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.

Δεδομένου ότι η ανωτέρω υπάλληλος είναι εξουσιοδοτημένη για την διενέργεια συγκεκριμένων ενεργειών σε σχέση με τους λογαριασμούς του Δήμου τόσο στην Τράπεζα της Ελλάδος όσο και στις εμπορικές τράπεζες και προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα στις συναλλαγές του Δήμου Σικυωνίων, προτείνονται τα εξής:

Α. Η παράγραφος 2 του αποφασιστικού της υπ’ αριθ. 251/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, να τροποποιηθεί ως εξής:

«Ορίζει την Προϊσταμένη του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού, ως νόμιμη εκπρόσωπο και Υπεύθυνη Λογαριασμού του Υπόλογου Δήμου Σικυωνίων στην Τράπεζα της Ελλάδος, για όλους τους λογαριασμούς, καθώς και για όποιον άλλον προκύψει στο μέλλον στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, προκειμένου να προβαίνει στις απαιτούμενες κάθε φορά ενέργειες διαχείρισης και εκπροσώπησης του δήμου έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος, δεσμεύοντας αυτόν με την υπογραφή της καθώς και στη διεκπεραίωση πάσης φύσεως τραπεζικών συναλλαγών. Αναπληρώτρια της ανωτέρω για όλες τις ως άνω αναφερόμενες πράξεις και ενέργειες, ορίζεται η τακτική υπάλληλός μας Χάϊδω Κλουτσινιώτη του Κωνσταντίνου του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού».

Β. Η παράγραφος 3 του αποφασιστικού της υπ’ αριθ. 251/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, να τροποποιηθεί ως εξής:

«Εξουσιοδοτεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 58 παρ. 1 περιπτ. β΄ & δ΄ του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλο του Παναγιώτη ως εκπρόσωπο του Δήμου και Υπολόγου Λογαριασμού, ο οποίος θα υπογράψει την απαιτούμενη από την Τράπεζα Ελλάδος «Δήλωση Ορισμού Υπεύθυνου Λογαριασμού» και θα εξουσιοδοτήσει ως Υπεύθυνη Λογαριασμού (με την έννοια του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 44009/ΔΕ5154/8.10.2013 Κ.Υ.Α.– ΦΕΚ Β’ 2595/15.10.2013) την προϊσταμένη του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α΄ βαθμού καθώς και την αναπληρώτρια αυτής Χάϊδω Κλουτσινιώτη του Κωνσταντίνου του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού, προκειμένου  να κινεί τον λογαριασμό και κυρίως να δίνει ηλεκτρονικά εντολές προς την Τράπεζα Ελλάδος για την διενέργεια εμβασμάτων από τον Λογαριασμό προς τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων που τηρούνται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό».

Γ. Η παράγραφος 6 του αποφασιστικού της υπ’ αριθ. 251/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, να τροποποιηθεί ως εξής:

«Εξουσιοδοτεί την τακτική υπάλληλό μας Γεωργία Μιχαλοπούλου του Βλάσιου του κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού Α΄ βαθμού και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της, την επίσης τακτική υπάλληλό μας Ελένη Ρομπόρα του Γεωργίου του κλάδου ΤΕ 17 Διοικητικού – Λογιστικού Α’ βαθμού, προκειμένου να συνυπογράφει μαζί με την Δημοτική Ταμία και Προϊσταμένη του Τμήματος Ταμείου Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού ή την αναπληρώτρια της τελευταίας Χάϊδω Κλουτσινιώτη του Κωνσταντίνου του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού, τις εντολές μεταφοράς χρημάτων ποσού άνω των € 3.000,00 από την Τράπεζα της Ελλάδος προς τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται ο Δήμος Σικυωνίων και συγκεκριμένα προς τις Τράπεζες: Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. , Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. και ALPHA BANK Α.Ε.».

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα τόσο στην υπ’ αριθ. 251/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου όσο και στην υπ’ αριθ. 105/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τους λογαριασμούς που τηρεί ο Δήμος Σικυωνίων και την παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων για την πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω αυτών.

Ο Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών

    Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

             ΠΕ 1 Δ/κού / Α’

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • την αριθ. 251/2019 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων
 • την από 3-11-2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών   , -και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα     

 

Τροποποιεί,την αριθ. 251/2019 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων και παροχή εξουσιοδότησης  για   τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Σικυωνίων», και  διαμορφώνεται ως κάτωθι :

 

 1. Ορίζει & Εξουσιοδοτεί,τη Δημοτική υπάλληλο κ. Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού ,  Προϊσταμένη του Τμήματος Ταμείου και Δημοτική Ταμία ως νόμιμη  εκπρόσωπος  στους λογαριασμούς του Δήμου Σικυωνίων, για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται με την Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και με τα πιστωτικά ιδρύματα Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.  Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε και ALPHA BANK Α.Ε που απαιτούνται για την οικονομική διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων του δήμου, οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα είναι:
 •  Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε αριθμό και είδος ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες

               του Δήμου και διαχείριση αυτών.

 

 • Παραλαβή μπλοκ επιταγών και χρήση αυτών.

 

 • Έντυπες  εντολές  του  δήμου  για  εκτέλεση  εμβασμάτων  και  πληρωμών  σε  προμηθευτές, πιστωτές, μισθωτούς, δημόσιους οργανισμούς – αρχές, ασφαλιστικά ταμεία κλπ δικαιούχους.

 

 • Έντυπες εντολές του Δήμου για εκτέλεση μεταφοράς ποσών μεταξύ των ιδίων τραπεζικών λογαριασμών για λογιστική τακτοποίηση.

 

 • Λήψη τραπεζικών επιστολών και εγγυήσεων.

 

 • Χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών (winbank/e-banking) για εισπράξεις, πληρωμές, μεταφορές ποσών, ενημέρωση κινήσεων των λογαριασμών.

 

 • Λήψη αντιγράφων κινήσεων λογαριασμών και γενικά κάθε διενέργεια συναλλαγών που αφορά τους λογαριασμούς, που κινεί ο δήμος.

 

Αναπληρώτρια της ανωτέρω για όλες τις ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συναλλαγές, ορίζεται η επίσης Δημοτική  υπάλληλός μας Χάϊδω Κλουτσινιώτη του Κωνσταντίνου του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού.

 

 1. 2. Ορίζει,την προϊσταμένη του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας κ. Παναγιώτα Λίγκα  του θωμά κλάδου Π.Ε.1   Οικονομικού  Α΄ βαθμού ως νόμιμη εκπρόσωπο και Υπεύθυνη Λογαριασμού του υπόλογου Δήμου Σικυωνίων στην Τράπεζα της Ελλάδος, για όλους τους λογαριασμούς, καθώς και για όποιον άλλον προκύψει στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, προκειμένου να προβαίνει στις απαιτούμενες κάθε φορά ενέργειες διαχείρισης και εκπροσώπησης του δήμου έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος δεσμεύοντας αυτόν με την υπογραφή της καθώς και στη διεκπεραίωση πάσης φύσεως τραπεζικών συναλλαγών.

        Αναπληρώτρια της ανωτέρω για όλες τις αναφερόμενες ενέργειες, ορίζεται η  τακτική υπάλληλός μας κ. Χάϊδω Κλουτσινιώτη του Κωνσταντίνου του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού.

 

 

 1. 3. Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ι , βάσει των διατάξεων του άρθρου 58 παρ. 1 περιπτ. β΄ & δ΄ του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλο του Παναγιώτη ως εκπρόσωπο του Δήμου και Υπολόγου Λογαριασμού, ο οποίος θα υπογράψει την απαιτούμενη από την Τράπεζα Ελλάδος, «Δήλωση Ορισμού Υπεύθυνου Λογαριασμού» και εξουσιοδοτεί  ως Υπεύθυνη  Λογαριασμού (με την έννοια του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 44009/ΔΕ5154/8.10.2013 Κ.Υ.Α.– ΦΕΚ Β’ 2595/15.10.2013) την προϊσταμένη του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας  κ. Παναγιώτα Λίγκα  του θωμά κλάδου Π.Ε.1   Οικονομικού  Α΄ βαθμού,  καθώς και την Αναπληρώτρια αυτής κ.  Χάϊδω Κλουτσινιώτη  του Κωνσταντίνου,  του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού  προκειμένου  να κινεί τον λογαριασμό και κυρίως να δίνει ηλεκτρονικά εντολές προς την Τράπεζα Ελλάδος για την διενέργεια εμβασμάτων από τον Λογαριασμό προς τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων που τηρούνται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

 

 1. Τη συνέχιση της εκπροσώπησης του δήμου για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των συστημάτων Winbank (Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.) και ebanking (Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.) και ALPHA BANK Α.Ε από την Προϊσταμένη του Τμήματος Ταμείου και Δημοτική Ταμία κ. Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά, κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού, η οποία με τη χρήση ή πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής της από τα αντίστοιχα ως άνω αναφερόμενα συστήματα, θα δεσμεύει έγκυρα το δήμο σε όλες τις συναλλαγές του, πλην ενδεχόμενης αγοραπωλησίας μετοχών. Επίσης με τη χρήση ή πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής της από τα αντίστοιχα ως άνω αναφερόμενα συστήματα θα εκπροσωπεί το Δήμο Σικυωνίων για τις εξής συναλλαγές:
  • Αλλαγή στοιχείων αλληλογραφίας
  • Αιτήσεις – τροποποιήσεις εντολών πάγιας εξόφλησης λογαριασμών (π.χ. Δ.Ε.Η., ΟΤΕ κλπ.)
  • Αιτήσεις για έκδοση νέου μπλοκ επιταγών
  • Αναλυτική κίνησης λογαριασμών (statesments)

Αναπληρώτρια της ανωτέρω για όλες τις ως άνω αναφερόμενες συναλλαγές, ο ρ ί ζ ε ι, την  επίσης τακτική υπάλληλό κ. Χάϊδω Κλουτσινιώτη του Κωνσταντίνου κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού, η οποία εξουσιοδοτείται όπως μεταβεί στις δύο (2) ως άνω αναφερόμενες Τράπεζες, ήτοι Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.  Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε και ALPHA BANK Α.Ε και ζητήσει την έκδοση στο όνομα της απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής της από τα αντίστοιχα ως άνω αναφερόμενα συστήματα winbank Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και e-banking Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε και ALPHA BANK Α.Ε για τη διενέργεια όλων των ως άνω αναφερόμενων συναλλαγών, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο που θα της ζητηθεί.

 

 1. Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί, το Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δημοσθένη Βοϊδήλα του Γεωργίου κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού Α’ βαθμού, προκειμένου να ενημερώνεται για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις όλων των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου τόσο στην Τράπεζα Ελλάδος όσο και στις εμπορικές τράπεζες συνεργασίας Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., και ALPHA BANK Α.Ε μη έχοντας δικαίωμα εισαγωγής και καταχώρισης λογαριασμών και γενικότερα κινήσεων επί των λογαριασμών που δεσμεύουν το Δήμο Σικυωνίων.

Ο εν λόγω εξουσιοδοτείται επιπλέον, να υπογράφει επιστολές προς τα ως άνω αναφερόμενα τραπεζικά ιδρύματα, προκειμένου να λαμβάνει στοιχεία τόσο για την ενημέρωσή του όσο και για την ενημέρωση φυσικών ή νομικών προσώπων ή φορέων του Δημοσίου (π.χ. Ελεγκτικό Συνέδριο, Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ορκωτοί λογιστές – ελεγκτές κλπ.) που είναι εκ του νόμου επιφορτισμένοι για τον οικονομικό έλεγχο των Δήμων.

 

 1. Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί, την τακτική υπάλληλο του Δήμου μας κ. Γεωργία Μιχαλοπούλου του

Βλασίου του κλάδου  ΠΕ 1  Διοικητικού Α΄ βαθμού, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της,

την επίσης τακτική υπάλληλό μας κ. Ελένη Ρομπόρα του Γεωργίου  του Κλάδου ΤΕ 17 Διοικητικού – Λογιστικού Α΄ βαθμού προκειμένου να συνυπογράφει μαζί με την Δημοτική Ταμία και Προϊσταμένη

του Τμήματος Ταμείου κ. Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού ή την

αναπληρώτρια της τελευταίας κ . Χάϊδω Κλουτσινιώτη του Κωνσταντίνου του κλάδου ΠΕ 1

Οικονομικού Α’   βαθμού, τις εντολές μεταφοράς χρημάτων ποσού άνω των € 3.000,00 από την

Τράπεζα της Ελλάδος προς τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται ο Δήμος

Σικυωνίων και συγκεκριμένα προς τις  Τράπεζες: Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και Τράπεζα EUROBANK

ERGASIAS Α.Ε. Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. και ALPHA BANK Α.Ε.»

 

 1. Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί, τις τακτικές υπαλλήλους του Δήμου μας: Την κ. Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού, Προϊσταμένη του Τμήματος, Ταμείου και την κ. Χάϊδω Κλουτσινιώτη του Κωνσταντίνου του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού, προκειμένου να κάνουν χρήση της διατραπεζικής υποδομής της ΔΙΑΣ Α.Ε. για την κίνηση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Σικυωνίων στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο που θα τους ζητηθεί ενδεχομένως για το σκοπό αυτό.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 244/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 16.11.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email