244/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 25ης/1.9.2019 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 244/2019

Περίληψη : Εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για την 

1ην  θητεία ήτοι: (Από 1-09-2019 έως 06-11-2021). 

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Κυριακή   και ώρα 10:00 π.μ.  συνήλθε σε  Ε ι δ ι κ ή –  Δ η μ ό σ ι α  Συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Ιωάννη Μυττά, Συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού του Δημάρχου,  που έχει εκλέγει  με της  περισσότερες ψήφους και η οποία συνεδρίαση συγκλήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 10125/27-8-2019  έγγραφη πρόσκληση του προεδρέυων συμβούλου, επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 , όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 71 του Ν.4555/2018

   Ακολούθως ο Προεδρεύων  Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μυττάς ανέθεσε καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα στην Δημοτική Υπάλληλο του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  27 μέλη δηλαδή:

 

Παρόντες
1. Μυττάς Ιωάννης    2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων  4 . Σκαρμούτσος Νικόλαος
5.  Τσολάκος  Γεώργιος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης  11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Σώκος Δημήτριος
13. Τσιόγκας Νικόλαος 14.Λέγγας Μάρκος 15.Συριάνος Κων/νος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Γαλάνης Βασίλειος  19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Μαστοράκης Δημήτριος
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22.Κατσιμπούλας Αντώνιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24.Μπακόλιας Παναγιώτης                 
25.Παπαβασιλείου Νικόλαος 26. Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανόπουλος Βασίλειος  

 

Θέμα 1ο 

Ο Προεδρέυων Συμβουλος κ. Ιωάννης Μυττάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και κάλεσε το Συμβούλιο   να προβεί στην εκλογή των τακτικών μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου,  ήτοι για το χρονικό διάστημα,  από 01-09-2019 έως,  06-11-2021με μυστική ψηφοφορία και χωριστά για κάθε αξίωμα.

Στο σημείο αυτό ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νανόπουλος Βασίλειος δήλωσε ότι απέχει της ψηφοφορίας

 

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο προεδρεύων σύμβουλος προτείνεται, ο πρόεδρος από την παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου, ο αντιπρόεδρος από την παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη και ο γραμματέας από την παράταξη που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη.

Στη συνέχεια, κάλεσε όλους τους συμβούλους της δημοτικής παράταξης του εκλεγμένου δημάρχου να αποσυρθούν (προς το δεξιό μέρος της αίθουσας), ώστε να αναδείξουν τον υποψήφιο πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

Ακολούθως, κάλεσε τα μέλη της παράταξης που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη να αποσυρθούν (προς το αριστερό μέρος της αίθουσας) και να αναδείξουν τον υποψήφιο αντιπρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. Τέλος, κάλεσε τα μέλη της παράταξης που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη να αποσυρθούν (στο κέντρο της αίθουσας) και να αναδείξουν τον υποψήφιο γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου.

Όπως ενημέρωσε ο προεδρεύων σύμβουλος, προτεινόμενοι για την κάλυψη των θέσεων του προεδρείου από τις παρατάξεις,  είναι όσοι συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών των αντίστοιχων παρατάξεων, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία θα επαναληφθεί. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών της παράταξης, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση.

 

Οι σύμβουλοι των προμνησθέντων παρατάξεων ακολούθησαν τη διαδικασία που αναλύεται ως ακολούθως:

 

  1. Ως υποψήφιος της πλειοψηφίας για τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, εκλέγεται ο κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της πλειοψηφίας του εκλεγέντος Δημάρχου του συνδυασμού «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΕΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» .

 

  1. Ως υποψήφιος της παράταξης που αναδείχθηκε δεύτερη εκλογική δύναμη για τη θέση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, εκλέγεται ο κ. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία

του συνόλου των μελών της δεύτερης εκλογικής δύναμης του συνδυασμού «ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ» .

 

  1. Ως υποψήφιος της παράταξης που αναδείχθηκε τρίτη εκλογική δύναμη για τη θέση του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέγεται ο κ. Μαστοράκης Δημήτριος ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία  του συνόλου των μελών της τρίτης εκλογικής δύναμης του συνδυασμού « ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ» .

 

Μετά την ολοκλήρωσή της διαδικασίας,   ο προεδρεύων σύμβουλος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων που εκλέχθηκαν:

 

α) υποψήφιος Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Σκαρμούστος Νικόλαος,

β) υποψήφιος Αντιπρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου ο κ. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος   – και

γ)  υποψήφιος Γραμματέας του Δημοτικού  Συμβουλίου ο κ. Μαστοράκης Δημήτριος

 

Στη συνέχεια  ο προεδρεύων ενημέρωσε  ότι,  αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής του προτεινόμενου υποψηφίου για καθένα από τα αξιώματα του προεδρείου του συμβουλίου, το τελευταίο καλείται να επικυρώσει την εκλογή του υποδειχθέντος υποψηφίου για κάθε αξίωμα,  για το λόγω αυτό κάλεσε τα μέλη των παρατάξεων να υποβάλλουν τυχόν διαφορετικές προτάσεις.

 

Στο σημείο αυτό και εφόσον δεν υποβλήθηκαν διαφορετικές  προτάσεις  από τα μέλη των παρατάξεων,  συνέρχονται από κοινού όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  για την εκλογή  του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου  με μυστική ψηφοφορία, εκλέγονται:

 

  1. Σκαρμούτσος Νικόλαος , ο οποίος έλαβε είκοσι μια (-21-)  Ψήφους και πέντε (-5-)  Λευκά
  2. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος, ο οποίος έλαβε  έξι (-6-)  Ψήφους ,  δέκα εννέα   (-19-)  Λευκά  και ένα (-1-) Ακυρο,

    3 .   Μαστοράκης Δημήτριος, ο οποίος έλαβε  είκοσι πέντε (-25-) Ψήφους και ένα (-1-) Λευκό .

 

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώθηκε από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο κ. Μυττά Ιωάννη ότι εκλέχθηκαν για την πρώτη 1η θητεία ήτοι από 01-09-2019 έως 06-11-2021 οι παρακάτω :

 

  1. Πρόεδρος,  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων  Σκαρμούτσος Νικόλαος.

 

  1. Αντιπρόεδρος,  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων  Ζαχαρόπουλος Νικόλαος.

 

  1. Γραμματέας,  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων  Μαστοράκης Δημήτριος.

 

 

 

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  244/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 01 . 09 . 2019

O ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΥΤΤΑΣ

 

        

 

Print Friendly, PDF & Email