244/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 21ης/15.06.2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 244/2018

Περίληψη : Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Υγείας της ΚΕΔΕ «Τουρισμός Υγείας & Ανάπτυξη» στις 23 & 24 Ιουνίου 2018 στην Κω.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Παρασκευή 15η Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 6032/15.06.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος ΔΕΝ παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Πανάγου Αθανάσιος
17. Καρακούσης Ευάγγελος 18. Ζάρκος Δημήτριος 19. Σπανός Κωνσταντίνος 20. Γεώργας Χρήστος
21. Λαλιώτης Γεώργιος   22. Ρουμπέκας Γεώργιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Μπακόλιας Παναγιώτης
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3.Νανόπουλος Βασίλειος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 9. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 10. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 11. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
12. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 13. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 14. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 3.Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 22. Κοτσίρης Β. (Στενού)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2o

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Υγείας της ΚΕΔΕ «Τουρισμός Υγείας & Ανάπτυξη» στις 23 & 24 Ιουνίου 2018 στην Κω», υπενθύμισε στο Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 15/06/2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το σκεπτικό της οποίας ακολουθεί:

Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Υγείας με θέμα «Τουρισμός Υγείας & Ανάπτυξης» που διοργανώνει η ΚΕΔΕ 23 & 24 Ιουνίου 2018 στην Κω.

**************************************

Με το αρίθμ. 1967/01-06-2018 έγγραφό της, η Κ.Ε.Δ.Ε. μας ενημερώνει για το 2ο Συνέδριο Τουρισμού Υγείας που διοργανώνει και υποστηρίζεται από το   Δήμο της Κω και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, το οποίο θα διεξαχθεί στην Κω, στο συνεδριακό κέντρο του Ξενοδοχείου «Kipriotis» στις 23 και 24 Ιουνίου   2018 με θέμα «Τουρισμός Υγείας και Ανάπτυξης».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 140 του Ν. 3462/2006 «Δαπάνες μετακίνησης -Αποζημιώσεις – Λοιπά έξοδα», οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι Κοινοτήτων και οι δημοτικοί ή κοινοτικοί  σύμβουλοι μπορούν να μετακινούνται εκτός της έδρας του Δήμου ή της Κοινότητας για  εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Σε  κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο  αντιδήμαρχος ή ο πρόεδρος Κοινότητας, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές το συμβούλιο αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η  μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι.

Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της μετακίνησης (η οποία πρέπει να προηγείται της μετακίνησης), θα πρέπει να προσδιορίζεται το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του μετακινούμενου, η ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής, η ημερομηνία έναρξης και λήξης των εργασιών, ο αριθμός των ημερών εκτός έδρας και των διανυκτερεύσεων, η πλήρης και σαφή αιτιολογία της μετακίνησης, ο τόπος και το μέσο μετακίνησης καθώς επίσης το ποσό της εκτιμώμενης δαπάνης και την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης για τη συγκεκριμένη μετακίνηση (άρθρο 4 Ν. 4336/2015).

Πρόταση του Προέδρου είναι να συμμετάσχουμε ως Δήμος, εκπροσωπούμενοι ως φορέας από τον Δήμαρχο .

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

 • Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα μετακινουμένου Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος – Δήμαρχος Σικυωνίων
 • Ημερομηνία αναχώρησης: 21 Ιουνίου 2018 [Λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας θέσεων στις πτήσεις από Αθήνα – Κω στις 22/6/2018]
 • Ημερομηνία Επιστροφής:   24 Ιουνίου 2018
 • Ημερομηνία έναρξης του συνεδρίου: 23 Ιουνίου 2018
 • Ημερομηνία λήξης του συνεδρίου: 24 Ιουνίου 2018
 • Αριθμός Ημερών εκτός έδρας για τον υπολογισμό της ημερήσιας αποζημίωσης: Τρείς (3) *** -Δικαιούται 40,00 € / ημέρα, σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του Ν. 4336/2015.  
 • Διανυκτέρευσης: Τρείς (3)

Δικαιούται μέχρι 80,00 € / διανυκτέρευση, σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 (κατηγορία Ι) του άρθρου 10 του Ν. 4336/2015.  

 • Πλήρης και σαφής αιτιολογία της μετακίνησης:
Συμμετοχή του Δήμου μας στο 2ο διεθνές συνέδριο Τουρισμού Υγείας που διοργανώνει η Κ.Ε.Δ.Ε. και υποστηρίζεται από το Δήμο της Κω και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, το οποίο θα διεξαχθεί στην Κω, στο συνεδριακό κέντρο του Ξενοδοχείου «Kipriotis» στις 23 και 24 Ιουνίου   2018 με θέμα «Τουρισμός Υγείας και Ανάπτυξης».
 • Τόπος: Κω
 • Μέσο μετακίνησης: Από ΚΙΑΤΟ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΚΙΑΤΟ με το ιδιόκτητο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΗ-7742

Η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις:
α. Για μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια του νομού, ανεξάρτητα αν οι περιοχές εξυπηρετούνται από συγκοινωνιακά μέσα.

β. Για τους υπαλλήλους των Περιφερειών […].

γ. Για τους υπαλλήλους των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, […].

δ. Για λοιπές μετακινήσεις, εάν προβλέπεται στην εντολή διαδοχική μετακίνηση. Διαδοχική μετακίνηση: η μετάβαση διαδοχικά σε περισσότερες από μία περιοχές για εκτέλεση υπηρεσίας σε καθεμιά από αυτές. (άρθρο 1 παρ.11 του Ν.4336/2015)

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μια μετακίνηση χαρακτηρίζεται ως διαδοχική μόνο όταν ο μετακινούμενος υπάλληλος προβλέπεται να μεταβεί σε περισσότερες πόλεις για εκτέλεση υπηρεσίας σε κάθε μία από αυτές, η οποία και θα αναγράφεται αναλυτικά στην απόφαση μετακίνησης και όχι απλά να περάσει από αυτές μεταβαίνοντας στον τόπο προορισμού, όπου πρόκειται να παράσχει τις υπηρεσίες του. (Υπ. Οικ. οικ.2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015)
ε. Για μετακινήσεις στη νησιωτική χώρα, όταν στη σχετική εντολή προβλέπεται διαδοχική μετακίνηση εντός του νησιού στο οποίο γίνεται η μετακίνηση.

Αν χρησιμοποιήθηκε ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α’ έως δ’ της παραγράφου 3, καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο του εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου της αντίστοιχης διαδρομής. (άρθρο 7 παρ.4 του Ν.4336/2015)

Από ΑΘΗΝΑ – ΚΩ – ΑΘΗΝΑ με Αεροπλάνο στην οικονομική θέση

Ποσό της εκτιμώμενης δαπάνης και η αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης για τη συγκεκριμένη μετακίνηση

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δήμαρχος

Έξοδα Κίνησης(Άρθρο 7 Ν. 4336/2015)

ΚΙΑΤΟ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-ΚΙΑΤΟ Επειδή θα χρησιμοποιηθεί ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α’ έως δ’ της παραγράφου 3, καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο του εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου της αντίστοιχης διαδρομής (άρθρο 7 παρ.4 του Ν.4336/2015)

ΚΙΑΤΟ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΚΙΑΤΟ                                                                                                                                                           €     22,40

Αεροπορικό Εισιτήριο (Άρθρο 5 παρ. 1 Κατηγορία Ι β ΄ Ν. 4336/2015) ΑΘΗΝΑ – ΚΩ   – ΑΘΗΝΑ                                         €   130,00                                                       

Έξοδα Διαν/σης (Άρθρο 10 § 1α & 2α Κατηγορία Ι Ν.4336/2015)(21,22&23/6/2018) 3Χ80,00                                              € 240,00

Ημερήσια Αποζημίωση (Άρθρο 11    Ν. 4336/2015) (22, 23, και 24/6/2018) 40,0 Χ 3 Ημέρες                                           €  120,00

                                                                                                                                                                                         Σύνολο         € 512,40

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους και στον Κ.Α. 02.00.6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών» υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 3.000,00 € από την οποία μέχρι σήμερα έχει διατεθεί-πληρωθεί το ποσό των 2.065,00 € και υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο 935,00€ .

Απαιτείται ψήφιση πίστωσης για ποσό 512,40 € (όσο και η εκτιμώμενη δαπάνη) – Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης: 269/2018.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • την 1967/01.06.2018 πρόσκληση της ΚΕΔΕ,
 • την 243/2018 (973ΓΩ1Θ-ΡΦ5) απόφαση ΔΣ
 • την από 15/06/2018 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • την 269/2018 ΠΑΥ,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

1.Αποδέχεταιτο έκτακτο & κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του ανωτέρου θέματος αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2. Ε γ κ ρ ί ν ε ι τη συμμετοχή του Δήμου μας στο 2ο διεθνές συνέδριο Τουρισμού Υγείας που διοργανώνει η Κ.Ε.Δ.Ε. και υποστηρίζεται από το Δήμο της Κω και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, το οποίο θα διεξαχθεί στην Κω, στο συνεδριακό κέντρο του Ξενοδοχείου «Kipriotis» στις 23 & 24 Ιουνίου 2018 με θέμα «Τουρισμός Υγείας και Ανάπτυξης».

Το Δήμο μας θα εκπροσωπήσει ο Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος.

Ημ/νία αναχώρησης:

Λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας θέσεων στις πτήσεις από Αθήνα-Κω στις 22/6/2018

21/06/2018

KIATO – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΚΙΑΤΟ με ιδιωτικής χρήση όχημα Αρ. Κυκλοφορίας ΚΡΗ 7742

Επειδή θα χρησιμοποιηθεί ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α’ έως δ’ της παραγράφου 3, καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο του εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου της αντίστοιχης διαδρομής (άρθρο 7 παρ.4 του Ν.4336/2015)

ΑΘΗΝΑ – ΚΩΣ – ΑΘΗΝΑ αεροπορικώς (οικονομική θέση)

(Άρθρο 5 παρ. 1 Κατηγορία Ι   β ΄ Ν. 4336/2015)

Ημερομηνία Επιστροφής: 24/06/2018
Ημερομηνία έναρξης συνεδρίου: 23/06/2018
Ημερομηνία λήξης συνεδρίου: 24/06/2018
Αριθμός Ημερών εκτός έδρας για τον υπολογισμό της ημερήσιας αποζημίωσης: Τρείς (3)

Δικαιούται 40,00€/ημέρα,

σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του Ν. 4336/2015.  

Διανυκτέρευσης: Τρείς (3)

Δικαιούται μέχρι 80,00 € / διανυκτέρευση,

σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 (κατηγορία Ι) του άρθρου 10 του Ν. 4336/2015.  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου

Δαπάνη Μετακίνησης (Άρθρο     7 Ν. 4336/2015) ΚΙΑΤΟ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΚΙΑΤΟ     22,40 €
Αεροπορικό Εισιτήριο (Άρθρο 5 παρ. 1 Κατηγορία Ι   β ΄ Ν. 4336/2015) ΑΘΗΝΑ – ΚΩΣ – ΑΘΗΝΑ                130,00 €

Έξοδα Διανυκτέρευσης (Άρθρο 10 παρ. 1α & 2α   Κατηγορία ΙΙ Ν. 4336/2015)  

( από 29,30/ 11/2017 και 1/12/2017) Ημέρες   3 x 80,00 €      

240,00 €

Ημερήσια Αποζημίωση (Άρθρο 11    Ν. 4336/2015) ποσό   40,00€ x 3 ημέρες       120,00 €
Σύνολο: 512,40

3. Ψ η φ ί ζ ε ι, πίστωση ποσού 512,40€ σε βάρος τουΚΑ 00.6421 με τίτλο: «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών», (όσο και η εκτιμώμενη δαπάνη) οποία είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την αριθ. 269/2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης,που εκδόθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, καθώς και την βεβαίωση της ίδιας Υπηρεσίας, η οποία και ακολουθεί:

 
 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Βεβαιώνει ότι: 
α) η ανωτέρω δαπάνη ύψους πεντακοσίων δώδεκα ευρώ και σαράντα λεπτών (512,40), είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της πίστωσης του ΚΑΕ 00.6421 του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης
 
β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016. 
Καταχωρήθηκε με Α/Α 269/2018 στο βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας με ΑΑ Βεβ.274.
Ο Διευθυντής 
Οικονομικών Υπηρεσιών
(Τ.Υ.)
Βοϊδήλας Δημοσθένης

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 244/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 15.06.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email