243/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της  30ης/28-12-2021  Ε Ι Δ Ι Κ Η     Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ηλεδιάσκεψη) .

Αρ. Απόφασης: 243/2021

Περίληψη: Ψήφιση Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων   οικονομικού  έτους 2022.

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η   του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2021 ημέρα

Τρίτη  και ώρα 19:00  συνήλθε σε  ε ι δ ι κ ή   σ υ ν ε δ ρ ί α σ η (με  τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 18741/24-12-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).

     Τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε  .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  21 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Μυττάς Ιωάννης    4.  Σώκος Δημήτριος
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Θελερίτης Γεώργιος  8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9.  Φιακάς Παναγιώτης  10. Τσιόγκας Νικόλαος                         11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Λέγγας Μάρκος
13. Παπαγεωργίου Δημήτριος 14. Ρουμπέκας Γεώργιος 15. Κατσιμπούλας Αντώνιος 16. Γαλάνης Βασίλειος
17. Μαστοράκης Δημήτριος 18. Μπακόλιας Παναγιώτης  19. Παπαβασιλείου Νικόλαος 20. Χουσελάς  Ευάγγελος
21. Νανοπουλος Βασιλειος      
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

     
1. Aλεξόπουλος Βασίλειος 2.  Ζάρκος Δημήτριος  3. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 4. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β
5. Γκούμας Σταμάτιος

 

6. Συριάνος Κων/νος    
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

 

 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  2. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)  
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
     

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

 

Θέμα  1ο   

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος κήρυξε την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης και στο  1ο Θέμα της ημερήσιας  διάταξης με τίτλο:  «Ψήφιση Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού  έτους 2022»,  έθεσε υπόψη των μελών τα παρακάτω:

 

  1. Την αριθ. 403/2021 με ΑΔΑ: ΩΗΓ6Ω1Θ-3ΘΗ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Σικυωνίων» .

 

  1. Την με αριθ. πρωτ. 2358/23.12.2021 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του Σχεδίου του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 .

 

  1. Την αριθ. 408/2021 με ΑΔΑ: Ω0ΟΩΩ1Θ-ΑΩ2 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: « Κατάρτιση Προϋπολογισμού & Οκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2022».

 

  1. Την αριθ. 221/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2022.

 

  1. Την με αριθ. πρωτ. 18697/ 24-12-2021 Εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

Ακολούθως ο Αντιδήμαρχος οικονομικών κ. Τσολάκος Γεώργιος εισηγούμενος το θέμα ανέλυσε  λεπτομερώς στο σώμα τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 και απάντησε σε σχετικά ερωτήματα που τέθηκαν από τα μέλη.

Ο  Δημοτικός Σύμβουλος,  εκπρόσωπος της μείζονος μειοψηφίας κ. Μ. Λέγγας μεταξύ άλλων ανέφερε:

…. η παράταξη μας  καταψηφίζει τον προϋπολογισμό του 2022,  γιατί δεν διαφαίνεται να έχει καμία προσέγγιση ως προς την  περιβαλλοντική ουδετερότητα και ως προς τον αναπτυξιακό χαρακτήρα που θα πρέπει να έχει ένας δήμος .

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος,  εκπρόσωπος της ελάσσονος  μειοψηφίας κ. Δ. Παπαγεωργίου μεταξύ άλλων ανέφερε:

……..δεν υπάρχει αναπτυξιακός βραχίονας σε κανέναν τομέα,  είναι μια ωραιοποιήση της πραγματικότητας η οποία είναι πιο ζοφερή από αυτή που αναφέρετε,  για τον λόγω αυτό η παράταξη μας καταψηφίζει τον προϋπολογισμό του 2022.       

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της ελάσσονος  μειοψηφίας κ. Ε. Χουσελάς  μεταξύ άλλων ανέφερε:

 …. δεν έχει σημασία το ύψος του προϋπολογισμού αλλά, πόσο ρεαλιστικός είναι που σημαίνει  αν τα κονδύλια που βάζουμε μπορούμε να τα απορροφήσουμε υπάρχουν συνεχιζόμενα έργα ετών που δεν προχωράνε για τον λόγω αυτό ψηφίζω κατά καταψηφίζω τον προϋπολογισμό του 2022.

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της ελάσσονος  μειοψηφίας κ. Β. Νανόπουλος ανέφερε ότι, …….. έργα αντιπλημμυρικά,    έργα πυροπροστασίας καθώς και λύσεις στα μεγάλα προβλήματα των Σχολικών μονάδων  δεν υπάρχουν,  για τον λόγω αυτό   καταψηφίζω το τον προϋπολογισμό του 2022.        

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κατά Πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των Δημοτικών συμβούλων κ. κ. Μ. Λέγγα, Β. Γαλάνη, Δ. Παπαγεωργίου, Δ. Μαστοράκη, Α. Κατσιμπούλα , 

Ε. Χουσελά  και Β. Νανόπουλου,  η οποίοι μειοψήφησαν το θέμα για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

 

Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων  κ.κ. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) και Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) έδωσαν θετική ψήφο.

 

 

 

 

Α. Εγκρίνει & Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2022 ως συντάχθηκε με την αριθ. 408/2021 με ΑΔΑ: Ω0ΟΩΩ1Θ-ΑΩ2 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και  την με αριθ. πρωτ. 18697/ 24-12-2021 Εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, που κατά γενική ανακεφαλαίωση Εσόδων – Εξόδων έχει ως εξής:

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ     ΕΣΟΔΩΝ
0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 6.191.870,92
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 52.629,00
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.000,00
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2.503.930,00
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 355.490,00
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 182.100,00
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.015.091,92
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 67.630,00
   

 

 
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 25.171.336,73
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 160.176,00
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 24.948.721,53
14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 30.000,00
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 25.000,00
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 7.439,20
     
2. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 126.113,30
21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 114.113,30
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε.  ΕΚΤΑΚΤΑ 12.000,00
     
3. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 6.652.155,45
31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 3.073.786,26
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 3.578,369,19
     
4. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.737.920,00
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ 1.423.000,00
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 51.000,00
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 263.920,00
     
5. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6.982.163,81
511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από  ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.652.887,89
512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 4.329.275,92
     
                 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 46.861.560,21

 

 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ   ΕΞΟΔΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ  1
  6. ΕΞΟΔΑ   10.215.032,42
  60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   2.947.369,48
  61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων   861.781,92
  62 Παροχές τρίτων   2.678.558,59
  63 Φόροι τέλη   73.465,44
  64 Λοιπά γενικά έξοδα   229.645,06
  65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως   556.383,37
  66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων   834.980,14
  67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους   2.003.848,42
  68 Λοιπά έξοδα   29.000,00
         
  7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   31.210,712,48
  71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προμήθειες παγίων   1.860.140,26
  73 Έργα   28.742.244,15
  74 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες & ειδικές δαπάνες   608,328,07
  75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)   0,00
     

 

   
  8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ   5.325.793,44
  81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.   442.844,34
  82 Αποδόσεις   1.493.074,60
  83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.   0,00
  85 Προβλέψεις μη είσπραξης   3.389.874,50
  9 Αποθεματικό   110.021,87
      ΣΥΝΟΛΟ: 46.861.560,21
 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:  ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

  00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.423.494,72
  10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.403.463,15
  15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 259,934,76
  20 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 3.396.033,38
  25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 913.465,02
  30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3.507.006,45
  35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 251.907,80
  40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 0,00
  45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 477.981,05
  50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,00
  60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 0,00
  61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 1.033.526,78
  62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 65.520,00
  63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 15.208.788,83
  64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 11.413.607,40
  69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 0,00
  70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.396.809,00
      ΣΥΝΟΛΟ 46.751.538,34
         
      ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 46.861.560,21

 

 

 

Β.  Χαρακτηρίζει,  τα έργα που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2022 κατασκευάσιμα, αυτοτελή και λειτουργικά, όπως ανά Υπηρεσία και Κ.Α. αναγράφονται και όπως αυτά μεταφέρθηκαν από το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2022 το οποίο ψηφίστηκε με την 221/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 243 /2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 2812-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ        

 

 

Print Friendly, PDF & Email