243/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

24/14.09.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 243/2020   Θέμα: Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της  «Προμήθειας ενός καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος, με σύστημα συμπίεσης «περιστρεφόμενου τυμπάνου», χωρητικότητας περίπου 12m3» (αρ. 6/2020 μελέτης) συνολικού π/υ 150.000,00€ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΠΔΕ του ΥΠΕΣ ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010). 

το Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ  συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8826/10.09.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Ζάρκος Δημήτριος 4.Τσολάκος Γεώργιος
  5. Σωτηρόπουλος Ι. 6.Λέγγας Μάρκος    
απόντες : 1.Ρουμπέκας Γεώρ.      

 

10ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της  «Προμήθειας ενός καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος, με σύστημα συμπίεσης περιστρεφόμενου τυμπάνου,

χωρητικότητας περίπου 12m3» (αρ. 6/2020 μελέτης) συνολικού π/υ 150.000,00€

(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΠΔΕ του ΥΠΕΣ ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών έθεσε υπόψη των μελών τα τρία (3) πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής το εισηγητικό μέρος των οποίων ακολουθεί:

 

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31/08/2020

Η Επιτροπή προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) καθώς και στο άνοιγμα του φακέλου με τα έντυπα δικαιολογητικά της ανωτέρω εταιρείας. Στη συνέχεια προχώρησε στην καταγραφή, μονογραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ΕΕΕΣ Πρακτικό Διοικ. Συμβουλίου περί συμμετοχής Ηλεκτρονική Φόρμα συστήματος Φύλλο Συμμόρφωσης Υπεύθ. Δηλώσεις και Τεχνικά φυλλάδια-προσπεκτους σύμφωνα με την παρ. 2.4.3.2 της Διακήρυξης περί Τ.Π. Δικαιολογητικά παρ. 12 Τεχν. Προδιαγρ. Υπευθ. Δήλωση περί δείγματος Πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού Υπευθ. Δήλωση περί χρόνου ισχύος προσφοράς και χρόνου παράδοσης Υπευθ. Δήλωση περί Πιστοποιητικών ISO ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

 

Στο σημείο αυτό, στάλθηκε το αριθ. 8365/31-08-2020 έγγραφο για τον έλεγχο εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» και εν αναμονή απάντησης της «ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας της ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», η συνεδρίαση διακόπτεται.

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02/09/2020

Η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της διακήρυξης.

Εν συνεχεία και αφού διαπιστώθηκε η αρτιότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς  της «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», προχώρησε στην ηλεκτρονική βαθμολόγησή της μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ (100-120 ΒΑΘΜΟΥΣ) ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(ΣΒ* ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)

ΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΚΡΙΣΗΣ

ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

  ΠΛΑΙΣΙΟ        
1 Ωφέλιμο Φορτίο 6,00 100 600 ΠΛΗΡΕΣ
2 Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή καυσαερίων 5,00 100 500 ΠΛΗΡΕΣ
3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 4,00 100 400 ΠΛΗΡΕΣ
4 Σύστημα πέδησης 4,00 100 400 ΠΛΗΡΕΣ
5 Σύστημα αναρτήσεων 4,00 100 400 ΠΛΗΡΕΣ
6 Καμπίνα οδήγησης 4,00 100 400 ΠΛΗΡΕΣ
7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός 3,00 100 300 ΠΛΗΡΕΣ
  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ        
8 Τύμπανο- χοάνη τροφοδοσίας – υλικά και τρόπος κατασκευής –οπίσθιο έδρανο – οπίσθια πόρτα 10,00 100 1000 ΠΛΗΡΕΣ
9 Υδραυλικό σύστημα – αντλία – χειριστήρια, ηλεκτρικό σύστημα 10,00 100 1000 ΠΛΗΡΕΣ
10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 6,00 100 600 ΠΛΗΡΕΣ
11 Ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων, σύστημα μετάδοσης κίνησης 10,00 100 1000 ΠΛΗΡΕΣ
12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός 4,00 100 400 ΠΛΗΡΕΣ
  ΓΕΝΙΚΑ        
13 Εκπαίδευση προσωπικού 5,00 100 500 ΠΛΗΡΕΣ
14  Εγγύηση καλής λειτουργίας – αντισκωριακή προστασία 10,00 100 1000 ΠΛΗΡΕΣ
15 Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης  συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης 10,00 100 1000 ΠΛΗΡΕΣ
16 Χρόνος παράδοσης 5,00 100 500 ΠΛΗΡΕΣ
  Άθροισμα βαθμολογίας κριτηρίων 100   10000  
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 10000  

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και με τα άρθρα 2.3.1 και 2.3.2 της Διακήρυξης η συνολική βαθμολογία U της Τεχνικής Προσφοράς της «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» είναι: U= 10000.

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς της «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», διαπίστωσε ότι καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που αναγράφονται στο κεφάλαιο “Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος ΙΙ της Διακήρυξης και  ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ……

την αποδοχή της Τεχνικής Προσφοράς της «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.». Η ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς της «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» θα γίνει σε νέα συνεδρίαση της Επιτροπής στις 03-09-2020 και ώρα 10:00π.μ..

3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 03/09/2020

Η Επιτροπή προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς της εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Ο ηλεκτρονικός (υπό)φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς της «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» αποτελείται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα Οικονομικής Προσφοράς του συστήματος ορθά συμπληρωμένη και ψηφιακά υπογεγραμμένη και η προσφερόμενη τιμή για την εν λόγω προμήθεια είναι 120.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 148.800,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

Σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2 της Διακήρυξης η τιμή Λ υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

Λ = Συγκριτική τιμή προσφοράς
Συνολική βαθμολογία Τεχνικής προσφοράς (U)

όπου U= 10000 και Συγκριτική τιμή προσφοράς=120.000,00, ήτοι:

Λ = 120.000,00 => Λ= 12,0
10000

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε την αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς της «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» και διαπίστωσε την αρτιότητά της, ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ότι η Οικονομική Προσφορά της «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» είναι ικανοποιητική και συμφέρουσα για το Δήμο καθώς δεν παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς για παρόμοια είδη και ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ενός καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος, με σύστημα συμπίεσης τύπου «περιστρεφόμενου τυμπάνου», χωρητικότητας περίπου 12m3», την ‘’ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ και δ.τ. «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα στην Ιερά Οδό 162, Τ.Κ. 12242, Αιγάλεω, με Α.Φ.Μ. 094036579, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ: 2103459616 φαξ: 2103463850, έναντι ποσού 120.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 148.800,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

 

Τα ανωτέρω πρακτικά συντάχθηκαν & υπογράφηκαν αρμοδίως

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Τσιοκάρας Ιωάννης 2/ Τσέκος Παναγιώτης 3/ Στούκας Νικόλαος

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • την 330/2019 (ΩΧΗΖΩ1Θ-9Κ3) απόφαση ΔΣ «Αποδοχής της 83448/22.11.2019 (ΑΔΑ:ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία επιχορηγείται ο Δήμος Σικυωνίων με το ποσό των 150.000,00€, (ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δήμο) στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, για την  «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».
 • την 253/2019 (ΩΓ4ΕΩ1Θ-Ο7Ξ) απόφαση ΟΕ περί τροποποίησης Π/Υ για την εγγραφή της σχετικής πίστωσης
 • την 374/2019 (6ΡΡΠΩ1Θ-ΥΧΜ) απόφαση ΔΣ περί έγκρισης της ανωτέρω,
 • την 3139/2020 (Ω6ΠΕΟΡ1Φ-ΦΛΩ) εγκριτική απόφαση του συντονιστή οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • την 364/2019 (6ΧΑΒΩ1Θ-Λ4Β) απόφαση ΔΣ «Τεχνικό Πρόγραμμα 2020»
 • την 376/2019 (6ΔΙΤΩ1Θ-Ο84) απόφαση ΔΣ «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2020»
 • την 16091/2020 (ΩΑΓΛΟΡ1Φ-Χ96) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης.
 • την 6/2020 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την οποία η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00€ με την οποία εισηγείται την κατάρτιση των όρων διακήρυξης, όπως αναγράφονται στο σχέδιο της μελέτης για τη δημοπράτηση και εκτέλεση της προμήθειας.
 • το από ΔΥ/30.06.2020 (20REQ006948089 2020-06-30) τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής-Τμήμα Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου μας,
 • την 274/5439/01.07.2020 (ΩΜΖΔΩ1Θ-1Δ7) (20REQ006951119 2020-07-01) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
 • το γεγονός πως στον ΚΑ 02.62.7131.002 του προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, υπάρχει αδιάθετη πίστωση ποσού 150.000,00€ με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρου αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών», προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010.  (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).
 • την 67600/26-06-2020 (ΨΔΡΣΟΡ1Φ-ΨΧΑ) απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί έγκρισης αγοράς οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο.
 • την 169/2020 (6ΓΥΝΩ1Θ-ΤΜ0) απόφαση ΟΕ περί καθορισμού των όρων διακήρυξης
 • την 6062/15-07-2020 (20PROC007045147 2020-07-17) διακήρυξη ,
 • την ID:2020/S 137-336501 (20PROC007042954 2020-07-17) προκήρυξη,
 • την 6179/20-07-2020 (ΩΝ67Ω1Θ-75Υ) περίληψη διακήρυξης,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν προσφυγές κατά της διακήρυξης,
 • την 7963/27-08-2020 μοναδική κατατεθείσα προσφορά της εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» με Αριθμό – Α/Α Ηλεκτρονικού Συστήματος: 186596/26-08-2020.
 • τα ανωτέρω πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει τα από 1ο/31.08.2020, 2ο/02.09.2020 & 3ο/03.09.2020 & πρακτικά ως έχουν συνταχθεί & υπογραφεί αρμοδίως, δυνάμει της 297/2019 (6ΤΧΕΩ1Θ-ΙΙΨ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

 

Β. Αποδέχεται την μοναδική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» για τους λόγους που αναφέρονται στα ανωτέρω πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής.

 

Γ. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος, με σύστημα συμπίεσης τύπου «περιστρεφόμενου τυμπάνου», χωρητικότητας περίπου 12m3»  (CPV:34144512-0) την κάτωθι εταιρεία, έναντι ποσού 120.000,00€ πλέον                ΦΠΑ 24%, ήτοι 148.800,00€  και σύμφωνα την με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 186596 προσφορά της.

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

με δ.τ.

«Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.»

έδρα: Ιερά Οδός 162 τκ 12242 – Αιγάλεω
ΑΦΜ: 094036579
ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ   : 2103459616
Φαξ  : 2103463850

 

Δ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3.4 της Διακήρυξης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 243/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.09.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email