242/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 32ο/24-07-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 242/2018

 

Περίληψη: Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για αμοιβή της συμβολαιογράφου κας Χριστίνας Γιαμπουράνη, σχετικά με την σύνταξη υπ’ αριθμ. 57/12.06.2018 πληρεξουσίου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7580/20-07-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για αμοιβή της συμβολαιογράφου κας Χριστίνας Γιαμπουράνη, σχετικά με την σύνταξη υπ’ αριθμ. 57/12.06.2018 πληρεξουσίου», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 18-07-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο ακολουθεί:

********************************************

Με την υπ’ αρίθμ. 179/2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίσθηκε η συμβολαιογράφος Σικυώνος Κα Χριστίνα Γιαμπουράνη του Σωτηρίου, για τη σύνταξη πληρεξουσίου δυνάμει του οποίου, ο Δήμαρχος Σικυωνίων, διορίζει ειδικό πληρεξούσιο, αντιπρόσωπο και αντίκλητό του τον δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Πορτοκάλη προς τον οποίο χορηγεί την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα να παρασταθεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο μας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Ε΄ Πενταμελής σύνθεση) κατά τη δικάσιμο της 13-6-2018 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο, για την εκδίκαση της από 31-01-2014 έφεσης των Δημητρίου Στεργιούλη και Βασιλικής Βιέρρου κατά του Ελληνικού Δημοσίου του Δήμου Κορινθίων και του Δήμου Σικυωνίων, με την οποία ζητούν την ακύρωση της αρίθμ. 485/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως και της υπ’ αρίθμ. 246/2011 οικοδομική άδειας δημοτικού αναψυκτηρίου στην τοπική κοινότητα Αρχαίας Σικυώνας.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, για την έγκριση της δαπάνης ποσού 47,64 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) για αμοιβή, της συμβολαιογράφου Σικυώνος Κας Χριστίνας Γιαμπουράνη του Σωτηρίου, με έδρα το Κιάτο, σχετικά με την σύνταξη και υπογραφή του υπ’ αρ. 57/12-06-2018 πληρεξουσίου και την διάθεση πίστωσης ποσού 47,64 € , από την υπό Κ.Α. 02.00.6111.002 γραμμένη πίστωση με τίτλο «Αμοιβές συμβολαιογράφων», του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την πληρωμή της, σύμφωνα με την επισυναπτόμενο πίνακα εκκαθάρισης.-

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ   ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

(Αριθ. Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής: 179/2018)

 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. : 57/12-06-2018

Πάγια Αμοιβή Συμβολαιογράφου                                    €       20,00

(Άρθρο 1 παρ. α΄ της Κ.Υ.Α. 111376/31-12-2011

ΦΕΚ 13/τ. Β΄/11-1-2012) {20,00€}

Πρόσθετα φύλλα των πράξεων                                        €         6,00

(Άρθρο 4 παρ. α΄ της Κ.Υ.Α. 100692/8-7-2009

ΦΕΚ 1487/τ. Β΄/23-7-2009)   {6,00€}

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ 57/12-06-2018 – ΦΥΛΛΑ: 1

Φύλλα: 1 Χ 6,00€ = 6,00 €

Φύλλα αντιγράφων των πράξεων                                    €       10,00

(Άρθρο 4 παρ. β΄ της Κ.Υ.Α. 100692/8-7-2009

ΦΕΚ 1487/τ. Β΄/23-7-2009)   {5,00€}

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ 57/12-06-2018 – ΦΥΛΛΑ: 2

Αντίγραφα: 1 Χ Φύλλα: 2 Χ 5,00€ = 10,00 €          —————————–

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ                      €        36,00

Φ.Π.Α. 24 %                          €           8,64

                                                                                      ————-—————–

Σ Υ Ν Ο Λ Ο                          €         44,64

ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΑ                    €         3,00

—————-——

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ               €         47,64

Κιάτο   18 Ιουλίου   2018

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

                                 Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                 Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

                                               και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                   Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

(Τ.Υ.)                                                               (Τ.Υ.)

********************************************

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση και διάθεση της δαπάνης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  

       Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

 • το από 18-07-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • την ανάγκη έγκρισης και διάθεσης της δαπάνης αυτής καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής ποσού 47,64 €στη συμβολαιογράφο κα Χριστίνα Γιαμπουράνη, που αφορά τη σύνταξη και υπογραφή του υπ’ αρ. 57/12-06-2018 πληρεξουσίου.

Β. Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού 47,64 €σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111.002 «Αμοιβές συμβολαιογράφων», να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή της συμβολαιογράφου κας Χριστίνας Γιαμπουράνη, σύμφωνα με την επισυναπτόμενο πίνακα εκκαθάρισης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 242/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 25-07-2018

Print Friendly, PDF & Email

243/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 32ο/24-07-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 243/2018

 

Περίληψη: Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για αμοιβή της συμβολαιογράφου κας Χριστίνας Γιαμπουράνη, σχετικά με την σύνταξη υπ’ αριθμ. 58/12.06.2018 πληρεξουσίου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7580/20-07-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 3ο

 

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για αμοιβή της συμβολαιογράφου κας Χριστίνας Γιαμπουράνη, σχετικά με την σύνταξη υπ’ αριθμ. 58/12.06.2018 πληρεξουσίου», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 18-07-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο ακολουθεί:

********************************************

         Με την υπ’ αρίθμ. 307/2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίσθηκε η συμβολαιογράφος Σικυώνος Κα Χριστίνα Γιαμπουράνη του Σωτηρίου, για τη σύνταξη πληρεξουσίου δυνάμει του οποίου, ο Δήμαρχος Σικυωνίων,   διορίζει ειδικό πληρεξούσιο, αντιπρόσωπο και αντίκλητό του τον δικηγόρο Αθηνών κ. Βασίλειο Τσατσάνη   προς τον οποίο χορηγεί την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα να παρασταθεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο μας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως (Σχηματισμός Ακυρωτικής Αρμοδιότητας – Τμήμα Β΄) κατά τη δικάσιμο της 19-6-2018 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο, προς αντίκρουση αίτησης ακυρώσεως του Αναστασίου Ραφτόπουλου του Ιωάννη κατά του Δήμου Σικυωνίων, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της προαναφερόμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

         Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, για την έγκριση της δαπάνης ποσού 47,64 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) για αμοιβή, της συμβολαιογράφου Σικυώνος Κας Χριστίνας Γιαμπουράνη του Σωτηρίου, με έδρα το Κιάτο, σχετικά με την σύνταξη και υπογραφή του υπ’ αρ. 58/12-06-2018 πληρεξουσίου και την διάθεση πίστωσης ποσού 47,64 € , από την υπό Κ.Α. 02.00.6111.002 γραμμένη πίστωση με τίτλο «Αμοιβές συμβολαιογράφων», του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την πληρωμή της, σύμφωνα με την επισυναπτόμενο πίνακα εκκαθάρισης.-

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ   ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

(Αριθ. Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής: 307/2017)

 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. : 58/12-06-2018

Πάγια Αμοιβή Συμβολαιογράφου                                    €       20,00

(Άρθρο 1 παρ. α΄ της Κ.Υ.Α. 111376/31-12-2011

ΦΕΚ 13/τ. Β΄/11-1-2012) {20,00€}

Πρόσθετα φύλλα των πράξεων                                        €         6,00

(Άρθρο 4 παρ. α΄ της Κ.Υ.Α. 100692/8-7-2009

ΦΕΚ 1487/τ. Β΄/23-7-2009)   {6,00€}

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ 58/12-06-2018 – ΦΥΛΛΑ: 1

Φύλλα: 1 Χ 6,00€ = 6,00 €

Φύλλα αντιγράφων των πράξεων                                    €       10,00

(Άρθρο 4 παρ. β΄ της Κ.Υ.Α. 100692/8-7-2009

ΦΕΚ 1487/τ. Β΄/23-7-2009)   {5,00€}

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ 58/12-06-2018 – ΦΥΛΛΑ: 2

Αντίγραφα: 1 Χ Φύλλα: 2 Χ 5,00€ = 10,00 €           —————————–

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ                      €         36,00

Φ.Π.Α. 24 %                          €           8,64

                                                                                      ——————————

Σ Υ Ν Ο Λ Ο                          €         44,64

ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΑ                    €         3,00

—————-——

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ               €         47,64

Κιάτο   18 Ιουλίου   2018

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

                                 Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                 Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

                                               και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                    Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

(Τ.Υ.)                                                               (Τ.Υ.)

********************************************

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση και διάθεση της δαπάνης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  

       Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

 • το από 18-07-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • την ανάγκη έγκρισης και διάθεσης της δαπάνης αυτής καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής ποσού 47,64 €στη συμβολαιογράφο κα Χριστίνα Γιαμπουράνη, που αφορά τη σύνταξη και υπογραφή του υπ’ αρ. 58/12-06-2018 πληρεξουσίου.

Β. Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού 47,64 €σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111.002 «Αμοιβές συμβολαιογράφων», να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή της συμβολαιογράφου κας Χριστίνας Γιαμπουράνη, σύμφωνα με την επισυναπτόμενο πίνακα εκκαθάρισης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 243/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 25-07-2018

Print Friendly, PDF & Email